Omejevalni ukrepi proti Rusiji

Zaradi delovanja Rusije, ki je povzročilo destabilizacijo razmer v Ukrajini, je EU 31. julija 2014 z Uredbo 833/2014 in Sklepom 2014/512/SZVP prvič uvedla gospodarske omejevalne ukrepe proti Rusiji, ki so začeli veljati 1. avgusta 2014. Odkar je Rusija priznala nevladna območja v ukrajinskih regijah Doneck in Lugansk ter začela rusko vojaško agresijo na Ukrajino, se je EU odzvala z različnimi omejevalnimi ukrepi. Zaostrovanje in širitev ukrepov se še nadaljuje.

Hiter pregled veljavnih omejevalnih ukrepov proti Rusiji je na voljo v infografiki na spletni strani Sveta EU: EU sanctions against Russia over Ukraine - Consilium (europa.eu). Tu je na voljo tudi kronološki pregled sprejemanja novih omejevalnih ukrepov: Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine | European Commission (europa.eu).

Omejevalni ukrepi po vsebinskih sklopih

Omejevalni ukrepi urejeni po vsebinskih sklopih so na voljo na tej povezavi (PDF format).

 

Omejevalni ukrepi po kronološkem vrstnem redu s povezavami do EU uredb

 

23. februar 2024

Svet EU je sprejel Uredbo 2024/745 o spremembi Uredbe 833/2014 z veljavnostjo od 24. februarja 2024.

Obvestilo Evropske komisije za javnost

Pomembnejše spremembe so:

 • Na seznam (Priloga IV) je bilo dodanih 17 ruskih podjetij in 10 podjetij iz tretjih držav (štiri s sedežem na Kitajskem ter po eno s sedežem v Kazahstanu, Indiji, Srbiji, na Tajskem, Šrilanki in v Turčiji), zoper katera so uvedene omejitve izvoza blaga in tehnologije z dvojno rabo ter blaga in tehnologije, ki bi lahko prispevali k tehnološkim izboljšavam ruskega obrambnega in varnostnega sektorja.
 • Razširi se seznam naprednih tehnoloških izdelkov, ki bi lahko prispevali k vojaškim in tehnološkim izboljšavam Rusije ali k razvoju njenega obrambnega in varnostnega sektorja.

Skladno z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2024/753 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 je bilo na seznam dodanih še 106 posameznikov in 88 subjektov.

 

18. december 2023

Svet EU je sprejel Uredbo 2023/2878 o spremembi Uredbe 833/2014 z veljavnostjo od 19. decembra 2023.

Obvestilo Evropske komisije za javnost

Pomembnejše spremembe so:

 • uvedba obveznosti držav članic, da identificirajo sredstva in gospodarske vire, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s seznama, so v njihovi lasti, posesti ali pod njihovim nadzorom, da se preprečijo ali odkrijejo primeri kršitev ali izogibanja Sklepu 2014/512/SZVP in Uredbi (EU) št. 269/2014 ali poskusi teh kršitev ali izogibanja.
 • uvedba poročanja za vsak prenos sredstev nad 100.000 EUR zunaj EU, ki ga izvede subjekt s sedežem v EU, ki je v več kot 40-odstotni neposredni ali posredni lasti Rusov ali subjektov s sedežem v Rusiji; novi čl. 5r.
 • uvedba odstopanja, ki omogoča nekatera plačila v zvezi z odškodninskimi zahtevki za škodo, v katere je vključen na novo dodan subjekt.
 • uvedba prepovedi za ruske državljane, da imajo v lasti ali nadzorujejo pravne osebe, subjekte ali organe, ki ruskim osebam in prebivalcem zagotavljajo denarnice, bančne ali skrbniške storitve v zvezi s kriptosredstvi, ali da zasedajo katere koli položaje v upravljavskih organih takih pravnih oseb, subjektov ali organov.
 • določitev pogojev, pod katerimi lahko umrla oseba ostane na seznamu fizičnih ali pravnih oseb, subjektov ali organov, za katere velja zamrznitev sredstev, in prepoved dajanja sredstev in gospodarskih virov na razpolago, na primer kadar Svet meni, da bi se sredstva verjetno uporabila za financiranje ruske agresivne vojne proti Ukrajini.
 • prepoved neposrednega ali posrednega uvoza, nakupa ali prenosa diamantov iz Rusije.
 • razširitev seznama izdelkov, ki prispevajo k vojaški in tehnološki krepitvi Rusije ali razvoju njenega obrambnega in varnostnega sektorja, dodane tudi kemikalije, litijeve baterije, termostati, enosmerni motorji in servomotorji za brezpilotna letala (UAV), strojna orodja in strojni deli.
 • uvedba dodatnih omejitev za izvoz blaga, ki bi lahko prispevalo zlasti h krepitvi ruskih industrijskih zmogljivosti.
 • uvedba dodatne omejitve za uvoz blaga, ki Rusiji ustvarja znatne prihodke in s tem omogoča nadaljevanje agresivne vojne proti Ukrajini.

