Pravna potrditev o primernosti poroštva

V posebnih primerih mora nasprotna stranka dokazovati primernost jamstva in v tem primeru Banki Slovenije posredovati predpisano dokazilo. Če garant ni subjekt javnega prava s pravico do odmerjanja davkov, je treba Banki Slovenije predložiti pravno potrditev v zvezi s pravno veljavnostjo, zavezujočim učinkom in izvršljivostjo jamstva, ki je po obliki in vsebini sprejemljiva za Evrosistem, preden se dolžniški vrednostni papir ali bančno posojilo, na katero se jamstvo nanaša, lahko šteje kot primerno. Pravno potrditev mora dati neodvisni pravni strokovnjak, in sicer se razmerje odvisnosti presoja (le) v razmerju do posojilodajalca, izdajatelja/dolžnika in garanta.

Glede na zahtevo po neodvisnosti pravne potrditve garancije v nobenem primeru pravne potrditve ne more dati pravna služba banke (posojilodajalca), izdajatelja/dolžnika ali garanta.

Obrazec za pravno potrditev.