EMIR in SFTR

EMIR
                                                                                                                                                         več o EMIR

 

SL

EN

 

EU zakonodaja – uredba

   
Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov - EMIRneuradno konsolidirano besedilo z dne 28. junija 2021
 • Popravek Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 214/2021 z dne 17. 6. 2021)
/
 • Uredba (EU) 2021/168 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih promptnih menjalnih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestitev za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale, ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 49/2021 z dne 12. 2. 2021)
 • Uredba (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (UL L št. 22/2019 z dne 22. 1. 2021) - RRR
 • Uredba (EU) 2019/2099 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (UL L št. 322/2019 z dne 12. 12. 2019) - EMIR 2.2
 • Uredba (EU) 2019/876 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in razkritja ter Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 150/2019 z dne 7. 6. 2019)
 • Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov (UL L št. 141/2019 z dne 28. 5. 2019) - EMIR Refit
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/460 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama izvzetih subjektov (UL L št. 80/2019 z dne 22. 3. 2019)
 • Uredba (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter o spremembah direktiv 2009/65/ES, 2009/138/ES in 2011/61/EU ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 648/2012 (UL L št. 347/2017 z dne 28. 12. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/979 z dne 2. marca 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s seznamom izvzetih subjektov (UL L 148/17 z dne 10. 6. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/610 z dne 20. decembra 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnih obdobij, povezanih s pokojninskimi shemami (UL L 86/17 z dne 31. 3. 2017)
 • Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337/15 z dne 23. 12. 2015)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1515 z dne 5. junija 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podaljšanjem prehodnih obdobij, povezanih s pokojninskimi shemami (UL L št. 239/15 z dne 15. 9. 2015)
 • Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L št. 141/15 z dne 5. 6. 2015)
 • Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 173/14 z dne 12. 6. 2014)
 • Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173/14 z dne 12. 6. 2014)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1002/2013 z dne 12. julija 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s seznamom izvzetih subjektov (UL L št. 279/13 z dne 19. 10. 2013)
 • Popravek Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 ( UL L 321 z dne 30. 11. 2013)
 • Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176/13 z dne 27. 6. 2013)
 • Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201/2012 z dne 27. 7. 2012)

 

Nacionalna zakonodaja

   

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019)

 

