Trajnostno financiranje

EU zakonodaja – uredbe in direktive

SL

EN

Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020 z dne 22. junija 2020) - TR

Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev – SFDR - neuradno konsolidirano besedilo z dne 12. julija 2020

Pogosta vprašanja in odgovori/ • Uredba (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198/2020 z dne 22. junija 2020)
 • Uredba (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (UL L št. 317/2019 z dne 9. decembra 2019) - SFDR
Uredba (EU) 2019/2089 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 glede referenčnih vrednosti EU za podnebni prehod, referenčnih vrednosti EU, usklajenih s Pariškim sporazumom, in s trajnostnostjo povezanih razkritij za referenčne vrednosti (UL L št. 317/2019 z dne 9. decembra 2019)
Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS – Računovodska direktiva - neuradno konsolidirano besedilo z dne 5. januarja 2023
 • Direktiva (EU) 2022/2464 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 537/2014, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Direktive 2013/34/EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti (UL L št. 322/2022 z dne 16. decembra 2022) - CSRD
 • Direktiva (EU) 2021/2101 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2021 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic (UL L št. 429/2021 z dne 1. decembra 2021)
 • Direktiva Sveta 2014/102/EU z dne 7. novembra 2014 o prilagoditvi Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 334/2014 z dne 21. novembra 2014)
 • Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L št. 330/2014 z dne 15. novembra 2014) - NFRD
 • Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L št. 182/2013 z dne 29. junija 2013)

 

 

Regulativni tehnični standardi

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih - poročilih neuradno konsolidirano besedilo z dne 20. februarja 2023 

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/363 z dne 31. oktobra 2022 o spremembi in popravku regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2022/1288 glede vsebine in prikaza informacij v zvezi z razkritji v predpogodbenih dokumentih in periodičnih poročilih za finančne produkte, ki vlagajo v okoljskotrajnostne gospodarske dejavnosti (UL L št. 50/2023 z dne 17. februarja 2023)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 10/2023 z dne 12. januarja 2023)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 332/2022 z dne 27. decembra 2022)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1288 z dne 6. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in prikaz informacij o načelu, „da se ne škoduje bistveno“, vsebino, metodologije in prikaz informacij o kazalnikih trajnostnosti in škodljivih vplivih na trajnostnost ter vsebini in prikazu informacij o spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti in ciljev trajnostnih naložb v predpogodbenih dokumentih, na spletnih mestih in v periodičnih poročilih (UL L št. 188/2022 z dne 25. julija 2022)

  Povezava na stran EK 
/
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2178 z dne 6. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja - neuradno konsolidirano besedilo z dne 1. januarja 2023
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1214 z dne 9. marca 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 glede gospodarskih dejavnosti v nekaterih energetskih sektorjih in Delegirane uredbe (EU) 2021/2178 glede posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti (UL L št. 188/2022 z dne 15. julija 2022) – Complementary climate delegated act
   

Povezava na stran EK z dodatnimi dokumenti (FAQ, Factsheet)

/
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2178 z dne 6.7.2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo vsebine in prikaza informacij, ki jih morajo razkriti podjetja, za katera se uporablja člen 19a ali 29a Direktive 2013/34/EU, o okoljsko trajnostnih gospodarskih dejavnostih, ter metodologije za izpolnjevanje te obveznosti razkritja (UL L št. 443/2021 z dne 10. decembra 2021) - Disclosures delegated act


Priloge 1-5
Priloga 6
Priloga 7
Priloga 8
Priloge 9-11


Pogosta vprašanja

Obvestilo Komisije o razlagi nekaterih pravnih določb delegiranega akta o razkritjih v skladu s členom 8 uredbe o taksonomiji EU v zvezi s poročanjem o sprejemljivih gospodarskih dejavnostih in sredstvih (UL C št. 385/2022 z dne 6. oktobra 2022)

Draft Commission Notice on the interpretation and implementation of certain legal provisions of the Disclosures Delegated Act under Article 8 of EU Taxonomy Regulation on the reporting of Taxonomy-eligible and Taxonomy-aligned economic activities and assets (second Commission Notice) (19 December 2022)

/

/
//
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev - neuradno konsolidirano besedilo z dne 1. januarja 2023
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1214 z dne 9. marca 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2139 glede gospodarskih dejavnosti v nekaterih energetskih sektorjih in Delegirane uredbe (EU) 2021/2178 glede posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti (UL L št. 188/2022 z dne 15. julija 2022) - Complementary Climate delegated act

  Povezava na stran EK z dodatnimi dokumenti (FAQ, Factsheet)
/
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2139 z dne 4.6.2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev (UL L št. 442/2021 z dne 9. decembra 2021) - Climate delegated act


