EMIR

EMIR (angl. The European Market Infrastructure Regulation) oziroma Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list EU, št. L 201/2012) je stopila v veljavo 16. 8. 2012 in opredeljuje obveznosti, ki se nanašajo na trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti (v nadaljevanju IFI). Bistvene spremembe uredbe je prinesla EMIR Refit oziroma Uredba (EU) 2019/834 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov, ki je stopila v veljavo 17. 6. 2019. Več informacij o spremembah EMIR je dostopnih na naslednji povezavi: spremembe EMIR. Dodatne spremembe EMIR bo prinesla EMIR 3, katere predlog je Evropska komisija objavila dne 7. 12. 2022.  Skupaj s spremembami EMIR 3 Evropska komisija predlaga spremembo CRD, in sicer z dodatno ureditvijo presežnega tveganja koncentracije, ki izhaja iz izpostavljenosti do CCP (in sicer so določene dodatne zahteve v delih CRD, ki se nanašajo na notranje upravljanje, obravnavo tveganj, tveganje koncentracije, nadzorniško stresno testiranje in nadzorniška pooblastila). Poleg tega pa se predlaga tudi sprememba CRR v zvezi s CVA izvzetjem, in sicer je bolj jasno določeno, katere IGT so lahko izvzete iz izračuna CVA in da se za izvzetje enakovrednih subjektov tretjih držav uporablja ekvivalenca. Predlog EMIR 3 je del paketa CMU predlogov (več informacij je dostopnih na tej povezavi).

Cilj uvedbe EMIR je znižanje kreditnega tveganja nasprotnih strank in povečanje preglednosti poslov, sklenjenih z IFI izven reguliranega trga (ang. over-the-counter; v nadaljevanju IFI OTC).

EMIR in na njeni podlagi sprejeti izvedbeni tehnični standardi (ITS) in regulativni tehnični standardi (RTS) opredeljujejo naslednje:

 • obveznost poročanja repozitorijem sklenjenih poslov o poslih z IFI;
 • obveznost kliringa določenih (standardiziranih) vrst IFI OTC;
 • uporaba tehnik zmanjševanja tveganj za pogodbe o IFI OTC brez kliringa;
 • zahteve za varno in skrbno poslovanje centralnih nasprotnih strank;
 • zahteve za repozitorije sklenjenih poslov.

Vrste subjektov

 • finančne nasprotne stranke (ang. financial counterparty; FC): investicijska podjetja, kreditne institucije, zavarovalnice, pozavarovalnice, registrirani UCITS skladi, institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje in alternativni investicijski skladi ter upravljavci navedenih skladov in centralne depotne družbe. EMIR Refit določa različne obveznosti FC glede na višino njihovih pozicij v pogodbah o IFI:
  • FC, ki presegajo prag kliringa (FC+);
  • FC, ki ne presegajo praga kliringa (FC-);
 • nefinančne nasprotne stranke (ang. non-financial counterparty; NFC): ostali poslovni subjekti (pravne osebe, samostojni podjetniki, združenja,…), ki trgujejo z IFI. EMIR določa različne obveznosti NFC glede na višino njihove pozicij v pogodbah o IFI:
  • NFC, ki presegajo prag kliringa (označuje se jih z oznako NFC+);
  • za NFC, ki ne presegajo praga kliringa (označuje se jih z oznako NFC‑); 
 • centralne nasprotne stranke (CCP): pravne osebe, ki posredujejo med nasprotnimi strankami v pogodbah, s katerimi se trguje na finančnih trgih, ter postanejo kupci za vsakega prodajalca in prodajalci za vsakega kupca. CCP izvajajo kliring na podlagi pridobljenega dovoljenja ali priznanja pristojnosti za razrede IFI OTC in so vpisane v javnem registru, ki ga vodi ESMA na svojih spletnih straneh.
 • repozitoriji sklenjenih poslov (ang. trade repository; TR): pravne osebe, ki centralno zbirajo in vzdržujejo evidence o IFI ter se registrirajo pri ESMA.
 • subjekti iz tretjih držav: FC in NFC izven območja Evropskega gospodarskega prostora (EGP), torej izven držav Evropske unije (EU), Islandije, Norveške ter Liechtensteina.

 

Obveznosti nasprotnih strank

V tabeli so podane posamezne obveznosti EMIR po nasprotnih strankah.

Obveznost/zahteva Opis FC+ FC- NFC+ NFC-

kliring

obveznost kliringa (standardiziranih) IFI OTC preko CCP

 

izračunavanje praga kliringa obveznost izračunavanja preseganja praga kliringa

notifikacija

obveznost notifikacije glede preseganja praga kliringa

poročanje repozitorijem

obveznost poročanja vseh IFI (sklenjenih na organiziranem in izven organiziranega trga)

hramba evidenc

obveznost hrambe evidenc vseh sklenjenih in spremenjenih pogodb z IFI najmanj 5 let po prenehanju pogodb

tehnike zmanjševanja tveganja

zahteva v zvezi z vsemi IFI OTC brez kliringa preko CCP:

       

poročanje pristojnim organom

obveznost poročanja o:

       
 • nepotrjenih transakcijah

 • reševanju sporov

*izjeme