Evrska kratkoročna obrestna mera (€STR)

V sklopu reform referenčnih obrestnih mer je Evrosistem razvil evrsko kratkoročno obrestno mero €STR (euro short-term rate) ter iz nje izpeljano konformno €STR različnih ročnosti. Kot referenčna obrestna mera ima €STR pomembno vlogo v finančnem in bančnem sistemu ter v gospodarstvu nasploh. Zasnova in izvedba €STR sta skladni z mednarodnimi dobrimi praksami, ki jih je v načelih o finančnih referenčnih vrednostih določilo Mednarodno združenje nadzornikov trga vrednostnih papirjev (IOSCO).

Kaj je evrska kratkoročna obrestna mera (€STR)?

€STR je evrska kratkoročna obrestna mera čez noč, izračunana na podlagi nezavarovanih evrskih vlog, ki jih banke poročevalke prejmejo od drugih bank in nebančnih finančnih institucij (npr. zavarovalnic, investicijskih in pokojninskih skladov ipd.). Izračunava se od 2. oktobra 2019 dalje.

€STR temelji na statističnem poročanju, v katerega je vključenih okrog 50 po bilančni vsoti največjih bank evrskega območja. Banke o nezavarovanih transakcijah z denarnega trga poročajo v skladu z Uredbo o statistiki denarnih trgov (Uredbo ECB/2014/48).

€STR bo s 3. januarjem 2022 dokončno nadomestila obrestno mero EONIA, ki je že od oktobra 2019 dalje vezana na €STR in znaša €STR plus fiksni pribitek 8,5 bazične točke. EONIA se po 3. januarju 2022 ne bo več objavljala.

Kako se izračunava €STR?

Obrestna mera €STR, zaokrožena na tri decimalna mesta, se objavlja vsak delovni dan plačilnega sistema TARGET2 na podlagi transakcij z nezavarovanimi vlogami čez noč s fiksno obrestno mero, ki so bile sklenjene pretekli delovni dan sistema TARGET2. Izračunava se kot modificirana aritmetična sredina, tehtana z obsegom, zaokrožena pa je na tri decimalna mesta. Izračun se opravi takole: (i) transakcije, ki presegajo 1 milijon EUR, se razvrstijo od najnižje do najvišje obrestne mere, (ii) transakcije, opravljene na vseh ravneh obrestnih mer, se združijo, (iii) 25% največjih in najmanjših transakcij po obsegu se odstrani, (iv) izračuna se aritmetična sredina preostalih 50% obrestnih mer, tehtanih z obsegom poslov.

Izredni izračun se opravi v primeru, da podatke poroča manj kot 20 bank, ali če pet bank opravi 75 % ali več skupnega obsega transakcij. V teh primerih se €STR izračuna tako, da se obrestna mera s prejšnjega delovnega dne sistema TARGET2 kombinira z obrestno mero, ki bi se na podlagi razpoložljivih transakcij na zadevni dan izračunala po standardni metodologiji, nato pa se uporabi povprečje podatkov za ta dva dneva, tehtano z obsegom.

Za večjo transparentnost se skupaj z €STR objavljajo naslednje informacije: skupna nominalna vrednost primernih transakcij pred izločitvijo spodnjih in zgornjih skrajnih vrednosti; število bank poročevalk pred izločitvijo spodnjih in zgornjih skrajnih vrednosti; število transakcij pred izločitvijo spodnjih in zgornjih skrajnih vrednosti; odstotek skupnega nominalnega zneska, ki ga na posamezen dan posreduje pet največjih bank poročevalk; metoda izračuna (normalna ali izredna); obrestna mera na 25. in 75. percentilu (na dve decimalni mesti).

Kje se objavlja €STR?

ECB praviloma objavlja €STR ob 8.00 po srednjeevropskem času. Če ECB ne objavi €STR do 9.00 po srednjeevropskem času, velja obrestna mera s prejšnjega delovnega dne sistema TARGET2.

Obrestna mera €STR se objavlja na spletni strani ECB, na platformi ECB za razširjanje tržnih informacij (MID) in v statističnem skladišču ECB (SDW). ECB lahko izjemoma obrestno mero spremeni do 9.00 po srednjeevropskem času.

Kaj je konformna €STR?

ECB je s 15. aprilom 2021 začela izračunavati konformne povprečne stopnje in konformni indeks na osnovi €STR. Konformna povprečna stopnja €STR je objavljena za 1 teden, 1, 3, 6 in 12 mesecev. Poleg tega se dnevno objavlja tudi konformni indeks €STR, ki omogoča izpeljavo konformnih obrestnih mer za nestandardne ročnosti. Pravila za izračun in objavo so objavljena na spletni strani ECB.

ECB objavlja konformne €STR in konformni indeks €STR ob 9.15 po srednjeevropskem času. Podatki so objavljeni na platformi ECB za razširjanje tržnih informacij (MID) in v statističnem skladišču ECB (SDW).