Regulativni tehnični standardi

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2145 z dne 1. septembra 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 876/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s spremembami sestave, delovanja in upravljanja kolegijev za centralne nasprotne stranke (UL L št. 428/2020 z dne 18. 12. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za zbiranje, primerjavo in dostop do podatkov – neuradno konsolidirano besedilo z dne 11. april 2019
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/361 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013 glede dostopa do podatkov, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1800 z dne 29. junija 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 151/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 259 z dne 7. 10. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 151/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo podatke, ki jih morajo repozitoriji sklenjenih poslov javno objaviti in predložiti, ter operativne standarde za zbiranje, primerjavo in dostop do podatkov (UL L št. 52 z dne 23. 2. 2013)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov – neuradno konsolidirano besedilo z dne 11. april 2019
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/362 z dne 13. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 150/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (UL L št.  81/2019 z dne 22. 3. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 150/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kar zadeva regulativne tehnične standarde, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija sklenjenih poslov (UL L št. 52/2013 z dne 23. 2. 2013)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa – neuradno konsolidirano besedilo z dne 18. februarja 2021 
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/750 z dne 8. februarja 2022 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2015/2205 glede prehoda na nove referenčne vrednosti, na katere se sklicujejo določene pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (UL L 138 z dne 17. 5. 2022)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/237 z dne 21. decembra 2020 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 56 z dne 17. 2. 2021)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/667 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (UL L št. 113/2019 z dne 29. 4. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/751 z dne 16. marca 2017 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 glede roka za začetek izpolnjevanja obveznosti kliringa za nekatere nasprotne stranke, ki poslujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC (UL L št. 113/2017 z dne 29. 4. 2017)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L 314 z dne 1. 12. 2015)
/
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2205 z dne 6. avgusta 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L št. 314/2015 z dne 1. 12. 2015)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa – neuradno konsolidirano besedilo z dne 30. april 2019
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/237 z dne 21. decembra 2020 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 56 z dne 17. 2. 2021)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/667 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (UL L št. 113/2019 z dne 29. 4. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/751 z dne 16. marca 2017 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 glede roka za začetek izpolnjevanja obveznosti kliringa za nekatere nasprotne stranke, ki poslujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC (UL L št. 113/2017 z dne 29. 4. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/592 z dne 1. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L št. 103/2017 z dne 19. 4. 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1178 z dne 10. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa – neuradno konsolidirano besedilo z dne 16. april 2020
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/237 z dne 21. decembra 2020 o spremembi regulativnih tehničnih standardov iz delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 v zvezi z datumom, na katerega za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 56 z dne 17. 2. 2021)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/667 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (UL L št. 113/2019 z dne 29. 4. 2019)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/751 z dne 16. marca 2017 o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 in (EU) 2016/1178 glede roka za začetek izpolnjevanja obveznosti kliringa za nekatere nasprotne stranke, ki poslujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC (UL L št. 113/2017 z dne 29. 4. 2017)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1178 z dne 10. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L št. 196/2019 z dne 21. 7. 2016)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1178 z dne 10. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa (UL L št. 195/2016 z dne 20. 7. 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/396 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (UL L št. 71/2019 z dne 13. 3. 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS – neuradno konsolidirano besedilo z dne 3. januarja 2018
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2155 z dne 22. septembra 2017 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 149/2013 v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za posredne ureditve kliringa (UL L št. 304/2017 z dne 21. 11. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 149/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede posrednih ureditev kliringa, obveznosti kliringa, javnega registra, dostopa do mesta trgovanja, nefinančnih nasprotnih strank, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek CNS (UL L št. 52/2013 z dne 23. 2. 2013)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 148/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov – neuradno konsolidirano besedilo z dne 1. november 2017
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/104 z dne 19. oktobra 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 148/2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. 17/2017 z dne 21. 1. 2017)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 148/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov glede regulativnih tehničnih standardov o minimalnih podatkih, o katerih je treba poročati repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. 52/2013 z dne 21. 1. 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/397 z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS (UL L št. 71/2019 z dne 13. 3. 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke – neuradno konsolidirano besedilo z dne 18. februarja 2021

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/236 z dne 21. decembra 2020 o spremembi tehničnih standardov iz Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 v zvezi s časovnim okvirom začetka uporabe nekaterih postopkov obvladovanja tveganja za namen izmenjave zavarovanja s premoženjem (UL L št. 56 z dne 17. 2. 2021)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/448 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/323 z dne 20. januarja 2017 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (UL L 49 z dne 25. 2. 2017)
 • Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) 2016/2251 of 4 October 2016 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories with regard to regulatory technical standards for risk-mitigation techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty (UL L 29, 3. 2. 2017)
/
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/2251 z dne 4. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o tehnikah zmanjševanja tveganj za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke (UL L 340 z dne 15. 12. 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 285/2014 z dne 13. februarja 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb v Uniji ter preprečitvijo izogibanja predpisom in obveznostim (UL L št. 85/2014 z dne 21. 3. 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 876/2013 z dne 28. maja 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o kolegijih za centralne nasprotne stranke (UL L št. 244/2013 z dne 13. 9. 2013)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 152/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za centralne nasprotne stranke (UL L št. 52/2013 z dne 21. 1. 2017)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 153/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za centralne nasprotne stranke – neuradno konsolidirano besedilo z dne 15. junija 2016

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/822 z dne 21. aprila 2016 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 153/2013 glede časovnih obdobij za unovčenje, ki jih je treba upoštevati za različne razrede finančnih instrumentov (UL L št. 137/2016 z dne 26. 5. 2016)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 153/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za centralne nasprotne stranke (UL L št. 52/2013 z dne 21. 1. 2017)

 

Izvedbeni tehnični standardi

   
     
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov – neuradno konsolidirano besedilo z dne 11. aprila 2019
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/105 z dne 19. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1247/2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 17/2017 z dne 21. 1. 2017)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 352/2012 z dne 21. 12. 2012)
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/105 z dne 19. oktobra 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1247/2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 19/2017 z dne 25. 1. 2017)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 484/2014 z dne 12. maja 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede hipotetičnega kapitala centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 138/2014 z dne 13. 5. 2014)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1248/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike vlog za registracijo repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 352/2012 z dne 21. 12. 2012)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov hraniti centralne nasprotne stranke (UL L št. 352/2012 z dne 21. 12. 2012)

