Dovoljenja Banke Slovenije

Plačilni sistemi

Na področju plačilnih sistemov je Banka Slovenije zadolžena za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema in dovoljenja za spremembo pravil plačilnega sistema.

Dovoljenje za upravljanje plačilnega sistema

V primeru, da zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema vloži klirinška družba, Banka Slovenije izda dovoljenje, če vložnik izpolnjuje pogoje iz Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ter Sklepa o plačilnih sistemih in upravljavcih plačilnih sistemov. Podrobneje so vsebina zahteve ter spremljajoča dokumentacija in dokazila, ki jih mora vložnik priložiti k zahtevi, opredeljeni v Sklepu o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba. Višina takse za odločanje o zahtevi za izdajo zadevnega dovoljenja pa je določena v Sklepu o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

V primeru, da zahtevo za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema vloži banka ali hranilnica, se postopek obravnave zahteve vodi v skladu z Zakonom o bančništvu. Upravljanje plačilnih sistemov se po Zakonu o bančništvu uvršča med dodatne finančne storitve, za opravljanje katerih mora banka ali hranilnica pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev. Pogoji v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev so predpisani v Zakonu o bančništvu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi.

Dovoljenje za spremembo pravil plačilnega sistema

V primeru sprememb pravil plačilnega sistema, morajo udeleženci v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za spremembo teh pravil, pri čemer se za odločanje Banke Slovenije o izdaji dovoljenja za spremembo pravil plačilnega sistema uporablja smiselno enak postopek kot za izdajo dovoljenja za upravljanje plačilnega sistema. Višina takse za odločanje o zahtevi za izdajo zadevnega dovoljenja je določena v Sklepu o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.