Neto finančna sredstva BS

Centralne banke imajo v svoji bilanci nekatera finančna sredstva in obveznosti, ki niso povezana z denarno politiko, t. i. neto finančna sredstva (angl. net financial assets). Izračunana so kot razlika med določenimi postavkami sredstev in obveznosti bilanc centralnih bank (za podrobnosti glej objavo na povezavi spodaj). Nastanejo kot posledica upravljanja lastnih naložb centralnih bank, sprejemanja depozitov od države in drugih strank, ki niso banke, članstva v Mednarodnem denarnem skladu, opravljanja funkcije posojilodajalca v skrajni sili, predstavljajo kapital centralne banke ipd. Te naloge nacionalne centralne banke v Evrosistemu izvajajo samostojno, če pri tem ne ovirajo doseganja ciljev in izvajanja enotne denarne politike evrskega območja.

Podobno kot instrumenti denarne politike tudi spreminjanje neto finančnih sredstev spreminja količino likvidnosti, ki je na voljo bankam. Čezmerna rast neto finančnih sredstev bi lahko pretirano zmanjšala prostor za izvajanje denarne politike. Evrosistem je zato sprejel Sporazum o neto finančnih sredstvih (ANFA, angl. Agreement on Net Financial Assets), ki določa zgornjo mejo za skupni obseg neto finančnih sredstev vseh nacionalnih centralnih bank in razdelitev tega obsega mednje.

Neto finančna sredstva Banke Slovenije, izračunana v skladu s Sporazumom o neto finančnih sredstvih (v mio EUR)

Leto

Stanje na zadnji dan v letu

Letno povprečje*

2015

973

864

2016

700

942

2017

-448

-856

2018

-1.867

-1.675

2019

-1.533

-934

2020

-3.917

-3.507

2021

-5.263

-6.325

2022

-4.442

-7.033

2023

-4.741

-5.159

 

Vir: Banka Slovenije
*Podatek se lahko razlikuje od podatka, ki ga na svoji spletni strani objavlja Evropska centralna banka, ker Banka Slovenije v izračunu upošteva končne bilančne podatke.

Časovna serija neto finančnih sredstev Banke Slovenije na zadnji dan v letu v obdobju od 2007 do 2015 in dodatna pojasnila o gibanju neto finančnih sredstev Banke Slovenije v tem obdobju so na razpolago v Letnem poročilu Banke Slovenije 2015 (glej Okvir 4 v poglavju 3.2.3).