Odbori Evrosistema oziroma ESCB s svojimi strokovnimi znanji  pomagajo organom odločanja v ECB pri odločitvah in pomembno prispevajo k sodelovanju znotraj ESCB.

Sestavljajo jih predstavniki ECB in nacionalnih centralnih bank Evrosistema ter drugih pristojnih organov, kot so nacionalni nadzorni organi pri Odboru za bančni nadzor. Nacionalne centralne banke držav članic, ki še niso sprejele evra, sodelujejo na zasedanjih odbora ESCB, kadar ta obravnava zadeve s področja pristojnosti Razširjenega sveta ECB. Mandat odborov določi Svet ECB in ti mu prek Izvršilnega odbora tudi poročajo.

Odbori so naslednji:

 • Odbor za računovodstvo in denarne prihodke (AMICO) svetuje glede vseh zadev Evrosistema, ki se nanašajo na računovodstvo, poročanje o finančnem položaju in razporeditev denarnih prihodkov. 
 • Odbor za bankovce (BANCO) svetuje glede vseh zadev, povezanih z bankovci, in pomaga pri strateškem načrtovanju tiskanja in izdaje bankovcev. 
 • Odbor za kontroling (COMCO)
 • Odbor za komuniciranje z javnostjo (ECCO) sodeluje pri vodenju politike komuniciranja znotraj in zunaj Evrosistema/ESCB.
 • Odbor za finančno stabilnost (FSC) sodeluje pri nadzoru skrbnega in varnega poslovanja kreditnih institucij in stabilnosti finančnega sistema. 
 • Odbor za informacijsko tehnologijo (ITC) sodeluje pri razvoju, izvajanju in vzdrževanju informacijskega omrežja in komunikacijske infrastrukture, ki podpirata skupne operativne sisteme. 
 • Odbor notranjih revizorjev (IAC) razvija skupne standarde za revizijo delovanja Evrosistema ter revidira skupne projekte in skupne operativne sisteme na ravni Evrosistema oziroma ESCB. 
 • Odbor za mednarodne odnose (IRC) sodeluje pri opravljanju zakonsko določenih nalog ECB, povezanih z mednarodnim sodelovanjem, in predstavlja forum za izmenjavo mnenj o zadevah skupnega interesa na področju mednarodnih odnosov. 
 • Odbor za pravne zadeve (LEGCO) nudi pravne nasvete pri izpolnjevanju zakonsko določenih nalog ECB in pripravlja pravne predpise za delovanje Evrosistema. 
 • Odbor za operacije na trgu (MOC) sodeluje pri izvajanju operacij denarne politike in deviznih poslov vključno s tistimi, ki so povezani z operacijami ERM II in z upravljanjem deviznih rezerv ECB. 
 • Odbor za denarno politiko (MPC) svetuje predvsem pri strateških in dolgoročnejših zadevah, povezanih z oblikovanjem denarne in tečajne politike, in je odgovoren za makroekonomske projekcije strokovnjakov Evrosistema. 
 • Odbor za organizacijski razvoj (ODC)
 • Odbor za tržno infrastrukturo in plačila (MIPC) 
 • Odbor za upravljanje s tveganji (RMC) svetuje pri upravljanju in kontroli tveganj, ki izhajajo iz operacij Evrosistema.
 • Odbor za statistiko (STC) svetuje predvsem glede vrste in priprave statističnih podatkov, ki jih ECB zbira s pomočjo nacionalnih centralnih bank. 
 • Odbor za proračun (BUCOM) nudi pomoč in poroča neposredno Svetu ECB glede zadev, ki se nanašajo na proračun ECB. 
 • Kadrovska konferenca (HRC), ki združuje vodje kadrovskih služb vseh centralnih bank v EU.

Stanje na 31. 12. 2016