Funkcija pregleda

Plačilni sistemi in sistemi za poravnavo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: plačilni in poravnalni sistemi) predstavljajo nabor instrumentov, postopkov, pravil in tehnološke podpore za prenos informacij in poravnavo denarnih sredstev oziroma finančnih instrumentov med njihovimi udeleženci. Plačilni in poravnalni sistemi v modernem gospodarstvu tako predstavljajo osnovno infrastrukturo, ki omogoča prenos denarnih sredstev in finančnih instrumentov med subjekti na trgu. Varni in učinkoviti plačilni in poravnalni sistemi so zato nujna osnova za varno in učinkovito delovanje finančnega sistema ter s svojim zanesljivim in učinkovitim delovanjem prispevajo k splošni stabilnosti in učinkovitosti gospodarstva. Zaradi navedenega imajo centralne banke v svoji splošni vlogi zagotavljanja finančne stabilnosti poseben interes za njihovo nemoteno delovanje.

Vloga Banke Slovenije na področju pregleda plačilnih in poravnalnih sistemov je splošno določena v Pogodbi o delovanju Evropske unije, Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke in Zakonu o Banki Slovenije, konkretizirana pa v Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ter Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah. Na podlagi navedenih predpisov je Banka Slovenije pristojna in odgovorna za izvajanje pregleda plačilnih in poravnalnih sistemov.

Cilj pregleda plačilnih in poravnalnih sistemov je tako zagotavljati varnost in učinkovitost plačilnih in poravnalnih sistemov, in sicer preko spremljanja, analiziranja in usmerjanja sprememb v teh sistemih, ter s tem prispevati k zagotavljanju finančne stabilnosti oziroma k zmanjševanju sistemskega tveganja in ohranjanju zaupanja javnosti v plačilne in poravnalne sisteme. Pri izvajanju pregleda plačilnih in poravnalnih sistemov Banka Slovenije sledi zahtevam zgoraj omenjene pravne podlage, usmeritvam Evrosistema (tj. Okviru za politiko pregleda v Evrosistemu in Prenovljenemu pregledniškemu okviru za sisteme za plačila malih vrednosti) ter mednarodnim načelom.