Pregled drugih področij

Plačilni instrumenti/sheme

Plačilni instrumenti so pomemben del plačilnega sistema v širšem smislu, saj omogočajo uporabnikom prenos denarnih sredstev. Nabor postopkov, pravil in tehničnih standardov za izvrševanje plačil pa opredeljuje shema posameznega plačilnega instrumenta.

Tveganja, ki izhajajo iz uporabe plačilnih instrumentov, na splošno niso opredeljena kot sistemska tveganja, vsekakor pa je zagotavljanje varnosti in učinkovitosti plačilnih instrumentov zelo pomembno pri spodbujanju komercialnih dejavnosti, zagotavljanju ekonomske učinkovitosti in zaupanja javnosti v valuto. Glede na navedeno funkcija pregleda obsega tudi področje naslednjih plačilnih instrumentov:

  • direktnih obremenitev SEPA,
  • kreditnih plačil SEPA,
  • plačilnih kartic in tudi
  • drugih (novih) plačilnih instrumentov, ki se uporabljajo v širšem okolju enotnega območja plačil v evrih (SEPA) (npr. plačilni instrument v okviru sheme elektronskega denarja).

Pri izvajanju pregleda plačilnih instrumentov/shem Banka Slovenije sledi usmeritvam in standardom Evrosistema:

Korespondenčno bančništvo

Plačilni tokovi v okviru korespondenčnega bančništva se lahko izvajajo tako neposredno med bankami kot tudi posredno med bankami in plačilnimi sistemi. Glede na obseg plačilnih transakcij preko tovrstnih dogovorov ti predstavljajo pomemben člen v plačilni verigi.

Pri korespondenčnem bančništvu gre za dogovor, kjer ena banka (poravnalna banka ali banka ponudnica storitev) izvršuje ali prejema plačila v imenu druge banke (banke stranke). V nekaterih primerih so tovrstni plačilni tokovi koncentrirani pri le nekaj bankah, kar vpliva na obstoj določenih tveganj.

Aktivnosti funkcije pregleda potekajo v obliki spremljanja in ocenjevanja ustreznosti upravljanja potencialnih tveganj na področju korespondenčnega bančništva. Ob tem je pomembno sodelovanje s funkcijo nadzora bančnega poslovanja, ki izvaja nadzor nad bankami v splošnem smislu, (tudi) z namenom izogibanja izvajanja dvojnega nadzora nad temi subjekti.

Zunanji ponudniki storitev

V okvir izvajanja funkcije pregleda sodijo tudi zunanji ponudniki kritičnih storitev v okviru plačilnih in poravnalnih sistemov. Ti zagotavljajo (kritične) storitve, ključne za zagotovitev varnosti informacij, razpoložljivosti in nemotenega delovanja temeljnih operacij plačilnega oziroma poravnalnega sistema.