 

 

 

Delegirani akti

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1456 z dne 2. junija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo pogojev, pod katerimi se lahko tržni pogoji za klirinške storitve za izvedene finančne instrumente OTC štejejo za poštene, razumne, nediskriminatorne in pregledne (UL L št. 317/2021 z dne 8. 9. 2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/962 z dne 6. maja 2021 o podaljšanju prehodnega obdobja iz prvega pododstavka člena 89(1) Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 2013/2021 z dne 16. 6. 2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/731 z dne 26. januarja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge naloži centralnim nasprotnim strankam iz tretjih držav ali povezanim tretjim osebam (UL L št. 158/2014 z dne 6. 5. 2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1302 z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračuna centralnim nasprotnim strankam s sedežem v tretjih državah (UL L št. 305/2020 z dne 21. 9. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1303 z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z merili, ki bi jih moral organ ESMA upoštevati pri ugotavljanju, ali je centralna nasprotna stranka s sedežem v tretji državi sistemsko pomembna za finančno stabilnost Unije ali ene ali več njenih držav članic oziroma bo to verjetno postala (UL L št. 305/2020 z dne 21. 9. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1304 z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalnimi elementi, ki jih organ ESMA oceni pri ocenjevanju zahtev CNS iz tretjih držav za primerljivo skladnost, ter načini in pogoji za navedeno oceno (UL L št. 305/2020 z dne 21. 9. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) z dne 26. januarja 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 667/2014 v zvezi z vsebino dokumentacije, ki jo preiskovalni uradnik predloži Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, pravico izjasniti se v zvezi z začasnimi sklepi ter naložitvijo glob in periodičnih denarnih kazni (UL L št. 158/2014 z dne 6. 5. 2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 667/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih repozitorijem sklenjenih poslov naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami (UL L št. 179/2014 z dne 18. 9. 2014)
Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 667/2014 z dne 13. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkovnimi pravili glede kazni, ki jih repozitorijem sklenjenih poslov naloži Evropski organ za vrednostne papirje in trge, vključno s pravili glede pravice do obrambe in začasnimi določbami (UL L št. 439/2020 z dne 29. 12. 2020)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/822 z dne 24. marca 2021 o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1003/2013 in (EU) 2019/360 v zvezi s pristojbinami za leto 2021, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. 183/2021 z dne 25. 5. 2021)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1003/2013 z dne 12. julija 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. 279/2013 z dne 19. 10. 2013)

 

 