Povezava na stran EK z dodatnimi dokumenti (FAQ, Factsheet,…)

/
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1818 z dne 17. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalnimi standardi za referenčne vrednosti EU za podnebni prehod in referenčne vrednosti EU, usklajene s Pariškim sporazumom (UL L št. 406/2020 z dne 3. decembra 2020)

Izvedbeni tehnični standardi

   
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2453 z dne 30. novembra 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/637 glede razkritja okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (UL L št. 324/2022 z dne 19. decembra 2022)

 ECB akti

 

 

Good practices for climate-related and environmental risk management  - Observations from the 2022 thematic review (2 November 2022) /
Walking the talk - Banks gearing up to manage risks from climate change and environmental degradation - Results of the 2022 thematic review on climate-related and environmental risks (2 November 2022) /
Vodnik ECB o podnebnih in okoljskih tveganjih (27. november 2020)
ECB report on institutions’ climate-related and environmental risk disclosures (27 November 2020) /

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   
Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures in respect of the sustainability indicators in relation to adverse impacts of the assets financed by the underlying exposures for STS securitisations on the climate and other environmental, social and governance-related adverse impacts pursuant to Article 22(6) and 26d(6) of Regulation (EU) 2017/2402  (JC 2023 13; 25 May 2023) /

Draft Commission Delegated Regulation (EU) …/... of XXX supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to the sustainable use and protection of water and marine resources, to the transition to a circular economy, to pollution prevention and control, or to the protection and restoration of biodiversity and ecosystems and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives and amending Delegated Regulation (EU) 2021/2178 as regards specific public disclosures for those economic activities     – draft Environmental delegated act  (11 April 2023)

/
 • Annex I: Sustainable use and protection of water and marine resources
/
 • Annex II: Transition to a circular economy
/
 • Annex III: Pollution prevention and control
/
 • Annex IV: Protection and restoration of biodiversity and ecosystems
/
 • Annex V: Amendments to Annex I, II, III, IV, V, VI, VIII and X of the Disclosures Delegated Act
/
 • Annex VI: Revised Annex VI of the Disclosures Delegated Act
/
 • Annex VII: Revised Annex VIII of the Disclosures Delegated Act
/
Draft Commission Delegated Regulation (EU)) …/... of XXX amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 as regards additional technical screening criteria for determining the conditions under which certain economic activities qualify as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether those activities cause no significant harm to any of the other environmental objectives  – draft amendment of Climate delegated act  (11 April 2023) /
 • Annex I: Climate change mitigation
/
 • Annex II: Climate change adaptation
/
Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o utemeljitvi in sporočanju izrecnih okoljskih trditev (direktiva o zelenih trditvah) (22 marec 2023) /

Discussion paper on the role of environmental risks in the prudential framework – (EBA/Rep/2021/35, 2 May 2022)

/

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2005/29/ES in 2011/83/EU v zvezi s krepitvijo vloge potrošnikov za zeleni prehod z boljšim varstvom pred nepoštenimi praksami in boljšim obveščanjem (30. marec 2022)

Priloga

Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in spremembi Direktive (EU) 2019/1937 (23. februar 2022)

Priloga

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah (6. julij 2021)

Priloge

 

 

Ostalo

 

 

First set of draft EU sustainability reporting standards published by EFRAG (23 November 2022) /
ECB and the ESAs call for enhanced climate-related disclosure for structured finance products (13 March 2023) /
/

EBA seeks input from credit institutions on green loans and mortgages (13 February 2023) /

The EBA roadmap on sustainable finance (13 December 2022)

Povezava na stran EBA

/
/

Platform on Sustainable Finance’s Report with recommendations on technical screening criteria for the four remaining environmental objectives of the EU taxonomy (30 March 2022)

Annex: Technical Screening Criteria

/

/


Platform on Sustainable Finance’s Report on Taxonomy extension options supporting a sustainable transition (29 March 2022)  /
Platform on Sustainable Finance’s report on Social Taxonomy (28 Februar 2022) /

Updated Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (24 March 2022)

(Initial) Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (25 February 2021)

/

/


Development of tools and mechanisms for the integration of ESG factors into the EU banking prudential framework and into banks' business strategies and investment policies (BlackRock Financial Markets Advisory study conducted on behalf of the European Commission, May 2021)

Executive summary

/

/


EU Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo (6. julij 2021)

Priloga

EBA Report on ESG risks management and supervision (23 June 2021) /
EBA Survey on Pillar 3 disclosures on ESG risks under Article 449a CRR (17 September 2020) /
Smernice za nefinančno poročanje (metodologija za poročanje o nefinančnih informacijah v skladu z zahtevami NFRD) (UL L št. 215/2017 z dne 5. julija 2017)