Strategija denarne politike

Poglavitni cilj Evrosistema, ki ga sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke držav članic EU, ki so sprejele evro, je ohranjanje stabilnosti cen. Denarna politika k splošni blaginji, še zlasti k visoki gospodarski rasti in stopnji zaposlenosti, največ prispeva z zagotavljanjem stabilnosti cen v srednjeročnem obdobju.

Cilj Evrosistema je, da inflacijo evroobmočja v srednjeročnem obdobju ohranja pod 2 %, vendar blizu te meje. Odločitve za doseganje tega cilja Svet ECB sprejema na osnovi svoje strategije glede obrestnih mer, izvaja pa jih s svojim operativnim okvirom.

Pristop k urejanju, presojanju in medsebojnemu preverjanju informacij, ki so pomembne za oceno dejavnikov tveganj pri ohranjanju cenovne stabilnosti, temelji na dvosteberni strategiji: ekonomski in denarni analizi. Prek ekonomske analize se ECB osredotoča predvsem na analizo kratkoročnih in srednjeročnih dejavnikov gibanja cen v povezavi z gospodarsko aktivnostjo, prek denarne analize pa na dolgoročnejše obdobje in povezavo med ponudbo denarja in ravnijo cen. Denarna analiza se uporablja predvsem kot način, da se medsebojno preverijo kratkoročni in srednjeročni znaki, ki izhajajo iz ekonomske analize in so pomembni za denarno politiko. Strategija ECB skuša oblikovati takšno denarno politiko, ki bo v danih gospodarskih razmerah najbolj zanesljiva.