Izvedbeni sklepi

   
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/551 z dne 4. aprila 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/85 o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih držav Amerike za centralne nasprotne stranke, ki imajo dovoljenje ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo in so pod njenim nadzorom, zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 551/2022 z dne 6. 4. 2022) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/552 z dne 4. aprila 2022 o določitvi, da nacionalne borze vrednostnih papirjev Združenih držav Amerike, ki so registrirane pri komisiji za vrednostne papirje in borzo, izpolnjujejo pravno zavezujoče zahteve, ki so enakovredne zahtevam iz naslova III Direktive 2014/65/EU, ter so predmet učinkovitega nadzora in izvrševanja (UL L št. 552/2022 z dne 6. 4. 2022)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/174 z dne 8. februarja 2022 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 28/2022 z dne 9. 2. 2021) 
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1103 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Brazilije za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih sklepajo brazilske institucije pod nadzorom brazilske centralne banke, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1104 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Kanade za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje urad nadzornika finančnih institucij, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1105 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Singapurja za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje centralna banka Singapurja, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1106 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Avstralije za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje avstralski organ za bonitetno ureditev, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1107 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Hongkonga za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje centralna banka Hongkonga, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1108 z dne 5. julija 2021 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Združenih držav Amerike za posle z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzorujejo svet guvernerjev centralnih bank ZDA, urad za nadzor in regulacijo bančnega sektorja, zvezna agencija za zavarovanje vlog v bankah in hranilnicah, urad za reguliranje posojil kmetijstvu in zvezna agencija za reguliranje financiranja stanovanj, kot enakovrednih nekaterim zahtevam iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov  (UL L št. 238/2021 z dne 6. 7. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/85 z dne 27. januarja 2021 o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih držav Amerike za centralne nasprotne stranke, ki imajo dovoljenje ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo in so pod njenim nadzorom, zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 29/2021 z dne 28. 1. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1308 z dne 21. septembra 2020 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta  (UL L št. 306/2020 z dne 21. 9. 2020)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/684 z dne 25. aprila 2019 o priznavanju pravnih, nadzornih in izvršilnih ureditev Japonske za transakcije z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki jih nadzoruje japonska agencija za finančne storitve, kot enakovrednih zahtevam glede vrednotenja, reševanja sporov in kritja iz člena 11 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 115/2019 z dne 2. 5. 2019)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2031 z dne 19. decembra 2018 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 24. decembra 2019
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2211 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2018/2031 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 332/2019 z dne 23. 12. 2019)
 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2031 z dne 19. decembra 2018 o določitvi, da je regulativni okvir, ki se uporablja za centralne nasprotne stranke v Združenem kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska, za omejeno obdobje enakovreden v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta  (UL L št. 325/2018 z dne 20. 12. 2018)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2269 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Indije za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2270 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti odobrenih borz v Singapurju v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2271 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti borz finančnih instrumentov in blagovnih borz na Japonskem v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št.  342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2272 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti finančnih trgov v Avstraliji v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2273 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti priznanih borz v Kanadi v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2274 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Nove Zelandije za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2275 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Japonske za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2276 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Brazilije za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2277 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Mednarodnega finančnega centra Dubaj za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2278 z dne 15. decembra 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih arabskih emiratov za centralne nasprotne stranke v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 342/2016 z dne 16. 12. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/583 z dne 9. aprila 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/1073 o enakovrednosti določenih pogodbenih trgov v Združenih državah Amerike v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 124/2021 z dne 12. 4. 2021)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1073 z dne 1. julija 2016 o enakovrednosti določenih pogodbenih trgov v Združenih državah Amerike v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 178/2016 z dne 2. 7. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/377 z dne 15. marca 2016 o enakovrednosti regulativnega okvira Združenih držav Amerike za centralne nasprotne stranke, ki imajo dovoljenje Komisije za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami in so pod njenim nadzorom, zahtevam Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 70/2016 z dne 16. 3. 2016)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2038 z dne 13. novembra 2015 o enakovrednosti regulativnega okvira Republike Koreje za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 298/2015 z dne 14. 11. 2015)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2039 z dne 13. novembra 2015 o enakovrednosti regulativnega okvira Južne Afrike za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 298/2015 z dne 14. 11. 2015)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2040 z dne 13. novembra 2015 o enakovrednosti regulativnega okvira nekaterih kanadskih provinc za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 298/2015 z dne 14. 11. 2015)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2041 z dne 13. novembra 2015 o enakovrednosti regulativnega okvira Mehike za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 298/2015 z dne 14. 11. 2015)
Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/2042 z dne 13. novembra 2015 o enakovrednosti regulativnega okvira Švice za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 298/2015 z dne 14. 11. 2015)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. oktobra 2014 o enakovrednosti regulativnega okvira Japonske za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2014/752/EU) (UL L št. 311/2014 z dne 31.10.2014)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. oktobra 2014 o enakovrednosti regulativnega okvira Singapurja za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2014/753/EU) (UL L št. 311/2014 z dne 31.10.2014)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. oktobra 2014 o enakovrednosti regulativnega okvira Hongkonga za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2014/754/EU) (UL L št. 311/2014 z dne 31.10.2014)

Izvedbeni sklep Komisije z dne 30. oktobra 2014 o enakovrednosti regulativnega okvira Avstralije za centralne nasprotne stranke zahtevam iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (2014/755/EU) (UL L št. 311/2014 z dne 31.10.2014)

 

 

Smernice ter pripadajoči sklepi o uporabi smernic

   
Smernice o skupnih postopkih in metodologijah v procesu nadzora in ocenjevanja centralnih nasprotnih strank v skladu s členom 21 uredbe EMIR (ESMA70-151-3374 SL; 10 March 2022)
Smernice o pisnih sporazumih med člani kolegijev za centralne nasprotne stranke (CNS) (ESMA70-151-3431 SL; 1. julij 2021)

ESMA publishes Guidelines on periodic information for Trade Repositories (6 April 2021)