Skladno z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2023/2875 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 je bilo na seznam dodanih še 61 posameznikov in 86 subjektov. Oseba pod zaporedno številko 1645 na seznamu ima  začasni naslov v Republiki Sloveniji.

 

23. junij 2023

Uradni list Evropske unije, L 159I, 23. junij 2023

Svet EU je sprejel Uredbo 2023/1214 o spremembi Uredbe 833/2014 z veljavnostjo od 24. junija 2023. Pomembnejše spremembe so:

 • razširitev seznama blaga, ki prispeva k vojaškim in tehnološkim izboljšavam Rusije ali razvoju njenega obrambnega in varnostnega sektorja, tako da se dodaja blago, ki ga Rusija uporablja za svojo vojno agresijo proti Ukrajini, in blago, ki prispeva k razvoju ali proizvodnji njenih vojaških sistemov;
 • razširitev prepovedi cestnega prevoza blaga v Uniji na prevoz s priklopniki in polpriklopniki, registriranimi v Rusiji;
 • prepoved zagotavljanja prenosljivih vrednostnih papirjev osebam v Rusiji razširjena tudi na finančne instrumente, denominirane v kateri koli valuti;
 • uvedba odstopanja od prepovedi zagotavljanja ruskim subjektom nekaterih storitev, ki so potrebne za vzpostavitev, certificiranje ali oceno požarnega zidu, s katerim se odpravi nadzor, ki ga oseba s seznama izvaja nad sredstvi subjekta Unije, ki ni na seznamu in ki ga ima oseba s seznama v lasti ali pod nadzorom, ter se zagotovi, da ta oseba nima nobenih koristi, s čimer lahko ta subjekt nadaljuje svoje poslovne dejavnosti;
 • uvedba začasnega odstopanja od prepovedi zagotavljanja storitev pravnega svetovanja pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji; Pristojni organi držav članic lahko do 31. marca 2024 dovolijo zagotavljanje pravnih storitev, ki so v skladu z nacionalno zakonodajo države članice obvezne za dokončanje takih odprodaj;
 • razširitev začasne prekinitve licenc za radiodifuzijo v Uniji na pet ruskih medijskih hiš, ki so pod stalnim nadzorom ruskega vodstva, in prepoveduje razširjanje njunih vsebin;

Skladno s členom 1. Uredbe 2023/1215 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 se na sankcijski seznam dodajo tudi osebe, ki omogočajo kršenje prepovedi izogibanja ali se drugače pomembno izmikajo omejevalnim ukrepom in subjekte, ki delujejo v ruskem sektorju IT z licenco, ki jo izdaja center obveščevalne službe Ruske federacije (FSB) za izdajanje licenc, certificiranje in varstvo državnih skrivnosti ali licenco za „orožje in vojaško opremo“, ki jo izdaja rusko ministrstvo za industrijo in trgovino dopolnitvijo člena; dopolnitev člena 3(1) Uredbe 269/2014

Skladno z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2023/1216 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 je bilo na seznam dodanih še  71 posameznikov in 33 subjektov.  Svet je po postopku za ugotavljanje kršitev v eni državi članici sprejel prvo uvrstitev na seznam v zvezi z izogibanjem sankcijam.

