Trajnostno financiranje

EU zakonodaja – uredbe in direktive

SL

EN

Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020 z dne 22. junija 2020) - TR

Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev – SFDR - neuradno konsolidirano besedilo z dne 12. julija 2020

Pogosta vprašanja in odgovori/ • Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020 z dne 22. junija 2020)
 • Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (UL L št. 317/2019 z dne 9. decembra 2019) - SFDR
Uredba (EU) 2019/2089 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti EU za podnebni prehod, referenčnih vrednosti EU, usklajenih s Pariškim sporazumom, in s trajnostnostjo povezanih razkritij za referenčne vrednosti (UL L št. 317/2019 z dne 9. decembra 2019)
Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS – Računovodska direktiva - neuradno konsolidirano besedilo z dne 5. januarja 2023
 • Direktiva (EU) 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 537/2014, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Direktive 2013/34/EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti (UL L št. 322/2022 z dne 16. decembra 2022) - CSRD

  Obvestilo Komisije o razlagi in izvajanju nekaterih pravnih določb uredbe o taksonomiji EU ter povezavah z uredbo o razkritjih v zvezi s trajnostnostjo (UL C št. 211/2023 z dne 16. junija 2023)
 • Direktiva (EU) 2021/2101 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2021 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic (UL L št. 429/2021 z dne 1. decembra 2021)
 • Direktiva Sveta 2014/102/EU z dne 7. novembra 2014 o prilagoditvi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 334/2014 z dne 21. novembra 2014)
 • Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L št. 330/2014 z dne 15. novembra 2014) - NFRD
 • Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L št. 182/2013 z dne 29. junija 2013) 

 

 

Regulativni tehnični standardi

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih - poročilih neuradno konsolidirano besedilo z dne 20. februarja 2023 

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/363 z dne 31. oktobra 2022 o spremembi in popravku regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2022/1288 glede vsebine in prikaza informacij v zvezi z razkritji v predpogodbenih dokumentih in periodičnih poročilih za finančne produkte, ki vlagajo v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti (UL L št. 50/2023 z dne 17. februarja 2023)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 10/2023 z dne 12. januarja 2023)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 332/2022 z dne 27. decembra 2022)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih (UL L št. 188/2022 z dne 25. julija 2022)

  Povezava na stran EK 
/
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2178 z dne 6. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja - neuradno konsolidirano besedilo z dne 1. januarja 2023
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1214 z dne 9. marca 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 glede gospodarskih dejavnosti v nekaterih energetskih sektorjih in Delegirane uredbe (EU) 2021/2178 glede posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti (UL L št. 188/2022 z dne 15. julija 2022) – Complementary climate delegated act
   

Povezava na stran EK z dodatnimi dokumenti (FAQ, Factsheet)

/
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2178 z dne 6.7.2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja (UL L št. 443/2021 z dne 10. decembra 2021) - Disclosures delegated act

-   Priloge 1-5

-   Priloga 6

/

-   Priloga 7

-   Priloga 8

/

-   Priloge 9-11

-   Pogosta vprašanja

/

-   Obvestilo Komisije o razlagi nekaterih pravnih določb delegiranega akta o razkritjih v skladu s členom 8 uredbe o taksonomiji EU v zvezi s poročanjem o sprejemljivih gospodarskih dejavnostih in sredstvih (UL C št. 385/2022 z dne 6. oktobra 2022)

-   Obvestilo Komisije o razlagi in izvajanju nekaterih pravnih določb delegiranega akta o razkritjih v skladu s členom 8 uredbe o taksonomiji EU v zvezi s poročanjem o gospodarskih dejavnostih in sredstvih, ki so sprejemljivi za taksonomijo in usklajeni s taksonomijo (drugo obvestilo Komisije) (UL C z dne 20. oktobra 2023)

-   Obvestilo Komisije o razlagi in izvajanju nekaterih pravnih določb uredbe o taksonomiji EU ter povezavah z uredbo o razkritjih v zvezi s trajnostnostjo (UL C št. 211/2023 z dne 16. junija 2023)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev - neuradno konsolidirano besedilo z dne 1. januarja 2023
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1214 z dne 9. marca 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 glede gospodarskih dejavnosti v nekaterih energetskih sektorjih in Delegirane uredbe (EU) 2021/2178 glede posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti (UL L št. 188/2022 z dne 15. julija 2022) - Complementary Climate delegated act

  Povezava na stran EK z dodatnimi dokumenti (FAQ, Factsheet)
/
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4.6.2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L št. 442/2021 z dne 9. decembra 2021) - Climate delegated act


Povezava na stran EK z dodatnimi dokumenti (FAQ, Factsheet,…)

/
Obvestilo Komisije o razlagi in izvajanju nekaterih pravnih določb delegiranega akta o podnebni taksonomiji EU, ki določa tehnična merila za pregled za gospodarske dejavnosti, ki bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam ter ne škodujejo bistveno drugemu okoljskemu cilju (UL C z dne 20. oktobra 2023)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1818 z dne 17. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalnimi standardi za referenčne vrednosti EU za podnebni prehod in referenčne vrednosti EU, usklajene s Pariškim sporazumom (UL L št. 406/2020 z dne 3. decembra 2020)

