Makrobonitetna politika in makrobonitetni nadzor

Zakoni

SL EN
Zakon o bančništvu (ZBan-3. Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 - ZBNIP)

Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1, Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 59/11 in 55/17)

/
Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Ur. l. RS, št. 100/13)

/

Zakon o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS-A) (Ur. l. RS, št 42/23)

/

Podzakonski akti

   

Sklep o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice (Ur. l. RS, 55/15)

/
Sklep o spremembah Sklepa o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice (Ur. l. RS, 42/16)

/
Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Neuradno prečiščeno besedilo)

/
Sklep o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke (Neuradno prečiščeno besedilo)

Sklepi Banke Slovenije

   

Sklep o določitvi zahteve po vzdrževanju blažilnika sistemskih tveganj za banke in hranilnice (Ur. l. RS, 60/22)

Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov (Ur. l. RS, št. 63/23)

 

Sklep o določitvi zneska minimalne kreditne sposobnosti potrošnika (Ur. l. RS, št. 63/23)

 

Sklep o določitvi stopnje proticikličnega blažilnika za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 157/22)