 • Final Report - Guidelines on periodic information and notification of material changes to be submitted to ESMA by Trade Repositories (ESMA74-362-1853; 23 March 2021)
 • Guidelines on periodic information and notification of material changes to be submitted to ESMA by Trade Repositories (ESMA74-362-249; 23 March 2021)
   
/
/
/


Smernice o proticikličnih ukrepih glede kritja, ki jih morajo centralne nasprotne stranke sprejeti v skladu z Uredbo EMIR (ESMA70-151-1496; 15 April 2019)
Smernice o obvladovanju navzkrižja interesov centralnih nasprotnih strank (ESMA70-151-1439; 5 April 2019)
Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR (ESMA70-151-1350; 28. marec 2019)
Smernice o prenosu podatkov med repozitoriji sklenjenih poslov (ESMA70-151-1116 SL; 27. april 2018)
Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (Uradni list RS, št. 11/17 in 22/17) /

Smernice in priporočila za izvajanje načel CPSS-IOSCO v zvezi z infrastrukturo finančnih trgov za centralne nasprotne stranke (ESMA/2014/1133; 4. september 2014)

Smernice in priporočila za vzpostavitev doslednega, učinkovitega in uspešnega ocenjevanja dogovorov o interoperabilnosti (ESMA/2013/322; 10. junij 2013)


Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

   
ESMA publishes Final Reports on CCP Resolution Regime (16 May 2022) /
Final report - Guidelines on transfer of data between Trade Repositories under EMIR and SFTR (25 March 2022) /
Derivatives trading – recognising Malaysian central counterparty arrangements as equivalent to the EU system (7 March 2022) /
ESMA launches call for evidence on climate risk stress testing for CCPs (23 February 2022) /
Capital markets union: Commission extends time-limited equivalence for UK Central Counterparties and launches consultation to expand central clearing activities in the EU (8 February 2022) /
ESMA publishes final reports on CCP recovery regime (31 January 2022) /
ESMA consults on CCP anti-procyclicality measures (27 January 2022) /

ESMA seeks input on EMIR clearing threshold framework (22 November 2021)

Review of the clearing thresholds under EMIR - Discussion Paper (22 November 2021)

/

/


Final Report - On draft RTS on the clearing and derivative trading obligations in view of the benchmark transition to risk free rates (ESMA70-156-4953; 18 November 2021) /

EBA consults on draft technical standards on Initial Margin Model Validation under EMIR (4 November 2021)

Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on Initial Margin Model Validation (IMMV) under article Art. 11 – Paragraph 15 – point (aa) of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) (EBACP/2021/33; 4 November 2021)

/

/


ESMA consults on EMIR reporting guidelines (13 July 2021)
Consultation paper – Draft Guidelines for reporting under EMIR (ESMA74-362-1893; 8 July 2021)

/
/

ESMA publishes methodology for assessing third country CCPs systemic importance (13 July 2021)
Methodology for assessing a Third Country CCP under Article 25(2c) of EMIR (ESMA91-372-1436; 12 July 2021)
 

/
/

ESMA launches public consultations on CCP recovery regime (12 July 2021) /

ESMA publishes draft regulatory technical standards on changes to CCPs’ activities and models (8 April 2021)

 • Final Report - Regulatory technical standards on conditions under which additional services or activities to which a CCP wishes to extend its business are not covered by the initial authorisation and conditions under which changes to the CCP’s models and parameters are significant, and the procedures for consulting the college on whether or not those conditions are met (Articles 15(3) and 49(5) EMIR) (ESMA70-151-3373; 31 March 2021)
/
/

Press Release - ESMA publishes draft technical standards under EMIR REFIT (ESMA74-362-1016; 17 December 2020)

Final Report - Technical standards on reporting, data quality, data access and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT (ESMA74-362-824; 17 December 2020)

/

/


ESAs propose to adapt the EMIR implementation timelines for intragroup transactions, equity options and novations to EU counterparties (23 November 2020)

Final Report - EMIR RTS on various amendments to the bilateral margin requirements in view of the international framework as well as on novations from UK to EU counterparties (ESAs 2020 20; 23 November 2020)

Final Report - EMIR RTS on the clearing obligation regarding intragroup transactions as well as on novations from UK to EU counterparties (ESMA70-156-3883; 23 November 2020)

