Trajnostno financiranje

EU zakonodaja – uredbe in direktive

SL

EN

Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020 z dne 22. junija 2020) - TR

Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev – SFDR - neuradno konsolidirano besedilo z dne 12. julija 2020

  • Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020 z dne 22. junija 2020)
  • Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (UL L št. 317/2019 z dne 9. decembra 2019) - SFDR
Uredba (EU) 2019/2089 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti EU za podnebni prehod, referenčnih vrednosti EU, usklajenih s Pariškim sporazumom, in s trajnostnostjo povezanih razkritij za referenčne vrednosti (UL L št. 317/2019 z dne 9. decembra 2019)
Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L št. 330/2014 z dne 15. novembra 2014) - NFRD

 

Regulativni tehnični standardi

   

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2178 z dne 6.7.2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja (UL L št. 443/2021 z dne 10. decembra 2021)

Priloge 1-5
Priloga 6
Priloga 7
Priloga 8
Priloge 9-11
Pogosta vprašanja

/

/

/


Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4.6.2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L št. 442/2021 z dne 9. decembra 2021)

Povezava na stran EK z dodatnimi dokumenti (FAQ, Factsheet,…)/

ECB akti

 

 

Vodnik ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih (27. november 2020)
ECB report on institutions’ climate-related and environmental risk disclosures (27 November 2020) /

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   

Discussion paper on the role of environmental risks in the prudential framework – (EBA/Rep/2021/35, 2 May 2022)

/

Commission Delegated Regulation (EU) …/...of 6.4.2022 supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of ‘do no significant harm’, specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports  (6 April 2022)

Annex 1 

Annex 2

Annex 3

Annex 4

Annex 5

Clarifications on the ESAs’ draft RTS under SFDR

/

/

/

/

/

/


Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2005/29/ES in 2011/83/EU v zvezi s krepitvijo vloge potrošnikov za zeleni prehod z boljšim varstvom pred nepoštenimi praksami in boljšim obveščanjem (30. marec 2022)

Priloga

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in spremembi Direktive (EU) 2019/1937 (23. februar 2022)

Priloga

Commission Delegated Regulation (EU)…/... of XXX  amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as regards economic activities in certain energy sectors and Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public disclosures for those economic activities (2 February 2022)

Annex I 

Annex II

Annex III

Povezava na stran EK z dodatnimi dokumenti (FAQ, Factsheet)

/

/

/

/

/
Final draft implementing technical standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR (EBA/ITS/2022/01; 24 January 2022) 

Document with Annexes

/

/


Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah (6. julij 2021)

Priloge

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti (21. april 2021) - CSRD

Povezava na stran z dodatnimi dokumenti (FAQ, ocena vpliva…)/


 

 

Ostalo

 

 

Platform on Sustainable Finance’s Report with recommendations on technical screening criteria for the four remaining environmental objectives of the EU taxonomy (30 March 2022)

Annex: Technical Screening Criteria

/

/


Platform on Sustainable Finance’s Report on Taxonomy extension options supporting a sustainable transition (29 March 2022)  /
Platform on Sustainable Finance’s report on Social Taxonomy (28 Februar 2022) /

Updated Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (24 March 2022)

(Initial) Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (25 February 2021)

/

/


Development of tools and mechanisms for the integration of ESG factors into the EU banking prudential framework and into banks' business strategies and investment policies (BlackRock Financial Markets Advisory study conducted on behalf of the European Commission, May 2021)

Executive summary

/

/


EU Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo (6. julij 2021)

Priloga

EBA Report on ESG risks management and supervision (23 June 2021) /
EBA Survey on Pillar 3 disclosures on ESG risks under Article 449a CRR (17 September 2020) /
EBA response to the European Commission Public Consultation on Non-Financial Reporting Directive (NFRD) (11 June 2020) /
EBA action plan on sustainable finance (6 December 2019)

/

EBA report on undue short-term pressure from the financial sector on corporations (18 December 2019)

/

Smernice za nefinančno poročanje (metodologija za poročanje o nefinančnih informacijah v skladu z zahtevami NFRD) (UL L št. 215/2017 z dne 5. julija 2017)