Podatki o izgubah iz naslova izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami

V skladu s členom 430a(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Banka Slovenije letno na zbirni podlagi objavlja podatke o vrednostih izpostavljenosti in izgubah iz naslova izpostavljenosti, zavarovanih z nepremičninami, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije

Na podlagi poročil COREP – C 15.00: Izpostavljenosti in izgube iz kreditov, zavarovanih z nepremičninami (Izgube CR IP), ki jih kreditne institucije poročajo v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/451, se razkrivajo naslednji podatki:

  • vrednost izpostavljenosti iz naslova vseh neporavnanih izpostavljenosti, pri katerih kreditna institucija prizna zavarovanje s stanovanjsko/poslovno nepremičnino, omejena na del, ki se obravnava kot v celoti zavarovan s stanovanjsko/poslovno nepremičnino v skladu s členom 124(1) Uredbe (EU) št. 575/2013,
  • izgube iz naslova izpostavljenosti, pri katerih kreditna institucija prizna zavarovanje s stanovanjsko nepremičnino do višine 60 % njene tržne vrednosti oziroma s poslovno nepremičnino do višine 50 % njene tržne vrednosti (tj. izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s stanovanjsko/poslovno nepremičnino v skladu s členom 125/126 Uredbe (EU) št. 575/2013),
  • skupne izgube iz naslova izpostavljenosti, pri katerih kreditna institucija prizna zavarovanje s stanovanjsko/poslovno nepremičnino, omejene na del  izpostavljenosti, ki se obravnava kot v celoti zavarovan s stanovanjsko/poslovno nepremičnino v skladu s členom 124(1) Uredbe (EU) št. 575/2013.

Podatki za leti 2023 in 2022 za vse banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, vključno za podružnice bank držav članic (upošteva se najvišji nivo konsolidacije v Republiki Sloveniji):

 
Izpostavljenosti in izgube iz kreditov, zavarovanih z nepremičninami (v mio EUR)

Sklic na COREP predlogo

2023 2022
Uporaba
stanovanjske
nepremičnine
kot zavarovanja
Vsota izpostavljenosti, zavarovanih s stanovanjsko nepremičnino Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 050) 4.607,8 4.386,5
Vsota izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s stanovanjsko nepremičnino (do referenčnih vrednosti) Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 010) 4,6 4,3
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 020) 1,7 0,9
Vsota vseh izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti zavarovane s stanovanjsko nepremičnino Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 030) 5,4 5,3
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti Izgube CR IP (vrstica 010, stolpec 040) 1,7 0,9

Uporaba
poslovne
nepremičnine
kot zavarovanja     

Vsota izpostavljenosti, zavarovanih s poslovno nepremičnino Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 050) 1.972,7 2.006,1
Vsota izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti in popolnoma zavarovane s poslovno nepremičnino (do referenčnih vrednosti) Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 010) 7,1 8,9
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 020) 0,5 0,0
Vsota vseh izgub iz naslova izpostavljenosti, ki so v celoti zavarovane s poslovno nepremičnino Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 030) 9,3 10,9
Od tega: nepremičnine, ocenjene po hipotekarni kreditni vrednosti Izgube CR IP (vrstica 020, stolpec 040) 0,5 0,0


Tabela v xls obliki

Opomba: Podatki niso objavljeni z namenom, da se institucijam dovoli odstopanje od odstavka 2(b) člena 125 oz. 126 Uredbe (EU) št. 575/2013 v skladu z odstavkom 3 zadevnih členov navedene uredbe.