 

25. februar 2023

Svet EU je sprejel Uredbo 2023/427 o spremembi Uredbe 833/2014 z veljavnostjo od 26. februarja 2023. Najpomembnejše spremembe so:

 • Nova obveznost poročanja o sredstvih in rezervah Ruske centralne banke:  fizične in pravne osebe, subjekti in organi, vključno z Evropsko centralno banko, nacionalnimi centralnimi bankami, subjekti finančnega sektorja, kot so opredeljeni v členu 4 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zavarovalnicami in pozavarovalnicami, kot so opredeljene v členu 13 Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta, centralnimi depotnimi družbami, kot so opredeljene v členu 2 Uredbe (EU) št. 909/2014, in centralnimi nasprotnimi strankami, kot so opredeljene v členu 2 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta morajo najpozneje dva tedna po 26. februarju 2023 poročati pristojnemu organu države članice, v kateri prebivajo ali imajo sedež, in istočasno Komisiji informacije o sredstvih in rezervah Ruske centralne banke, ki jih imajo v posesti ali jih nadzorujejo ali so v zvezi z njimi nasprotne stranke v transakcijah. Take informacije se posodobijo vsake tri mesece. Obveznost začne veljati od 27. aprila 2023, čl. 5a(4a).

Skladno s členom 6b(5a) Uredbe 2023/426 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 je pristojni nacionalni organ pooblaščen, da odmrzne nekatera zamrznjena sredstva ali gospodarske vire ruske centralne depotne družbe (National Settlement Depository – NSD), če je to potrebno za razpolaganje ali prenos vrednostnih papirjev v korist pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Uniji.

V skladu z Izvedbeno uredba 2023/429 o izvajanju Uredbe 269/2014 se Prilogi I doda še 87 fizičnih oseb in 34 pravnih subjektov. Posebej velja omeniti Alfa Bank, PJSC Rosbank in Tinkoff Bank JSC.

V skladu s tem je treba njihova sredstva v EU zamrzniti in jim neposredno ali posredno ne smejo biti na voljo nobena sredstva ali gospodarski viri oziroma jih ne smejo koristiti. To pomeni, da je ob izpolnitvi določenih pogojev možnost sprostitve zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov v skladu s členom 6b(2d) Uredbe (EU) št. 269/2014.

 

16. december 2022

Svet EU sprejel Uredbo 2022/2474 o spremembi Uredbe 833/2014, s pričetkom veljavnosti 17. decembra 2022. Najpomembnejše spremembe:

 • Od 16. januarja 2023 je prepovedano zasedati kakršne koli položaje v upravljavskih organih pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v Rusiji, ki so pod javnim nadzorom ali so v več kot 50-odstotni javni lasti ali pri katerih imajo Rusija, njena vlada ali centralna banka pravico do udeležbe pri dobičku ali imajo z njimi druge pomembne gospodarske odnose; čl. 5aa(1b).
 • Popolna prepoved transakcij za Rusko regionalno razvojno banko; Priloga XIX, del C.
 • Dodane so nove storitve, ki jih je prepovedano opravljati za rusko vlado in pravne osebe, subjekte ali organe s sedežem v Rusiji, in sicer: storitve tržnih analiz in javnomnenjskih raziskav, storitve tehničnega testiranja in analiz ter oglaševalske storitve; čl. 5n(2a).
 • Dodatna obveznost poročanja za kreditne institucije: kreditne institucije najpozneje do 27. maja 2023 pristojnemu nacionalnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, ali Komisiji predložijo seznam depozitov, ki presegajo 100 000 EUR in jih ima pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem zunaj Unije, ki so neposredno ali posredno v več kot 50-odstotni lasti ruskih državljanov ali fizičnih oseb s prebivališčem v Rusiji. Vsakih 12 mesecev predložijo posodobljene podatke o zneskih teh depozitov; čl. 5g(1), nova točka(aa).
 • Od 29. januarja 2023 je prepovedano uvrstiti v trgovanje na mestih trgovanja, registriranih ali priznanih v Uniji, prenosljive vrednostne papirje katere koli pravne osebe, subjekta ali organa s sedežem v Rusiji, ki je v več kot 50-odstotni javni lasti; čl. 5(5).
 • Poleg tega so spremembe v glavnem omejene na pojasnila ali in poostritev obstoječih sankcij na področju trgovine z blagom (uvoz in izvoz) in s tem povezanega financiranja. Poleg energetskega sektorja energetskega sektorja se spremembe nanašajo tudi na rudarsko industrijo.

