Izjeme

Upravičenci
Izjema od obveznosti kliringa
Izjema od obveznosti izmenjave zavarovanj
Izjema od obveznosti poročanja
pokojninske sheme
*
   
transakcije znotraj skupine
✓**
NFC-     ✓***

*na podlagi določbe prevega odstavka 89. člena EMIR je izvzetje za pogodbe, povezane s pokojninskimi shemami, veljalo do 18. 6. 2023. V EMIR3 predlagano, da bi bile izvzete transakcije s pokojninskimi shemami tretjih držav.
**Izjema velja skladno z EMIR Refit za posle z IFI OTC z NFC- ob izpolnjevanju določenih pogojev (več pojasnil je navedenih spodaj).
***Če NFC- sklepa posle s FC (ne glede na sedež subjekta), je v imenu NFC- posle dolžna poročati FC (obveznost velja od 18. 6. 2020).

 

IZJEME

Izjeme, ki jih določa EMIR, veljajo za pokojninske sheme in transakcije znotraj skupine, in sicer v zvezi z obveznostjo kliringa in obveznostjo uporabe tehnik zmanjševanja tveganja. V zvezi z obveznostjo poročanja EMIR Refit določa dodatno tudi izjeme za NFC-, ki sklepajo posle s FC (ne glede na sedež FC), pri čemer z 18. 6. 2020 obveznost poročanja poslov z NFC- prevzame FC. Izjeme od poročanja pa veljajo tudi v primeru transakcij znotraj skupine, pri katerih je nasprotna stranka NFC.

 


TRANSAKCIJE ZNOTRAJ SKUPINE

Za transakcije znotraj skupine iz 3. člena EMIR lahko nasprotne stranke (tako FC kot NFC) na podlagi drugega odstavka 4. člena EMIR uveljavljajo izjemo od obveznosti kliringa in na podlagi določb petega do desetega odstavka 11. člena EMIR izjemo od obveznosti vzpostavitve določenih tehnik za zmanjševanje tveganj, in sicer izmenjave zavarovanj. V primeru uveljavljanja izjeme morajo nasprotne stranke pri pristojnemu organu pisno podati vlogo oziroma uradno obvestilo glede podrobnosti transakcij znotraj skupine z vsebino, določeno v 18. členu RTS 149/2013. Za transakcije znotraj skupine z nasprotnimi strankami s sedežem v tretjih državah je predlagano podaljšanje prehodnega obdobja do 30. 6. 2025 oziroma sprejeta ekvivalence.

V primeru izvzetja enajsti odstavek 11. člena EMIR in 20. člen RTS 149/2013 določata obveznost in nabor informacij, ki jih morajo nasprotne stranke, ki sklenejo transakcije znotraj skupine, za katere se uporablja izvzetje, javno razkriti.

EMIR Refit dodatno prinaša tudi izjemo iz obveznosti poročanja poslov z IFI OTC za transakcije znotraj skupine, pri katerih je vsaj ena izmed nasprotnih strank NFC (ne glede na to, če presega prag kliringa in ne glede na to, če ima sedež v EU), pod pogoji:

  • da sta obe nasprotni stranki v celoti vključeni v isto konsolidacijo;
  • da sta obe nasprotni stranki predmet ustrezne centralizirane ocene tveganj, merjenj in postopkov kontrole;
  • da matična družba ni FC.

O uveljavljanju izvzetja so nasprotne stranke dolžne svojim pristojnim nadzornim organom posredovati uradno obvestilo, ki ne velja le v primeru, če se pristojni nadzornik v roku treh mesecev odloči, da se z izpolnjevanjem pogojev glede izvzetja ne strinja.

Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom izvzetja transakcij znotraj skupine so navedene v naslednjem dokumentu:

Transakcije znotraj skupine kot izjeme (ažurirano: maj.19)