/
 

/

 

/


 

 


 

Ostalo

   
ESMA publishes ex-post analysis of derivatives risks in Archegos (18 May 2022) /
Public Register for the Clearing Obligation under EMIR (ESMA70-151-2218; 25 April 2022) /
ESMA responds to European Commission Consultation on EMIR Review (5 April 2022) /

ESMA sees EMIR and SFTR data quality improve following coordinated actions (1 April 2022)

EMIR and SFTR data quality report 2021 (ESMA74-427-607; 1 April 2022)

/

/


Public Statement - ESMA extends UK CCPs’ recognition decisions (ESMA91-398-4843; 25 March 2022) /

ESMA fines Regis-TR €186 000 for EMIR data breaches (24 March 2022)

Public Notice (ESMA41-356-274; 22 March 2022)

Decision of the Board of Supervisors - To adopt supervisory measures and impose fines in respect of infringements committed by REGIS-TR, S.A. (Decision 2022/1; ESMA41-356-271; 22 March 2022)

/

/

/
Capital Markets Union - The European Commission is working to develop clearing and supervision in the EU and reduce exposures to systemic non-EU CCPs (7 March 2022) /

ESMA recommends clearing obligation for pension funds to start in june 2023 (1 February 2022)


Clearing obligation for pension scheme arrangements (ESMA70-451-110; 25 January 2022)

/

/


Methodology for Mandatory Peer Reviews in relation to CCPs’ authorisation and supervision under EMIR (ESMA70-151-3061; 5 January 2022) /
ESMA reports on derivatives and securities markets in 2020 (17 December 2021)

EU Derivatives Markets - ESMA Annual Statistical Report (ESMA-50-165-2001; 17 December 2021)

/
 

/Public statement - ESMA concludes Tier 2 CCP assessment under Article 25(2c) of EMIR (ESMA91-372-1913; 17 December 2021)

Assessment Report under Article 25(2c) of EMIR - Assessment of LCH Ltd and ICE Clear Europe Ltd (ESMA91-372-1945; 16 December 2021)
-    Part 1
-    Part 2

ESRB response to ESMA's consultation on determining the degree of systemic importance of LCH Ltd and ICE Clear Europe or some of their clearing services (ESRB/2021/0104; 3 December 2021)

/


/

/


/

Public statement - Implementation of the clearing and derivative trading obligations with regard to the benchmark transition (ESMA70-156-5151; 16 December 2021) /

Press release - Call for comments on access to central clearing and portability (29 November 2021)

A discussion paper on client clearing: access and portability (November 2021)

/

/Questions and Answers Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR) (ESMA70-1861941480-52; 19 November 2021) /
List of Central Counterparties authorised to offer services and activities in the Union (18 November 2021) /
Commissioner McGuinness announces proposed way forward for central clearing (10 November 2021) /
Public Register for the Clearing Obligation under EMIR (ESMA70-151-2218; 13 October 2021) /
Report - Supervisory measures and Penalties under Articles 4, 9, 10 and 11 of EMIR (ESMA70-156-4563; 8 July 2021) /
Final report - Technical advice to EC on simplification and harmonisation of fees to TRs under EMIR and SFTR (ESMA74-362-1978; 8 July 2021) /
Framework for the 2021 ESMA Stress Test Exercise for Central Counterparties (ESMA91-372-1367; 7 June 2021) /
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi člena 85(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2019/834, o oceni, ali so bile razvite izvedljive tehnične rešitve za prenos zavarovanja z denarnimi in nedenarnimi sredstvi kot gibljivega kritja v okviru pokojninskih shem, in potrebe po morebitnih ukrepih za spodbujanje teh izvedljivih tehničnih rešitev (COM(2021) 224 final; 6. maja 2021)
ESMA updates its statement on the implementation of LEI requirements for third-country issuers under the SFTR reporting regime (ESMA74-362-1934; 13 April 2021) /
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o tem, ali bi morali biti posli, ki izhajajo neposredno iz storitev za zmanjšanje tveganj po trgovanju, izvzeti iz obveznosti kliringa za izvedene finančne instrumente OTC na podlagi uredbe EMIR (COM(2021) 172 final; 12. 4. 2021)
ESMA publishes annual peer review of EU CCP supervision (8 April 2021)
 • Annual peer review of EU CCP supervision 2020 EMIR Peer Review on CCPs’ liquidity stress testing (ESMA93-373-39; 23 March 2021)
/
/