Skladno z Izvedbeno uredbo 2023/2476  o izvajanju uredbe 269/2014 je bilo na seznam dodanih 141 posameznikov in 49  pravnih oseb, med njimi dve dodatni ruski banki (CREDIT BANK OF MOSCOW, JSC ‘DALNEVOSTOCHNIY BANK).

 

6. oktober 2022

Svet EU sprejel Uredbo 2022/1904 o spremembi Uredbe 833/2014, s pričetkom veljavnosti 7. oktobra 2022. Najpomembnejše spremembe:

 • Nove izvozne omejitve: Uvedene so bile dodatne omejitve izvoza  premoga, vključno s koksom (ki se uporablja v ruskih industrijskih obratih), določenih elektronskih komponent (ki se uporabljajo v ruskem orožju), tehničnih izdelkov, ki se uporabljajo v letalskem sektorju, in nekaterih kemikalij. Dodana je bila prepoved izvoza orožja malega kalibra in drugega blaga v skladu z uredbo proti mučenju.
 • Nove uvozne omejitve: Dogovorjene uvozne omejitve vključujejo med drugim prepoved uvoza ruskih končnih in polizdelkov iz jekla (za nekatere polizdelke velja prehodno obdobje), strojev in naprav, plastike, vozil, tekstila, obutve, usnja, keramike, nekaterih kemičnih izdelkov in nezlatega nakita.
 • Izvajanje zgornje meje cen nafte G7: Ukrep začne veljati po 5. decembru 2022 za surovo nafto in 5. februarju 2023 za rafinirane naftne derivate, potem ko bo Svet sprejel dodatno odločitev.
 • Omejitve za podjetja v državni lasti: prepoved zasedanja položajev v upravnih organih nekaterih podjetij v državni lasti.
 • Finančne storitve, svetovanje na področju IT in druge poslovne storitve: Prepoved vseh denarnic, računov ali skrbniških storitev za kripto premoženje, ne glede na znesek denarnice (prej je bilo dovoljeno do 10.000 EUR). 
 • Preprečevanje izogibanja sankcijam: EU je uvedla novo merilo za uvrstitev na seznam, na podlagi katerega bo lahko sankcionirala osebe, ki omogočajo kršitve prepovedi izogibanja sankcijam.

Skladno z Uredbo Sveta (EU) 2022/1905 o dopolnitvi Uredbe (EU) 269/2014 je EU uvedla novo merilo za uvrstitev na seznam, na podlagi katerega bo lahko sankcionirala osebe, ki omogočajo kršitve prepovedi izogibanja sankcijam.

Skladno z Uredbo Sveta (EU) 2022/1903 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2022/263 so se razširile omejitve, ki so bile uvedene zaradi priznanja nevladnih območij v ukrajinskih regijah Doneck in Luhansk ter napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja na območji Herson in Zaporožje.

Skladno z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1906 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 je bilo na seznam dodanih še 30 posameznikov in 7 subjektov.

 

21. julij 2022

Svet EU sprejel Uredbo 2022/1269 o spremembi Uredbe 833/2014, s pričetkom veljavnosti 22. julija 2022. Najpomembnejše spremembe:

