SFTR

Cilji Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 – SFTR (ang. Regulation on transparency of securities financing transactions and of reuse oziroma z delovnim naslovom Securities financing transactions regulation) so:

  • zagotovitev učinkovitega poročanja podrobnih informacij o poslih financiranja z vrednostnimi papirji (SFT) repozitorijem sklenjenih poslov (TR) ter razkritje teh informacij vlagateljem v investicijske sklade in
  • ureditev preglednosti ponovne uporabe zavarovanj s premoženjem, ki je mogoča samo z izrecnim soglasjem nasprotne stranke ponudnice ter mora biti razvidna na računu vrednostnih papirjev nasprotne stranke ponudnice (oziroma v tretjih državah na drug ustrezen način).

SFTR določa obveznosti za nasprotne stranke v poslih s SFT (repo posli, posoja in izposoja vrednostnih papirjev ali blaga, posli nakupa in ponovne prodaje ali posel prodaje in ponovnega nakupa, posli kreditiranja za povečanje trgovalnega portfelja), kot so navedene v spodnji tabeli.

Obveznosti

Banke, BPD

CNS, CSD

UCITS, AIFM

Ostale FNS

NNS

Člani ESCB, BIS, organi, ki upravljajo javni dolg

poročanje transakcij

hramba dokumentacije

informiranje investitorjev

prospekti, polletna in letna poročila

obveznosti v zvezi s ponovno uporabo

procedure za poročanje kršitev

Banke morajo torej na podlagi SFTR poročati TR vse transakcije s SFT in hraniti dokumentacijo (skladno s 4. členom SFTR), upoštevati pogoje v zvezi s ponovno uporabo (iz 15. člena SFTR) in vzpostaviti procedure za interno poročanje kršitev (24. člen SFTR).