Dolžnost poročanja

Poročanje po členu 5r Uredbe (EU) 833/2014 o prenosu sredstev subjektov v ruskem lastništvu izven EU

Z Uredbo 2023/2878 o spremembi Uredbe 833/2014 je bila uvedena obveznost rednega poročanja o prenosih sredstev, ki presegajo 100 000 EUR, izvedenih neposredno ali posredno, v eni ali več operacijah, v države izven EU, in sicer za:

 • pravne osebe, subjekte in organe s sedežem v EU, katerih več kot 40-odstotni delež je neposredno ali posredno v lasti:
  • pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ali
  • ruskega državljana ali
  • fizične osebe s prebivališčem v Rusiji in
 • kreditne in finančne institucije (pri katerih ima račun plačnik, ki je pravna oseba iz prejšnje alineje).

Obveznost poročanja nastane, če skupna vsota prenosov v določenem poročevalskem obdobju  doseže prag 100 000 EUR. Poročati pa je potrebno posamezne prenose sredstev in ne samo vsote prenosov.

Poročanje pravnih oseb, subjektov in organov bo četrtletno, prične pa se 1. 5. 2024. Prvo poročanje bo vključevalo obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024. V nadaljevanju je rok za poročanje dva tedna po koncu vsakega četrtletja, torej za drugo četrtletje do 15. 7. 2024, za tretje četrtletje do 15. 10. 2024, itd. 

Kreditne in finančne institucije bodo poročale polletno, od 1. 7. 2024 naprej, rok za oddajo poročila pa je dva tedna po koncu vsakega polletja. Poroča se informacije o vseh prenosih sredstev izven EU, ki so jih kreditne in finančne institucije izvedle oziroma začele izvajati, neposredno ali posredno, za pravne osebe, subjekte ali organe iz prve alineje zgoraj, in katerih skupni znesek v zadevnem polletju presega 100 000 EUR na posamezno pravno osebo, subjekt ali organ. Rok za prvo poročilo kreditnih in finančnih institucij je 15. 7. 2024, nanaša pa se na obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024. Rok za naslednje poročanje (za drugo polletje leta) je 15. 1. 2025.

Evropska komisija je v zvezi s poročanjem objavila vprašanja in odgovore

Banki Slovenije poročajo le kreditne in finančne institucije, ki so pod primarnim nadzorom Banke Slovenije in sicer na e-naslov: sankcije@bsi.si, na predlogi, ki jo je pripravila Evropska komisija (izpolnita se zavihka 1 in 2) in je dostopna na spodnji povezavi:

Predloga za poročanje po členu 5r Uredbe (EU) 833/2014.

 

Poročanje kreditnih institucij o depozitih, ki presegajo 100 000 EUR 

Omejevalni ukrepi, ki jih je EU uvedla kot odziv na vojno v Ukrajini, vključujejo določbe, ki z nekaterimi izjemami prepovedujejo sprejemanje od ruskih in beloruskih oseb, če vsota dobroimetij presega 100 000 EUR.

Za obstoječe depozite oziroma dobroimetja pri kreditnih institucijah na dan uveljavitve obeh uredb obstaja dolžnost poročanja, ki je prikazana v spodnji tabeli.

Vsebina poročanja

Pravna podlaga

Rok za poročanje

Presečni datum za poročanje

Depoziti ruskih državljanov ali fizičnih oseb, ki prebivajo v Rusiji, ali pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Rusiji, ki presegajo 100 000 EUR.

člen 5g(1)(a) Uredbe (EU) 833/2014

Prvo poročanje: 
27. 5. 2022

Vsako leto do 27. 5.

 

Prvo poročanje: 26. 2. 2022

Nadaljnja poročanja: podatki na dan 26. 2. poročevalskega leta.

Depoziti pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem zunaj Unije, katerih več kot 50- odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti ruskih državljanov ali fizičnih oseb, ki prebivajo v Rusiji, ki presegajo 100 000 EUR.

člen 5g(1)(aa) Uredbe (EU) 833/2014

Prvo poročanje: 27. 5. 2023

Vsako leto do 27. 5.

 

Prvo poročanje: 17. 12. 2022

Nadaljnja poročanja: podatki na dan 17. 12. poročevalskega leta.

Depoziti ruskih državljanov ali fizičnih oseb, ki prebivajo v Rusiji, ki so pridobili državljanstvo države članice ali pravico do prebivanja v državi članici prek sheme državljanstva za vlagatelje ali sheme prebivanja za vlagatelje, ki presegajo 100 000 EUR.

člen 5g(1)(b) Uredbe (EU) 833/2014

Prvo poročanje: 
27. 5. 2022

Vsako leto do 27. 5.

 

Prvo poročanje: 26. 2. 2022

Nadaljnja poročanja: podatki na dan 26. 2. poročevalskega leta.

 

Depoziti beloruskih državljanov ali fizičnih oseb, ki prebivajo v Belorusiji, ali pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Belorusiji, ki presegajo 100 000 EUR.

člen 1z(a) Uredbe (EU) 765/2006

Prvo poročanje: 
27. 5. 2022

Vsako leto do 27. 5.

 

Prvo poročanje: 10. 3. 2022

Nadaljnja poročanja: podatki na dan 10. 3. poročevalskega leta.