 • Prepoved uvoza zlata: Prepoved uvoza vsega zlata s poreklom iz Rusije in izvoženega iz Rusije v EU ali katero koli tretjo državo. Izjema velja za zlati nakit potnikov za osebno uporabo; čl. 3o.
 • Poostrene zahteve za poročanje: Sankcionirane osebe morajo prijaviti svoje premoženje, da se olajša zamrznitev njihovega premoženja v EU.
 • Ciljne prepovedi izvoza: Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo in napredne tehnologije je okrepljen z razširitvijo seznama blaga, ki lahko prispeva k vojaški in tehnološki krepitvi Rusije ali razvoju njenega obrambnega in varnostnega sektorja.
 • Prepoved dostopa do pristanišč: Plovilom, ki plujejo pod rusko zastavo, je prepovedan dostop do zapornic, da se prepreči izogibanje sankcijam; čl. 3ea.
 • Finančne sankcije: Prepoved sprejemanja depozitov je razširjena na depozite pravnih oseb, subjektov ali organov s sedežem v tretjih državah, ki so v večinski lasti ruskih državljanov ali fizičnih oseb s prebivališčem v Rusiji. Poleg tega bo za sprejemanje depozitov za čezmejno trgovanje, ki ni prepovedano, potrebno predhodno dovoljenje pristojnih nacionalnih organov; čl. 5b.
 • Varnost preskrbe s hrano in energijo: Transakcije za kmetijske proizvode in prevoz nafte v tretje države z nekaterimi subjekti v državni lasti so izvzete.
 • Izjeme na področju medicine in farmacije: Dodane so izjeme za nekatere prepovedi izvoza v medicinske in farmacevtske namene; Pojasnila: uvedba številnih pojasnil obstoječih ukrepov, na primer na področju javnih naročil, letalstva in pravosodja

Skladno z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/1270 je bilo na seznam dodanih še 54 posameznikov in 10 subjektov.

3. junij 2022

Svet EU sprejel Uredbo 2022/879 o spremembi Uredbe 833/2014, s pričetkom veljavnosti 4. junija 2022. Najpomembnejše spremembe:

 • Sprejeta je delna prepoved uvoza ruske nafte v EU, ki bo sprva vključevala le nafto, uvoženo po morju. Začasno pa bo izvzeta surova nafta, dobavljena po naftovodih. Zaradi posebne geografske izpostavljenosti je bilo za Bolgarijo dogovorjeno posebno začasno odstopanje do konca leta 2024, ki bo lahko še naprej uvažala surovo nafto in naftne derivate prek pomorskega prevoza. Poleg tega bo Hrvaška lahko do konca leta 2023 odobrila uvoz ruskega vakumskega plinskega olja, ki je potrebno za delovanje njene rafinerije.
 • Po šestmesečnem prehodnem obdobju bo izvajalcem iz EU prepovedano zavarovati in financirati prevoz nafte v tretje države, zlasti po pomorskih poteh.
 • Iz sistema SWIFT so bile izključene še 3 ruske banke, vključno z največjo rusko banko Sberbank.
 • Prepovedano je neposredno ali posredno opravljanje nekaterih storitev, kot so računovodske storitve, revizija, obvezne revizije, knjigovodske storitve in storitve davčnega svetovanja, poslovno svetovanje ter storitve za odnose z javnostmi za rusko vlado ter pravne osebe, subjekte ali organe s sedežem v Rusiji.
 • Prepoved oddajanja televizijskih programov še za tri ruske državne televizije - Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 in TV Centre International.
 • Seznam naprednih tehnoloških izdelkov, ki jih je prepovedano izvažati v Rusijo, je bil razširjen na dodatne kemikalije, ki bi se lahko uporabljale v procesu proizvodnje kemičnega orožja.
 • Na sankcijski seznam je bilo dodanih še 65 posameznikov in 18 subjektov, odgovornih za grozodejstva, ki so jih ruske enote zagrešile v Buči in Mariupolu.

