Centralni kreditni register

Centralni kreditni register je vzpostavljen v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) in predstavlja osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.

Vzpostavljen je z namenom izvajanja nalog in pooblastil Banke Slovenije (zlasti na področju vodenja denarne politike, zagotavljanja finančne stabilnosti, makrobonitetnega nadzora in upravljanja tveganj) in z namenom upravljanja sistema izmenjave informacij.

 

Zakonska podlaga

Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR) opredeljuje, kdo mora posredovati podatke v centralni kreditni register, kateri podatki se zbirajo, za kaj se uporabljajo ter kdo in kdaj lahko do njih dostopa.

Banka Slovenije zbira podatke in informacije za centralni kreditni register od naslednjih subjektov:

  • bank v Republiki Sloveniji,
  • podružnic bank držav članic ali tretjih držav, ki so ustanovljene v Republiki Sloveniji,
  • kreditodajalcev s sedežem v Republiki Sloveniji,
  • kreditodajalcev s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, ki so ustanovili podružnico v Republiki Sloveniji in kot kreditodajalci na območju Republike Slovenije sklepajo kreditne posle 
  • članov sistema izmenjave informacij.

 

Uporaba podatkov

Podatki in informacije iz centralnega kreditnega registra se uporabljajo za:

  • izvajanje nalog in pooblastil Banke Slovenije,
  • sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih osebah – SISBON,
  • sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektih – SISBIZ. 

 

Več informacij o sistemu izmenjave informacij 

Povezano