Poročanje družb za izdajo elektronskega denarja

Poročanje družb za izdajo elektronskega denarja

Družbe za izdajo elektronskega denarja (vključno s hibridnimi družbami za izdajo elektronskega denarja in družbami za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo) morajo na podlagi Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih in relevantnih podzakonskih aktov Banki Slovenije redno in izredno poročati o naslednjih vsebinah svojega poslovanja:

  • Redna poročila

Družba za izdajo elektronskega denarja mora v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih redno izračunavati višino kapitalske zahteve in višino kapitala ter o tem in o podatkih, ki so podlaga za izračune, redno poročati Banki Slovenije. Podrobnejša pravila glede izračuna in poročanja o kapitalski zahtevi in kapitalu so opisana v Sklepu o kapitalu plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe.

Nadalje mora družba za izdajo elektronskega denarja v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih Banki Slovenije v zakonsko določenih rokih predložiti računovodske izkaze, če je zavezana k revidiranju, pa tudi letno poročilo in revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila. V skladu s Sklepom o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih so družbe za izdajo elektronskega denarja dolžne poročati tudi polletne podatke o povprečnem znesku elektronskega denarja v obtoku. 

  • Izredna poročila

Družba za izdajo elektronskega denarja mora v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih nemudoma obvestiti Banko Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja ter o spremembi oseb, ki so z družbo za izdajo elektronskega denarja v razmerju tesne povezanosti, ali o spremembah v teh razmerjih. K temu obvestilu mora priložiti ustrezno dokumentacijo.

Družba za izdajo elektronskega denarja mora na zahtevo Banke Slovenije posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije. Poročila in informacije lahko Banka Slovenije zahteva tudi od članov poslovodstva družb za izdajo elektronskega denarja in oseb, ki so v družbi za izdajo elektronskega denarja neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja, in od zaposlenih v družbi za izdajo elektronskega denarja.