Dodatna pojasnila za bančna posojila

Banka Slovenije podaja dodatna pojasnila nasprotnim strankam glede ocenjevanja primernosti bančnih posojil. Preden nasprotna stranka vključi bančno posojilo v sklad finančnega premoženja pri Banke Slovenije, mora preveriti, ali bančno posojilo izpolnjuje vse kriterije primernosti iz Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike (del 4). Pri tem mora preveriti ustreznost določb posojilne oz. jamstvene pogodbe ter vsebino morebitne druge dokumentacije, ki vpliva na izpolnjevanje kriterijev primernosti.

V nadaljevanju so podani le nekateri primeri, ki jih je potrebno upoštevati pri ocenjevanju primernosti bančnih posojil. V primeru, da ima banka dilemo ali posamezno bančno posojilo izpolnjuje kriterije primernosti, se lahko obrne na strokovne službe Banke Slovenije prek elektronske pošte na naslov: BO_pool-info@bsi.si.

Razkritje podatkov Evrosistemu

Banka in dolžnik iz bančnega posojila se morata pogodbeno dogovoriti o brezpogojnem soglasju dolžnika o razkritju podatkov Evrosistemu*. Člen o razkritju podatkov mora zlasti določati, da v primeru, ko banka to posojilo uporabi za zavarovanje terjatev centralne banke Evrosistema, pogodbeni stranki soglašata, da se lahko vsi podatki o tej pogodbi in o posojilojemalcu, s katerimi banka razpolaga, brez posebne odobritve posojilojemalca razkrijejo centralnim bankam Evrosistema. Prav tako se zahteva, da se banka in garant dogovorita o brezpogojnem soglasju garanta, da banka razkrije Evrosistemu podrobnosti v zvezi z jamstvom in garantom. 

*Evrosistem: obsega Evropsko centralno banko in nacionalne centralne banke držav članic Evropske unije, ki so uvedle evro.

Primernost poroštvene zaveze (zaveze garanta)

Tako kot velja za posojilno pogodbo, mora biti tudi v zvezi s poroštveno pogodbo zagotovljeno: 

  1. da je porok obveščen o vzpostavitvi zavarovanja na posojilu, za katerega jamči, in nasprotna stranka Banki Slovenije dostavi ustrezno potrdilo,
  2. da poroštvena pogodba vsebuje izrecno soglasje poroka o posredovanju podatkov o poroštveni pogodbi in poroku Evrosistemu,
  3. da poroštvena pogodba ne vsebuje določb, ki bi omejevale prenosljivost terjatve oziroma vzpostavitev pravice iz zavarovanja na posojilu in subsidiarno do poroka (npr. poroštvo vezano na določenega upnika - osebno poroštvo - ni sprejemljivo),
  4. da poroštvena pogodba ne vsebuje dodatnih zahtev glede realizacije poroštva (npr. glede oblike ali časa realizacije oziroma drugih podobnih zahtev).

Ne glede na primernost poroštvene zaveze mora nasprotna stranka o vzpostavitvi zavarovanja obvestiti tudi poroka (garanta), ki ni primeren, in o tem dostaviti Banki Slovenije ustrezno potrdilo.

Pogojenost porokove obveznosti z unovčitvijo menic

Če je porokova obveznost v posojilni pogodbi podrejena drugemu instrumentu zavarovanja (npr. da je za uveljavljanje porokove obveznosti pogoj, da je upnik predhodno unovčil ali poskusil unovčiti domicilirano menico), se poroštvo kljub podrejenosti lahko šteje kot primerno, vendar le, če tudi za unovčitev nadrejenega instrumenta (npr. domicilirane menice) velja, da je brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv upnika - tj., da so izpolnjene vse zahteve, ki sicer veljajo glede primernosti poroštvene zaveze. V primeru domiciliranih menic je tak pogoj sprejemljiv le v primeru, če zahteva v zvezi s predhodnim poskusom unovčitve menic ni povezana z dodatnimi zahtevami za upnika (npr. protest menice, vložitev menične tožbe zoper dolžnika), ampak zadošča zgolj predložitev na unovčenje in izjava upnika ali domicilirane banke, da menice niso bile unovčene. 

Določene omejitve pri sindiciranih posojilih

Pogodba o sindiciranem posojilu ne sme določati nikakršnih omejitev v zvezi z mobilizacijo in realizacijo zavarovanja in v tem smislu tudi ne sme določati posebnih pogojev ali omejitev glede prenosljivosti posojila (terjatve) na tretje osebe. 
Pogodba o sindiciranem posojilu ne sme vsebovati določb, ki omogoča, da lahko večina bank (ali celo katera od bank posamično) zahteva, da agent opusti ali zadrži izvrševanje svojih pravic in upravičenj po posojilni pogodbi (ter v zvezi z nadrejenimi instrumenti zavarovanja) v razmerju do posojilojemalca oz. poroka. 

Možnost vključitve terjatve banke po posojilni pogodbi v kritno premoženje hipotekarnih obveznic

Posojilo iz pogodbe, ki vključuje določbo o možnosti vključitev terjatve banke v kritno premoženje hipotekarnih obveznic, je primerno, dokler banka ne vključi terjatve iz tega posojila v kritno premoženje hipotekarnih obveznic. Če želi banka posojilo, ki je v skladu Banke Slovenije, uporabiti za kritno premoženje hipotekarnih obveznic, mora najprej izločiti posojilo iz sklada, saj banka ne more uporabiti terjatve iz bančnega posojila za zavarovanje dveh obveznosti hkrati. 

Odpoved pobotu

Zahteva se nepreklicna odpoved dolžnika do pravice pobota svojih obveznosti s terjatvami do banke, ko slednja bančno posojilo uporabi za zavarovanje terjatev Evrosistema. Za posojilojemalca in morebitnega poroka (garanta) veljajo določbe o prepovedi pobota iz Zakona o finančnih zavarovanjih (peti in šesti odstavek 7. člena). V primeru, da gre za pogodbe, ki so stopile v veljavo pred uveljavitvijo določb iz omenjenega zakona, mora nasprotna stranka sama poskrbeti, da omenjene določbe vključi v posojilno oz. poroštveno pogodbo.