Ukrepi

Poročanje ESMA (25. člen SFTR)

  • pristojni nadzorni organi morajo na letni ravni ESMA poročati agregirane in granularne podatke o ukrepih, sankcijah in globah v zvezi s kršitvami SFTR;
  • ob javni objavi ukrepov, sankcij in glob pristojni nadzorni organi o tem nemudoma poročajo ESMA.

 

Javna objava odločb (26. člen SFTR)

  • v primeru kršitev 4. in 15. člena SFTR pristojni nadzorni organi javno objavijo odločbo o izrečeni sankciji, pri čemer razkrijejo tip in vrsto kršitve ter identiteto kršitelja, razen če bi bila s tem ogrožena preiskava v teku oziroma stabilnost finančnega trga, pri čemer lahko: objavo odložijo, objavijo anonimno odločbo ali odločbe ne objavijo ter o tem obvestijo ESMA;
  • objava mora biti dostopna na spletnih straneh pristojnega organa naslednjih 5 let od dneva objave.