SDDSPlus

SDDS Plus - Nacionalna stran z zbirnimi podatki

Prikazani podatki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih Slovenija upošteva, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page

Ekonomski in finančni podatki za Slovenijo

Kategorija SDDS Plus Podatki Podatki v SDMX Metapodatki
Realni sektor
Nacionalni računi SURS SDMX Metapodatki
Sektorske bilance stanja BS SDMX Metapodatki
Indeks industrijske proizvodnje SURS SDMX Metapodatki
Poslovne tendence - kazalec zaupanja 1 SURS / Metapodatki
Trg delovne sile: Zaposlenost SURS SDMX Metapodatki
Trg delovne sile: Brezposelnost SURS SDMX Metapodatki
Trg delovne sile: Plače SURS SDMX Metapodatki
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin SURS SDMX Metapodatki
Kazalci cen: Indeks cen industrijskih izdelkov pri proizvajacih SURS SDMX Metapodatki
Fiskalni sektor
Bilance države MF SDMX Metapodatki
Dolg države SURS SDMX Metapodatki
Bilance centralne države MF SDMX Metapodatki
Bilance centralne države - državni proračun MF SDMX Metapodatki
Dolg centralne države SURS SDMX Metapodatki
Finančni sektor
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) BS SDMX Metapodatki
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) BS SDMX Metapodatki
Analitični računi drugih finančnih institucij (Bilanca drugih finančnih institucij) BS SDMX Metapodatki
Indikatorji finančne stabilnosti BS SDMX  
  -  Delež temeljnega kapitala v RWA Metapodatki
  -  Delež temeljnega kapitala v sredstvih Metapodatki
  -  Delež nedonosnih kreditov zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu Metapodatki
  -  Delež nedonosnih kreditov v vseh bruto kreditih Metapodatki
  -  Donos na povprečno aktivo (ROA) Metapodatki
  -  Delež likvidnih sredstev v kratkoročnih obveznostih Metapodatki
  -  Cene stanovanjskih nepremičnin SURS SDMX Metapodatki
Dožniški vrednostni papirji BS SDMX Metapodatki
Obrestne mere1 / Metapodatki
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeksi1 LJ borza / Metapodatki
Sektor tujina
Plačilna bilanca BS SDMX Metapodatki
Mednarodne rezerve BS SDMX Metapodatki
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost BS SDMX Metapodatki
Zunanja trgovina (izvoz in uvoz blaga) SDMX Metapodatki
Stanje mednarodnih naložb BS SDMX Metapodatki
Zunanji dolg BS SDMX Metapodatki
Usklajeno poročilo o vrednostnih papirjih1 BS sodeluje v CPIS / Metapodatki
Usklajeno poročilo o neposrednih naložbah1 BS sodeluje v CDIS / Metapodatki
Valutna struktura mednarodnih deviznih rezerv1 BS sodeluje v COFER / Metapodatki
Tečajnica1 BS     ECB / Metapodatki
Prebivalstvo
Prebivalstvo  SURS SDMX Metapodatki

1 SDMX datoteka za to kategorijo ni zahtevana