8. april 2022

 • Na sankcijski seznam je bilo dodanih še 217 posameznikov in 18 subjektov, med katerimi so tudi 4 ruske banke. Za te banke po umiku s seznama sankcij velja zamrznitev sredstev, s čimer so popolnoma odrezane od trgov EU (Izvedbena uredba Sveta 2022/581 z dne 8. aprila 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014; Priloga I).
 • Prepoved nakupa, uvoza ali prenosa premoga in drugih trdnih fosilnih goriv v EU, če izvirajo iz Rusije ali se iz Rusije izvažajo, od avgusta 2022 (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 3j).
 • Prepoved dostopa do pristanišč EU plovilom, registriranim pod rusko zastavo. Odstopanja so odobrena za kmetijske in živilske proizvode, humanitarno pomoč in energijo (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 3ea).
 • Prepoved cestnega prevoza vsem ruskim podjetjem, kar jim preprečuje cestni prevoz blaga v EU, vključno s tranzitom. Kljub temu so odobrena odstopanja za številne proizvode, kot so farmacevtski, medicinski, kmetijski in živilski proizvodi, vključno s pšenico, ter za cestni prevoz v humanitarne namene  (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 3l).
 • Nadaljnje prepovedi izvoza, ki se nanašajo na letalsko gorivo in drugo blago, kot so kvantni računalniki in napredni polprevodniki, vrhunska elektronika, programska oprema, občutljivi stroji in prevozna oprema (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 3k v povezavi s Prilogo XXIII).
 • Nove prepovedi uvoza blaga, ki ustvarja znatne prihodke za Rusijo in s tem omogoča njeno delovanje, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot so: les, cement, gnojila, morski sadeži in alkoholne pijače (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; člen 3i v povezavi s Prilogo XXI).
 • Prepoved registracije, zagotavljanja registriranega sedeža, poslovnega ali upravnega naslova ter upravljavskih storitev za sklad ali katero koli podobno pravno ureditev (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 5m). 
 • Prepoved dodeljevanja ali nadaljnjega izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb ruskim podjetjem v državah članicah EU (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 5k).  
 • Prepoved zagotavljanja denarnic, bančnih ali skrbniških storitev v zvezi s kriptosredstvi, če skupna vrednost kriptosredstev fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa na denarnico, bančne ali skrbniške storitve presega 10.000 EUR (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 5b(2)).
 • Razširjena prepoved prodaje bankovcev denominiranih v kateri koli uradni valuti držav članic EU Rusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 5i).
 • Razširjena prepoved prodaje prenosljivih vrednostnih papirjev, denominiranih v kateri koli uradni valuti držav članic EU Rusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 5f(1)).
 • Prepoved javnih subvencij ali subvencijskih programov na ravni EU ali nacionalni ravni v korist ruskih javnih ustanov (Uredba 2022/576 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 5l).

 

15. marec 2022

 • Uvrstitev na sankcijsko listo še 15 posameznikov in 9 subjektov (Izvedbena uredba 2022/427 o izvajanju Uredbe 269/2014).
 • Prepovedano je investiranje in skupna vlaganja z ruskimi entitetami, ki delujejo v energetskem sektorju, ter financiranje in zagotavljanje posojil ali kreditov takim entitetam. Prepoved učinkuje od dneva uveljavitve sprememb uredbe. Prepovedano je tudi ustvariti kakršno koli novo skupno podjetje s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki je registriran ali ustanovljen na podlagi prava Rusije ali katere koli tretje države, ter ki deluje v energetskem sektorju v Rusiji (Uredba 2022/428 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 3a).
 • Prepovedano je neposredno ali posredno uvažati izdelke iz železa in jekla v Unijo in jih prevažat v drugo državo, če izvirajo iz Rusije ali so bili izvoženi iz Rusije. Prepovedano je kupovati izdelke iz železa in jekla, ki se nahajajo v Rusiji ali izvirajo iz Rusije (Uredba 2022/428 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 3g v povezavi s prilogo XVII).
 • Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati luksuzno blago kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji ali za uporabo v Rusiji (če njegova vrednost presega 300 EUR za posamezni artikel) (Uredba 2022/428 o spremembi Uredbe 833/2014; novi čl. 3h v povezavi s prilogo XVIII).
 • Prepovedano je neposredno ali posredno sodelovati v kakršni koli transakciji s pravno osebo, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji, ki je pod javnim nadzorom ali je v več kot 50-odstotni javni lasti ali pri katerem imajo Rusija, njena vlada ali centralna banka pravico do udeležbe pri dobičku ali imajo z njimi druge pomembne gospodarske odnose Rusije ali s pravno osebo, subjektom ali organom, ki deluje v imenu ali po navodilih teh subjektov (Uredba 2022/428 o spremembi Uredbe 833/2014; novi čl. 5aa v povezavi s prilogo XIX).
 • Od 15. aprila 2022 je prepovedano dodeljevanje kreditnih bonitetnih ocen in dostopa do naročnin na informacije o kreditnih bonitetnih ocenah in analizah katerikoli entiteti v Rusiji Prepoved ne velja za državljane države članice ali fizične osebe, ki imajo dovoljenje za začasno ali stalno prebivanje v državi članici (Uredba 2022/428 o spremembi Uredbe 833/2014; novi čl. 5j).