Izvedbeni tehnični standardi

   
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2453 z dne 30. novembra 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/637 glede razkritja okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (UL L št. 324/2022 z dne 19. decembra 2022)

 ECB akti

 

 

Good practices for climate-related and environmental risk management  - Observations from the 2022 thematic review (2 November 2022) /
Walking the talk - Banks gearing up to manage risks from climate change and environmental degradation - Results of the 2022 thematic review on climate-related and environmental risks (2 November 2022) /
Vodnik ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih (27. november 2020)
ECB report on institutions’ climate-related and environmental risk disclosures (27 November 2020) /

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   
Delegirana uredba Komisije (EU) …/… z dne 31.7.2023 o dopolnitvi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede standardov poročanja o trajnostnosti (31. julij 2023)
Priloga I
Priloga II
FAQ/Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in celovitosti dejavnosti ocenjevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih (ESG) dejavnikov (13. junij 2023)

Priloga

Delegirana uredba Komisije (EU) …/… z dne 27.6.2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k trajnostni rabi ter varstvu vodnih in morskih virov, prehodu na krožno gospodarstvo, preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ali varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, in za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev, ter o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2178 glede posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti– Environmental delegated act  (27. junij 2023) 

 • Priloga I: Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov
 • Priloga II: Prehod na krožno gospodarstvo
 • Priloga III: Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja
 • Priloga IV: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov
 • Priloga V: Spremembe prilog I, II, III, IV, V, VII, IX in X k Delegirani uredbi (EU) 2021/2178 (predloge za razkritje skladnosti z EU taksonomijo)
 • Priloga VI: Dopolnjena priloga VI k Delegirani uredbi (EU) 2021/2178 (predloga za razkritje skladnosti z EU taksonomijo za kreditne institucije) 
 • Priloga VII: Dopolnjena priloga VIII k Delegirani uredbi (EU) 2021/2178 (predloga za razkritje skladnosti z EU taksonomijo za investicijska podjetja)
Delegirana uredba Komisije (EU) …/… z dne 27.6.2023 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 z določitvijo dodatnih tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da določene gospodarske dejavnosti bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, in za ugotavljanje, ali te gospodarske dejavnosti ne škodujejo bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev – amendment of Climate delegated act  (27. junij 2023)   
 • Priloga I: Blažitev podnebnih sprememb 
 • Priloga II: Prilagajanje podnebnim spremembam
Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures in respect of the sustainability indicators in relation to adverse impacts of the assets financed by the underlying exposures for STS securitisations on the climate and other environmental, social and governance-related adverse impacts pursuant to Article 22(6) and 26d(6) of Regulation (EU) 2017/2402 (JC 2023 13; 25 May 2023) /
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah) (22 marec 2023)

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2005/29/ES in 2011/83/EU v zvezi s krepitvijo vloge potrošnikov za zeleni prehod z boljšim varstvom pred nepoštenimi praksami in boljšim obveščanjem (30. marec 2022)

Priloga

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in spremembi Direktive (EU) 2019/1937 (23. februar 2022)

Priloga

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah (6. julij 2021)

Priloge

 

 

Ostalo

 

 

EBA Report on the role of environmental and social risks in the prudential framework (EBA/REP/2023/34; October 2023) /
The EBA consults on draft templates and template guidance to prepare its one-off Fit-for-55 climate risk scenario analysis (20 July 2023) /
The EBA is collecting institutions' data on environmental, social and governance risks to set up a monitoring system | European Banking Authority (17 July 2023) /
ESAs present common understanding of greenwashing and warn on related risks (June 2023) /
ECB and the ESAs call for enhanced climate-related disclosure for structured finance products (13 March 2023) /
/

EBA Report: Developing a framework for sustainable securitisation (EBA/REP/2022/06; 2 March 2022) /
EBA seeks input from credit institutions on green loans and mortgages (13 February 2023) /

The EBA roadmap on sustainable finance (13 December 2022)

Povezava na stran EBA

/
/

Platform on Sustainable Finance’s Report on Taxonomy extension options supporting a sustainable transition (29 March 2022)  /
Platform on Sustainable Finance’s report on Social Taxonomy (28 Februar 2022) /

Updated Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (24 March 2022)

(Initial) Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (25 February 2021)

/

/


Development of tools and mechanisms for the integration of ESG factors into the EU banking prudential framework and into banks' business strategies and investment policies (BlackRock Financial Markets Advisory study conducted on behalf of the European Commission, May 2021)

Executive summary

/

/


EU Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo (6. julij 2021)

Priloga

EBA Report on ESG risks management and supervision (23 June 2021) /
Smernice za nefinančno poročanje (metodologija za poročanje o nefinančnih informacijah v skladu z zahtevami NFRD) (UL L št. 215/2017 z dne 5. julija 2017)