Depoziti beloruskih državljanov ali fizičnih oseb, ki prebivajo v Belorusiji, ki so pridobili državljanstvo države članice ali pravico do prebivanja v državi članici prek sheme državljanstva za vlagatelje ali sheme prebivanja za vlagatelje, ki presegajo 100.000 EUR. člen 1z(b) Uredbe (EU) 765/2006

Prvo poročanje: 27. 5. 2022

Vsako leto do 27. 5.

Prvo poročanje: 10. 3. 2022

Nadaljnja poročanja: podatki na dan 10. 3. poročevalskega leta

 

Poroča se tudi o depozitih oseb, ki imajo veljavno dovoljenje za prebivanje v EU. Za lažje poročanje teh informacij je treba uporabiti spodnji obrazec za poročanje, ki ga je pripravil Evropski bančni organ (EBA) v letu 2022 in posodobil v letu 2023.

Obrazec za poročanje po čl. 5g Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 in 1z Uredbe Sveta (EU) št. 765/2006  

Obrazec za poročanje se predloži Banki Slovenije na dogovorjeno spletno mesto za varno izmenjavo podatkov box.bsi.si. Za preostalo korespondenco se uporabi elektronski naslov sankcije@bsi.si.

Če kreditna institucija ne more predložiti obrazca za poročanje o prepovedi depozitov v določenem roku, na primer zato, ker se informacije še vedno zbirajo, obvesti Banko Slovenije o zamudi, navede razloge in predlaga nadomestni rok.

V zvezi s poročanjem naj kreditne institucije upoštevajo tudi pogosto zastavljena vprašanja in odgovore, ki jih je objavila Evropska komisija, zlasti tista, ki se nanašajo na depozite oziroma dobroimetja.

 

Poročanje o gibanju sredstev in gospodarskih virov dva tedna pred uvrstitvijo imenovane osebe na seznam v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 269/2014

Od 26. aprila 2023 velja obveznost poročanja fizičnih in pravnih oseb, subjektov in organov, da takoj predložijo informacije o sredstvih in gospodarskih virih na ozemlju Unije, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom iz Priloge I, so v njihovi lasti, posesti ali pod njihovim nadzorom, in ki so bili predmet kakršnega koli premika, prenosa, spremembe, uporabe, dostopa ali poslovanja iz člena 1(e) ali 1(f) Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 v dveh tednih pred uvrstitvijo teh fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov na seznam v Prilogi I, in sicer pristojnemu organu države članice, v kateri prebivajo ali imajo sedež, v dveh tednih po pridobitvi teh informacij.

Za lažje poročanje teh informacij se uporabi spodnji obrazec za poročanje:

Obrazec za poročanje po členu 8(1)(a) Uredbe Sveta (EU) 269/2014

Obrazec za poročanje se predloži Banki Slovenije na dogovorjeno spletno mesto za varno izmenjavo podatkov box.bsi.si. Za preostalo korespondenco se uporabi elektronski naslov sankcije@bsi.si.

Pred predložitvijo obrazca za poročanje Banki Slovenije je treba preveriti tudi  pogosto zastavljena vprašanja in odgovore o zamrznitvi sredstev na spletni strani Evropske komisije.

 

Poročanje fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki imajo sredstva in rezerve Centralne banke Rusije v lasti, posesti ali pod nadzorom

V skladu s členom 5a(4a) Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 fizične in pravne osebe, subjekti in organi, vključno z ECB, nacionalnimi centralnimi bankami, subjekti finančnega sektorja, zavarovalnicami in pozavarovalnicami, centralnimi depotnimi družbami in centralnimi nasprotnimi strankami, najpozneje v dveh tednih po 27. aprilu 2023 pristojnemu organu države članice, v kateri prebivajo ali imajo sedež, in hkrati Evropski komisiji zagotovijo informacije o sredstvih in rezervah iz člena 5a(4), ki jih imajo v posesti ali jih nadzorujejo ali so v zvezi z njimi nasprotne stranke v transakcijah. Te informacije se posodabljajo vsake tri mesece in zajemajo vsaj naslednje:

 1. informacije, ki omogočajo identifikacijo fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, ki ima v lasti, posesti ali pod nadzorom taka sredstva in rezerve, vključno z imenom, naslovom in identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko;
 2. znesek ali tržno vrednost takih sredstev in rezerv na datum poročanja in na datum imobilizacije;
 3. vrste sredstev in rezerv, razčlenjene po kategorijah iz člena 1, od točke (g)(i) do (g)(vii), Uredbe Sveta (EU) št. 269/2014 (4), kriptosredstva in druge ustrezne kategorije ter dodatno kategorijo, ki ustreza gospodarskim virom v smislu člena 1(d) Uredbe (EU) št. 269/2014. Za vsako od teh kategorij se, kadar so na voljo, navedejo ustrezne značilnosti, kot so količina, lokacija, valuta, zapadlost in pogodbeni pogoji med fizično ali pravno osebo, subjektom ali organom, ki poroča, in lastnikom sredstev.

Za lažje poročanje teh informacij se uporabi spodnji obrazec za poročanje:

Obrazec za poročanje po členu 5a(4a) Uredbe Sveta (EU) 833/2014

Obrazec za poročanje se predloži Banki Slovenije na dogovorjeno spletno mesto za varno izmenjavo podatkov box.bsi.si. Za preostalo korespondenco se uporabi elektronski naslov sankcije@bsi.si.

Pred predložitvijo obrazca za poročanje centralni banki je treba upoštevati tudi pogosto zastavljena vprašanja in odgovore o ruski centralni banki na spletni strani Evropske komisije.