STRATEGIJA BANKE SLOVENIJE

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Svoje odločitve oblikujemo in uresničujemo samostojno in kot del Evrosistema. Poglavitni cilj vseh, ki sodelujemo v Evrosistemu, je ohranjati cenovno stabilnost. Skupaj varujemo tudi finančno stabilnost in krepimo evropsko integracijo.
 

Naše poslanstvo

Soustvarjamo stabilno ekonomsko okolje za uspešnost Slovenije ter blaginjo te in prihodnjih generacij.
 

Naše vrednote

PROFESIONALNOST. ODGOVORNOST. TRANSPARENTNOST.

Z izkazovanjem naših vrednot bogatimo polje ZAUPANJA tako med zaposlenimi kot tudi v odnosu do zunanjih deležnikov.
 

Profesionalnost

STROKOVNI. VKLJUČUJOČI. ETIČNI.

STROKOVNOST je temelj našega delovanja. Zaposlujemo vrhunske strokovnjake. Sodelavce spodbujamo k ciljnemu in celostnemu razvoju. Ustvarjamo nova znanja in jih delimo.

Delujemo VKLJUČUJOČE. Spodbujamo povezovanje in sodelovanje. Odnose gradimo na zaupanju, spoštovanju in odprti komunikaciji.

ETIČNOST izkazujemo z nepristransko in enakovredno obravnavo vseh deležnikov ter delovanjem, usmerjenim v izpolnjevanje našega poslanstva.
 

Odgovornost

PREDANI MANDATU. UČINKOVITI. TRAJNOSTNO NARAVNANI.

MANDAT izpolnjujemo predano. Zavedamo se naše državotvorne vloge ter vpliva delovanja in odločitev na stabilnost ekonomskega okolja ter kakovost življenja v Sloveniji in Evropski uniji.

UČINKOVITOST dosegamo z optimalnim vložkom virov, jasno opredeljenimi cilji, prilagodljivostjo in odprtostjo za nove ideje. Zagotavljamo pretok informacij ter pogoje za kakovostno izvajanje in doseganje ciljev.

TRAJNOSTNO naravnanost izkazujemo s prilagajanjem novim razmeram in odprtostjo za spremembe. Odločitve sprejemamo premišljeno, upoštevajoč okoliščine, različna strokovna mnenja in njihov vpliv na dobrobit te in prihodnjih generacij.
 

Transparentnost

JASNI. ODPRTI ZA DIALOG. V STIKU Z JAVNOSTMI.

Podajamo JASNE usmeritve in stališča. Skrbimo za preglednost delovanja, procesov in odločitev.

Spodbujamo DIALOG, povezovanje in prenos dobrih praks.

Strokovno in splošno javnost pravočasno SEZNANJAMO z relevantnimi vsebinami in pojasnjujemo svoje odločitve. Skrbimo za finančno opismenjevanje in ozaveščanje o pomenu in vlogi centralne banke na nacionalni in evropski ravni.
 

Naša vizija

Napredna, povezovalna, trajnostno naravnana centralna banka.
 

Naše strateške smernice

Naš mandat bomo izvajali z uresničevanjem vizije, in sicer v okviru naslednjih strateških smernic:

I. Razvijamo povezovalno organizacijsko kulturo

Prizadevamo si za razvoj povezovalne kulture, ki jo bomo dosegali z usklajenim delovanjem, pozornostjo, usmerjeno v izvajanje skupnih strateških ciljev, in odprtostjo za dialog. Naše delovanje v domačem prostoru in delovnih telesih EU, Evrosistema in ESCB bo temeljilo na jasnih stališčih, izgradnji prepoznavnosti in doslednem zastopanju povezovalne vloge.

II. Omogočamo rast in razvoj zaposlenih

Strokovno usposobljeni in motivirani zaposleni so ključni dejavnik našega nadaljnjega razvoja in doseganja zastavljenih strateških ciljev. Da bomo zagotovili povezanost, prožnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, bomo omogočili razvoj v skladu z našimi poslovnimi cilji. Poseben poudarek bomo namenili skrbi za zagotavljanje in izobraževanje ključnih strokovnjakov in vodij ter njihov strokovni, osebnostni in karierni razvoj. Še naprej bomo zagotavljali stabilno, spodbudno, zdravo in družini prijazno delovno okolje.

III. Delujemo učinkovito in smotrno

Nadaljevali bomo z aktivnostmi, usmerjenimi v zagotavljanje razvojne, organizacijske in stroškovne učinkovitosti. Skrbno bomo upravljali s sredstvi, iskali uspešne in optimalne rešitve, tudi pri odpravljanju pomanjkljivosti, ter se odzivali na spreminjajoče se razmere in prilagajali naše delovanje glede na njih. Nadaljevali bomo z optimizacijo poslovnih procesov in nadgradili ključne kazalnike uspešnosti njihovega izvajanja.

Kritično bomo ocenili naš okvir delovanja, aktivnosti in rezultate dela z vidika smotrnosti in racionalnosti. Okrepili bomo vsebinske razprave ter sposobnost predvidevanja in odzivanja na prihodnje izzive.

IV. Sooblikujemo digitalno okolje

Napredek na področju digitalizacije spreminja strukturo gospodarske dejavnosti in vedenja ekonomskih deležnikov. Spremembe pomembno vplivajo tudi na finančni sektor. Na tem področju delujemo kot usmerjevalec sprememb in nadzornik, s ciljem zagotavljati finančno stabilnost in varnost uporabnikom digitalnih storitev.

Digitalizacija našega poslovanja vključuje aktivnosti na področju kibernetske odpornosti, učinkovitega in varnega dela z dokumenti ter optimizacijo delovnih procesov. Še naprej bomo vpeljevali sodobna orodja za obdelavo podatkov in napredne metode podatkovne analitike.

V. Smo trajnostno naravnani in družbeno odgovorni

Trajnostno naravnanost in družbeno odgovornost bomo izkazovali z aktivnostmi, usmerjenimi v doprinos k trem temeljnim vidikom trajnosti: gospodarska rast, socialna vključenost in varstvo okolja.

V okviru svojega mandata bomo prispevali k ciljem pariškega sporazuma. Aktivno bomo sodelovali pri razvoju in vpeljevanju nadzorniških metodologij in praks za podnebna in okoljska tveganja. Spremljali bomo vplive podnebnih sprememb ter z njimi povezanih ukrepov na makroekonomska gibanja. V dialogu s kreditnimi institucijami bomo spodbujali vključevanje podnebnih in okoljskih tveganj v okvire upravljanja tveganj in postopke odločanja. Krepili bomo usposobljenost zaposlenih za ustrezno obravnavanje vplivov podnebnih sprememb. Trajnostne cilje bomo upoštevali tudi pri upravljanju lastnih finančnih naložb in zmanjšanju lastnega ogljičnega odtisa.