 

9. marec 2022

 • Uvrstitev na sankcijsko listo 46 članov in članic Sveta Ruske federacije, ki je ratificiral vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk« in 14 oseb, ki podpirajo vlado Ruske federacije in imajo od nje koristi ali ji zagotavljajo znaten vir prihodka ali so povezani z osebami ali subjekti s seznama (Izvedbena uredba 2022/396 o izvajanju Uredbe 269/2014).
 • Prepovedano je neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati blago in tehnologije za pomorsko navigacijo s seznama v Prilogi XVI, ne glede na to, ali izvirajo iz Unije ali ne, kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, za uporabo v Rusiji ali za namestitev na plovilo, ki pluje pod rusko zastavo. Prepovedano je tudi financiranje in tehnična pomoč v zvezi s tem (Uredba 2022/394 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 3f v povezavi s Prilogo XVI).
 • Prepovedane so vse transakcije, povezane z upravljanjem rezerv in sredstev ruske centralne banke, vključno s transakcijami s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki deluje v imenu ali po navodilih ruske centralne banke, kot je Ruski nacionalni premoženjski sklad (Uredba 2022/394 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 5a(4)).
 • V členu 1 se v točki f dopolni pojem »prenosljivi vrednostni papirji«, tako, da vključuje tudi kriptosredstva (Uredba 2022/394 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 1f).

 

1. marec 2022

 • Prepovedano je zagotavljati specializirane finančne komunikacijske storitve, ki se uporabljajo za medsebojno izmenjavo finančnih podatkov (SWIFT) naslednjim bankam: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, VNESHECONOMBANK (VEB), in VTB BANK. Ta prepoved velja tudi za vse pravne osebe, subjekte ali organe s sedežem v Rusiji, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti navedenih bank. Izključitev navedenih bank iz SWIFT se izvede 12. 3. 2022 (Uredba 2022/345 o spremembi Uredbe 833/2014; novi čl. 5h).
 • Prepovedano je vlagati, sodelovati ali kako drugače prispevati k projektom, ki jih sofinancira Ruski sklad za neposredne naložbe (Uredba 2022/345 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 2e(2)).
 • Prepovedano je prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati eurske bankovce Rusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Rusiji, vključno z vlado in Centralno banko Rusije, ali za uporabo v Rusiji (Uredba 2022/345 o spremembi Uredbe 833/2014; člen 5i).
 • Prepoved oddajanja kanalov Sender RT – Russia English, RT – Russia UK, RT – Russia Today Germany, RT – Russia Today France, RT – Russia Today Spanish in Sputnik (Uredba 2022/350 o spremembi Uredbe 833/2014; čl. 2f).

 

28. februar 2022

 • Ruska centralna banka: prepovedane so vse transakcije, povezane z upravljanjem rezerv in sredstev ruske centralne banke, vključno s transakcijami s katero koli pravno osebo, subjektom ali organom, ki deluje v imenu ali po navodilih ruske centralne banke (Uredba 2022/334 o spremembi Uredbe št. 833/2014).
 • Letalski promet: ruskim letalskim prevoznikom, vsem zrakoplovom, registriranim v Rusiji, in vsem zrakoplovom, ki niso registrirani v Rusiji, vendar so v lasti, zakupu ali pod drugim nadzorom katere koli ruske fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa, se prepoveduje pristanek na ozemlju Unije, vzlet z njega ali njegov prelet (Uredba 2022/334 o spremembi Uredbe št. 833/2014).

