Sporočilo za javnost - Izplačilo zajamčenih terjatev iz stečaja borznoposredniške družbe Moja delnica BPH, d. d. od 8. avgusta 2016

05.08.2016 / Sporočilo za javnost

INFORMACIJE ZA VLAGATELJE V ZVEZI Z IZPLAČILI ZAJAMČENIH TERJATEV IZ STEČAJA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE MOJA DELNICA BPH, D.D.

Z dnem začetka stečajnega postopka nad borznoposredniško družbo Moja delnica BPH d. d. (11.7.2016), je Banka Slovenije v skladu s 466. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju ZTFI), prevzela obveznost izplačila zajamčenih terjatev vlagateljev borznoposredniške družbe v stečaju.

Zajamčena terjatev vlagatelja je v skladu z določbami ZTFI skupno stanje vseh terjatev vlagatelja do borznoposredniške družbe iz naslova investicijskih storitev, zmanjšano za obveznosti vlagatelja, pri čemer je jamstvo omejeno na znesek največ 22.000,00 EUR. Pri izračunu zajamčene terjatve vlagatelja se ne upoštevajo terjatve vlagatelja za izročitev finančnih instrumentov ali denarnih sredstev, za katere lahko vlagatelj v stečajnem postopku uveljavlja izločitveno pravico (več v nadaljevanju).

Stanje zajamčenih terjatev sta ugotavljala stečajni upravitelj družbe Moja delnica BPH d.d. - v stečaju, in Nova Ljubljanska banka d. d. (v nadaljevanju NLB d. d.), ki jo je Banka Slovenije v skladu z drugim odstavkom 466. člena ZTFI določila za opravljanje nalog banke prevzemnice. Stanje zajamčenih terjatev izhaja iz zapisnika o zajamčenih terjatvah, ki vsebuje popis terjatev in obveznosti vlagateljev, ter izračun zajamčenih terjatev za posameznega vlagatelja. Zapisnik je potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki je tudi preverila in potrdila zneske zajamčenih terjatev, in Banka Slovenije, ki je potrjen zapisnik v skladu s 326. členom ZBan-1 in 160. členom ZTFI tudi predložila stečajnemu sodišču.

Izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev bo opravila NLB d. d. Vlagatelji bodo lahko uveljavljali izplačilo zajamčenih terjatev pri banki od vključno ponedeljka, 8. avgusta 2016, naprej.

NLB d. d. bo vlagateljem, ki so upravičeni do izplačila zajamčene terjatve, v naslednjih dneh posredovala obvestila s podrobnimi informacijami glede uveljavljanja pravice do izplačila zajamčenih terjatev. V sporočilu bo navedena tudi informacija o poslovalnicah NLB d. d., v katerih bodo vlagatelji lahko uveljavljali pravico izplačila in o dokumentih, ki jih bo moral vlagatelj predložiti pred izplačilom.

Zajamčene terjatve vlagateljev, ki v dveh mesecih od začetka izplačevanja zajamčenih vlog ne bodo uveljavili pravice do izplačila, se bodo v skladu s 326. členom ZBan-1 v zvezi s 160. členom ZTFI spremenile v vpogledno vlogo pri banki NLB d. d.

Vse terjatve, ki so vključene v zapisnik o zajamčenih terjatvah, so bile - ne glede na njihovo višino, torej tudi če presegajo znesek jamstva (22.000 EUR) - avtomatično prijavljene v stečajni postopek z dnem 1. 8. 2016, ko je Banka Slovenije stečajnemu sodišču predložila potrjen zapisnik o zajamčenih terjatvah. Ne glede na to pa morajo vlagatelji v stečajnem postopku zahtevati izločitev sredstev (prijaviti izločitvene pravice), s katerimi je Moja delnica BPH d.d. na dan začetka stečaja dejansko razpolagala za račun vlagateljev. Obvestilo o višini teh sredstev bo vlagateljem poslala Moja delnica BPH d.d. - v stečaju.

Dodatne informacije glede uveljavljanja terjatev vlagateljev v okviru stečajnega postopka družbe Moja delnica BPH d. d. – v stečaju, lahko vlagatelji pridobijo pri stečajnemu upravitelju g. Mihaelu Bakovniku, na telefonski številki 04 25 36 320 oziroma na elektronskem naslovu bakovnik@gmail.com.

 

PREDHODNA OBVESTILA:

26. 7. 2016 - Sporočilo za javnost - Zajamčene terjatve vlagateljem družbe Moja delnica BPH v stečaju bodo izplačane pri NLB

11. 7. 2016 - Informacija za vlagatelje družbe Moja delnica BPH d. d.