Družbe za izdajo elektronskega denarja

Družbe za izdajo elektronskega denarja so gospodarske družbe, ki so ustanovljene z namenom izdajanja elektronskega denarja, lahko pa poleg izdajanja elektronskega denarja opravljajo tudi plačilne storitve ali druge gospodarske posle, vključno s storitvami upravljanja plačilnih sistemov (hibridne družbe za izdajo elektronskega denarja). Poleg družb za izdajo elektronskega denarja lahko elektronski denar izdajajo tudi drugi subjekti. To so poleg bank, ki so dovoljenje za izdajanje elektronskega denarja pridobile v skladu z Zakonom o bančništvu, še Banka Slovenije, Uprava Republike Slovenije za javna plačila ter drugi državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji.

Za namen pridobitve dovoljenja Banke Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih morajo družbe, ki želijo opravljati dejavnost izdajanja elektronskega denarja, izpolnjevati zahteve glede začetnega in minimalnega kapitala, imetnikov kvalificiranih deležev in varstva denarnih sredstev imetnikov elektronskega denarja ter druge zahteve, sorodne zahtevam za plačilne institucije.

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih ureja tudi družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, za katere lahko Banka Slovenije odloči, da zanje ne veljajo posamezne zahteve iz Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki jih morajo sicer izpolnjevati družbe za izdajo elektronskega denarja. Ta možnost pa je predvidena samo za primere, ko povprečni znesek elektronskega denarja v obtoku ne presega 200.000 EUR. Družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo lahko izdajajo elektronski denar le na način, ki imetniku omogoča shranjevanje elektronskega denarja na plačilnem instrumentu ali plačilnem računu do vrednosti največ 150 EUR.

Banka Slovenije je nadzorni in prekrškovni organ v zvezi z delovanjem družb za izdajo elektronskega denarja in v zvezi z osebami, ki brez dovoljenja opravljajo storitve izdajanja elektronskega denarja.

Družbe za izdajo elektronskega denarja lahko storitve izdajanja elektronskega denarja opravljajo tudi na območju druge države članice Evropske unije ali države podpisnice Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora ali tretje države, in sicer preko podružnice ali neposredno, ob ustreznem predhodnem obvestilu o taki nameri oziroma ob registraciji tovrstnega opravljanja storitev. Pri tem velja, da družba za izdajo elektronskega denarja odgovarja za zakonitost in pravilnost ravnanja podružnice in zastopnika.

Storitve izdajanja elektronskega denarja v Republiki Sloveniji lahko opravljajo tudi družbe za izdajo elektronskega denarja držav članic, in sicer neposredno ali preko podružnice, distribucijo in unovčevanje elektronskega denarja pa lahko te družbe opravljajo tudi preko zastopnika. O izdajanju (oziroma distribuciji in unovčevanju) elektronskega denarja s strani družb za izdajo elektronskega denarja držav članic v Republiki Sloveniji Banko Slovenije obvesti pristojen nadzorni organ države sedeža take družbe (notifikacije družb za izdajo elektronskega denarja).

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih vodi register družb za izdajo elektronskega denarja in družb za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami, ter seznam notifikacij družb za izdajo elektronskega denarja