Makrobonitetni nadzor v EU

Leta 2010 je bil ustanovljen Evropski odbor za sistemska tveganja (angl. ESRB – European Systemic Risk Board) kot organ, odgovoren za makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom v Evropski uniji.

Cilj delovanja ESRB je preprečevanje in blažitev sistemskih tveganj za finančno stabilnost v Evropski uniji. Naloge ESRB so opredeljevanje tveganj na podlagi katerih se lahko izdaja priporočila za korektivne ukrepe.

ESRB je izdal deset priporočil. Pri enem je naslovnik izključno Evropska komisija, pri drugih pa poleg nacionalnih nadzornih organov tudi drugi organi Evropske unije. Pri štirih priporočilih je implementacija že zaključena, medtem ko je implementacija ukrepov treh priporočil še v teku. ESRB priporočila so sestavljena iz več pod-priporočil, ki imajo praviloma lastne roke poročanja in implementacije. ESRB je izdal ocene izpolnjevanja že zaključenih priporočil, ki so v nadaljevanju predstavljene s skupno oceno in z ločenimi ocenami po posameznih pod-priporočilih. 

Pregled izdanih ESRB priporočil

Razlaga ESRB izdanih ocen

Pozitivne ocene

Srednje ocene Negativne ocene
V celoti skladni - sprejeti ukrepi popolnoma izvajajo priporočila   Bistveno neskladni - sprejeti ukrepi izvajajo le manjši del priporočila
Pretežno skladni - sprejeti ukrepi večinoma izvajajo priporočila Deloma skladni - sprejeti ukrepi le deloma izvajajo priporočilo Neskladni - sprejeti ukrepi niso v skladu z duhom priporočila
Neukrepanje zadovoljivo pojasnjeno - nobeni dodatni ukrepi niso bili sprejeti, vendar je naslovnik neukrepanje zadovoljivo pojasnil    Neukrepanje nezadovoljivo pojasnjeno - noben dodaten ukrep ni bil sprejet in naslovnik ni zagotovil zadovoljive pojasnitve 

Vir: ESRB