Odbor za finančno stabilnost (OFS)

Odbor za finančno stabilnost je makrobonitetni organ, ki ga sestavljajo predstavniki nadzornih organov – Banke Slovenije, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Agencije za zavarovalni nadzor – in Ministrstva za finance.

Odbor je bil ustanovljen z Zakonom o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS, Ur. l. RS št. 100/13), na osnovi katerega je pristojen za oblikovanje in izvajanje makrobonitetne politike v Republiki Sloveniji s ciljem, da prispeva k zaščiti stabilnosti celotnega finančnega sistema z okrepitvijo odpornosti finančnega sistema in zmanjšanjem kopičenja sistemskih tveganj, ter tako zagotoviti vzdržen prispevek finančnega sektorja h gospodarski rasti. 

Naloge

Za doseganje cilja ima Odbor pristojnosti za izvajanje naslednjih nalog:

 • oblikovanje makrobonitetne politike;
 • identificiranje, spremljanje in ocenjevanje tveganj za finančno stabilnost;
 • usklajevanje sodelovanja in izmenjave informacij med nadzornimi organi in nadzornimi organi držav članic Evropske unije;
 • izdajanje usmeritev za preprečevanje in zmanjševanje sistemskega tveganja nadzornim organom;
 • predlaganje uporabe nadzornih ukrepov in instrumentov nadzornim organom;
 • usklajevanje uporabe nadzornih ukrepov in instrumentov z ukrepi organov, pristojnih za finančno stabilnost držav članic Evropske unije, ter z ukrepi drugih mednarodnih finančnih organizacij;
 • izvedba opozoril ali priporočil ESRB ter priprave utemeljitev za morebitna neukrepanja ali odmik od teh opozoril in priporočil.

Sodelovanje med nadzornimi organi

V okviru Odbora se krepi sodelovanje med posameznimi nadzornimi organi, od katerih vsak nadzoruje svoj segment finančnega sistema, da bi s koordiniranim delovanjem hitro in uspešno zaznali tveganja, ki se lahko iz posameznih segmentov razširijo na celoten finančni sistem. 

Odbor oblikuje makrobonitetno politiko na način, da izdaja usmeritve nadzornim organom v primerih, ko je ugotovljena potreba po preprečitvi ali zmanjšanju sistemskega tveganja za finančno stabilnost, ali v primerih, ko presodi, da je treba izvajati opozorila in priporočila s strani ESRB ali drugih mednarodnih finančnih organizacij. Usmeritve so namenjene nadzornim organom, pristojnim za področje z zaznano motnjo. V usmeritvi se opredeli ugotovljeno sistemsko tveganje in, v kolikor je to primerno, tudi predlaga določen makrobonitetni ukrep nadzora.

Nadzorni organi so pri izvajanju makrobonitetne politike odgovorni za makrobonitetni nadzor nad finančnimi družbami, ki jih nadzirajo po področnih zakonih. Nadzorni organi izvršijo usmeritve Odbora v okviru pristojnosti in ukrepov.

ZMbNFS podeljuje Banki Slovenije v okviru Odbora vodilno vlogo na način, da je guverner Banke Slovenije imenovan za predsednika Odbora s pooblastili, da sklicuje in predseduje sejam Odbora, in s podelitvijo pristojnosti Banke Slovenije, da zagotovi delovanje sekretariata Odbora. 

Odbor o svojem delu enkrat letno seznanja Državni zbor Republike Slovenije ter po potrebi tudi organe Evropske unije in ESRB.

 

Makrobonitetni instrumenti in ukrepi makrobonitetnega značaja v veljavi v Sloveniji
 

Banka Slovenije (makrobonitetni instrumenti)

Agencija za zavarovalni nadzor (ukrepi makrobonitetnega značaja)
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij
 • Izvedba izračuna kapitalske ustreznosti na podlagi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) in izvedba vseevropskih stresnih testov za zavarovalno industrijo
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ukrepi makrobonitetnega značaja)
 • Ukrepi povezani z obstojem organiziranega trgovanja z vrednostnimi papirji v Sloveniji
 • Ukrepi povezani s preprečevanjem likvidnostnega tveganja kapitalskega trga
 • Ukrepi povezani z izboljšanjem sistema jamstva za terjatve vlagateljev v vrednostne papirje