Rezultati ankete 2010

 

Predstavitev rezultatov prve raziskave Evrosistema o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev iz leta 2010

Evropska centralna banka (ECB) je objavila rezultate prve raziskave (evro območja) o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (Household Finance and Consumption Survey – HFCS), ki predstavlja skupen projekt centralnih bank evro območja. Tri sodelujoče države so raziskavo opravile skupaj z statističnimi uradi. Referenčno leto je za večino držav 2010. V Sloveniji smo raziskavo izvedli konec leta 2010. Rezultati se večinoma nanašajo na omenjen trenutek oz. na obdobje zadnjih 12 mesecev, le podatki o dohodku so vezani na leto 2009.

Raziskava je tema prvih dveh številk novih Statistical Paper Series izdanih s strani ECB-ja.

Ključni rezultati raziskave so:

  • 60,1% gospodinjstev v evro območju ima v lasti svoje glavno prebivališče – od teh je 19,4% prebivališč na hipoteko. Mediana[1] vrednosti lastniških bivališč je 180.300 EUR. V Sloveniji je bilo v letu 2010 81,8% lastnikov, od tega je 12,5% hipotek, mediana vrednosti pa je 100.900 EUR.
  • 23,1% gospodinjstev ima v lasti še druge nepremičnine, mediana vrednosti teh nepremičnin je 103.400 EUR. Za Slovenijo sta ti številki 23,2% in 52.400 EUR.
  • 75,7% gospodinjstev poseduje prevozna sredstva; mediana vrednosti je 7.000 EUR. V Sloveniji ima prevozna sredstva 80,4% gospodinjstev, mediana vrednosti pa je 3.000 EUR.
  • 96,4% gospodinjstev ima vloge (na vpogled ali varčevalne račune) v bankah (Slovenija 93,6%), medtem ko v prostovoljni pokojninski sistem/življenjsko zavarovanje nalaga 33% gospodinjstev (Slovenija 18,3%); vseh ostalih finančnih naložb ima tako v evro območju kot v Sloveniji manj kot 15% gospodinjstev.
  • Imetje finančnega premoženja v evro območju je zelo odvisno od dohodka; v zgornjem dohodkovnem kvintilu[2] ima 26,5% gospodinjstev točke/delnice vzajemnih skladov in 24,4% delnice, s katerimi se trguje na borzah.
  • 43,7% gospodinjstev evro območja je zadolženih: 23,1% s hipotekami, 29,3% pa z drugimi oblikami dolgov. Med zadolženimi gospodinjstvi je mediana vrednosti hipotek (68.400 EUR) precej večja od ostalih dolgov (5.000 EUR). V Sloveniji je bilo zadolženih gospodinjstev v letu 2010 44,5%; v tem 14,1% hipotek in 38,9% ostalih dolgov. Mediana vrednosti za hipoteke je znašala 6.600 EUR, za ostale dolgove pa 3.100 EUR.

Rezultati raziskave bodo prispevali k boljšemu poznavanju Evrosistema glede gospodarske in finančne strukture gospodarstva evro območja. Informacije o porazdelitvi premoženja, dolgov in dohodka so posebej pomembni za boljše razumevanje monetarnih transmisijskih mehanizmov in vpliva makroekonomskih šokov na finančno stabilnost.

Glavna značilnost raziskave HFCS je, da so v njej zajeti individualni podatki velikosti vzorca čez 62.000 gospodinjstev, ki so bili zbrani na harmoniziran način v 15 državah evro območja. Do sedaj so bili podatki o porazdelitvi premoženja in obveznosti gospodinjstev redki in težko primerljivi med državami evro območja.

Prvo poročilo predstavlja metodologijo raziskave (vprašalnik, vzorec, uteževanje, pomembnost neodgovorov in metode popravkov za neodgovor), drugo pa je pregled glavnih rezultatov prve raziskave HFCS. Poročili sta v angleškem jeziku, najdemo pa ju lahko na HFCN strani ECB (v razdelku Publications, Publications and results, First wave).


 [1] Mediana predstavlja numerično vrednost, ki loči zgornjo polovico vzorca od spodnje polovice. Prednost mediane kot srednje vrednosti pred aritmetično sredino je ta, da izstopajoči podatki manj vplivajo nanjo.

[2] To je: v zgornji petini.