Makrobonitetni nadzor v EU

Leta 2010 je bil ustanovljen Evropski odbor za sistemska tveganja (angl. ESRB – European Systemic Risk Board) kot organ, odgovoren za makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom v Evropski uniji.

Cilj delovanja ESRB je preprečevanje in blažitev sistemskih tveganj za finančno stabilnost v Evropski uniji. Naloge ESRB so opredeljevanje tveganj na podlagi katerih se lahko izdaja priporočila za korektivne ukrepe.

Pregled izdanih ESRB priporočil


Vir: ESRB in lastni prikaz.
Opombe: S sivim ozadjem so prikazana priporočila v teku. V belem ozadju so prikazana že zaključene implementacije.
Puščice prikazujejo, kako se lahko obravnava medsebojna povezanost posameznih priporočil ESRB.

Razlaga ESRB izdanih ocen

Pozitivne ocene

Srednje ocene Negativne ocene
V celoti skladni - sprejeti ukrepi popolnoma izvajajo priporočila   Bistveno neskladni - sprejeti ukrepi izvajajo le manjši del priporočila
Pretežno skladni - sprejeti ukrepi večinoma izvajajo priporočila Deloma skladni - sprejeti ukrepi le deloma izvajajo priporočilo Neskladni - sprejeti ukrepi niso v skladu z duhom priporočila
Neukrepanje zadovoljivo pojasnjeno - nobeni dodatni ukrepi niso bili sprejeti, vendar je naslovnik neukrepanje zadovoljivo pojasnil    Neukrepanje nezadovoljivo pojasnjeno - noben dodaten ukrep ni bil sprejet in naslovnik ni zagotovil zadovoljive pojasnitve 

Vir: ESRB