 

25. februar 2022

 • Finančni sektor: prepoved uvrstitev delnic ruskih subjektov v državni lasti v trgovanje na mestih trgovanja v Uniji in opravljanje storitev v zvezi z njimi. Prepoved sprejemanja depozitov nad določenimi vrednostmi od ruskih državljanov ali rezidentov, vodenja računov ruskih strank s strani centralnih depotnih družb v Uniji ter prodaje vrednostnih papirjev, denominiranih v eurih, ruskim strankam (Uredba 2022/328 o spremembi Uredbe št. 833/2014).
 • Energetski in prometni sektor: prepoved prodaje, dobave, prenosa ali izvoza določenega blaga in tehnologij za uporabo pri rafiniranju nafte v Rusijo ter omejitev zagotavljanja povezanih storitev; prepoved izvoza, ki zajema blago in tehnologije, primerne za uporabo v letalski ali vesoljski industriji, ter prepoved zagotavljanja zavarovalnih in pozavarovalnih storitev ter storitev vzdrževanja v zvezi z navedenim blagom in tehnologijami, prepoved zagotavljanja tehnične pomoči in drugih povezanih storitev ter financiranja in finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijami, za katere velja ta prepoved (Uredba 2022/328 o spremembi Uredbe št. 833/2014).
 • Blago z dvojno rabo: dodatne omejitve izvoza blaga in tehnologij z dvojno rabo ter zagotavljanja s tem povezanih storitev, pa tudi omejitve izvoza nekaterega blaga in tehnologij, ki bi lahko prispevali k tehnološkim izboljšavam ruskega obrambnega in varnostnega sektorja. Uvaja tudi omejitve zagotavljanja povezanih storitev. Za zakonite in vnaprej določene namene so predvidena omejena izvzetja iz takih omejitev (Uredba 2022/328 o spremembi Uredbe št. 833/2014).
 • Nadzor izvoza in financiranje izvoza: prepoved zagotavljanja javnega financiranja ali javne finančne pomoči za trgovanje z Rusijo ali vlaganje v Rusiji, pri čemer veljajo nekatere izjeme (Uredba 2022/328 o spremembi Uredbe št. 833/2014).
 • Dodatne uvrstitve posameznikov na seznam, vključno z Vladimirjem Putinom in Sergejem Lavrovom, preostalimi člani ruskega parlamenta, ki so glasovali za priznanje, člani Sveta za nacionalno varnost ter posamezniki, ki so omogočili rusko vojaško agresijo iz Belorusije (Izvedbena uredba 2022/332 o izvajanju Uredbe 269/2014).
 • Nova merila za uvrstitev na seznam (Uredba 2022/330 o spremembi Uredbe št. 269/2014).

 

23. februar 2022

 • Uvrstitev na sankcijsko listo 336 poslancev ruskega parlamenta, ki so glasovali za priznanje Donecka in Luganska (Izvedbena uredba 2022/261 o spremembi uredbe 269/2014);
 • Uvrstitev na sankcijsko listo 22 posameznikov in 4 entitete zaradi njihovih dejanj zoper ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine: med njimi so nosilci odločanja, na primer člani vlade, ki so sodelovali pri nezakonitih odločitvah; banke in poslovneži/oligarhi, ki finančno ali materialno podpirajo ruske operacije na ozemljih Donecka in Luganska ali imajo od njih koristi; višji vojaški častniki, ki so sodelovali pri invaziji in destabilizacijskih ukrepih, ter posamezniki, odgovorni za vodenje vojne širjenja dezinformacij proti Ukrajini (Izvedbena uredba 2022/260 o spremembi uredbe 269/2014).
 • Omejitve gospodarskih odnosov z deli upravnih območij Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom (vzpostavitev novega sankcijskega režima): prepoved uvoza blaga z območij pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, omejitve trgovine in naložb, povezanih z nekaterimi gospodarskimi sektorji, prepoved opravljanja turističnih storitev ter prepoved izvoza nekaterega blaga in tehnologij (Uredba 2022/263).
 • Omejitve možnosti Rusije, da dostopa do kapitalskih in finančnih trgov ter storitev EU: prepoved financiranja Ruske federacije, njene vlade in centralne banke (Uredba 2022/262 o spremembi Uredbe št. 833/2014).

 

V zvezi z Rusijo je Vlada RS sprejela naslednjo izvedbeno uredbo: Uredba o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije v povezavi z razmerami v Ukrajini in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi (Uradni list RS, št. 34/2022)

Povezano