ESMA updates EMIR validation rules (29 March 2021)  /
ESAs publish Joint Q&As on Bilateral Margining (19 March 2021) /
ESMA registers DTCC Data Repository (Ireland) PLC as trade repository under EMIR and SFTR (18 December 2020) /
Report to the European Commission - Report on the Central Clearing Solutions for Pension Scheme Arrangements (No. 2) (ESMA70-151-3248; 17 December 2020) /
Public statement - Issues affecting EMIR and SFTR reporting following the end of the UK transition period on 31 December 2020 (ESMA74-362-881; 10 November 2020) /
Report to the European Commission - Report on post trade risk reduction services with regards to the clearing obligation (EMIR Article 85(3a)) (ESMA70-156-3351; 10 November 2020) /
Submission of technical standards for the risk reduction measures package (EBA-2020-D-3063_rev; 12 June 2020) /

EMIR: ESMA advises Commission on C6 energy derivatives (2 March 2020)

 • Report - MIFID II: C6 energy derivative contracts and the EMIR requirements (ESMA70-151-2908; 29 January 2020)
 • MIFID Report on whether CO energy derivative contracts should be made subject to certain EMIR requirements (ESMA70-151-2963; 2 March 2020)
/
/
/


 

SFTR
                                                                                                                                                         več o SFTR

 

SL

EN

 

EU zakonodaja – uredba

   

Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337/2015)

Nacionalna zakonodaja

   
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe - ZIUPVP (Uradni list RS, št. 55/17 z dne 6. 10. 2017) /

 

Regulativni tehnični standardi

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/356 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede podrobnosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji, ki se poročajo v repozitorije sklenjenih poslov (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/357 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o dostopu do podrobnosti o poslih financiranja z vrednostnimi papirji, shranjenih v repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/358 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o zbiranju, preverjanju, združevanju, primerjanju in objavljanju podatkov o poslih financiranja z vrednostnimi papirji s strani repozitorijev sklenjenih poslov (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/359 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)

 

Izvedbeni tehnični standardi

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/363 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike in pogostosti poročanja o podrobnostih poslov financiranja z vrednostnimi papirji v repozitorije sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 glede uporabe kod poročanja pri poročanju o pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/364 z dne 13. decembra 2018 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike vlog za registracijo in razširitev obsega registracije repozitorijev sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)

 

 

Delegirani akti

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/822 z dne 24. marca 2021 o spremembi delegiranih uredb (EU) št. 1003/2013 in (EU) 2019/360 v zvezi s pristojbinami za leto 2021, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. 183/2021 z dne 25. 5. 2021)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/360 z dne 13. decembra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava repozitorijem sklenjenih poslov (UL L št. L 81/2019 z dne 22. 3. 2019)

 

 

Smernice

   
Končno poročilo in smernice o izračunu pozicij pri poslih financiranja z vrednostnimi papirji, ki ga opravijo repozitoriji sklenjenih poslov (ESMA74-362-2176: 14 December 2021)

ESMA publishes Guidelines on periodic information for Trade Repositories (6 April 2021)

 • Final Report - Guidelines on periodic information and notification of material changes to be submitted to ESMA by Trade Repositories (ESMA74-362-1853; 23 March 2021)
 • Guidelines on periodic information and notification of material changes to be submitted to ESMA by Trade Repositories (ESMA74-362-249; 23 March 2021)
   

/

/

/

Smernice - Poročanje v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR (ESMA70-151-2838 SL; 29. marca 2021)
Sklep o uporabi Smernic o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR (Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021)

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   
Final report - Guidelines on transfer of data between Trade Repositories under EMIR and SFTR (25 March 2022) \

 

 

Ostalo

   
ESMA sees EMIR and SFTR data quality improve following coordinated actions (1 April 2022)

EMIR and SFTR data quality report 2021 (ESMA74-427-607; 1 April 2022)
\

\


Questions and Answers - On SFTR data reporting (ESMA74-362-893; 22 March 2022) \
Final report - Technical advice to EC on simplification and harmonisation of fees to TRs under EMIR and SFTR (ESMA74-362-1978; 8 July 2021) \