Nadaljnji koraki ECB pri vključitvi podnebnih sprememb v izvajanje denarne politike

04.07.2022 / Denarna politika

V okviru Evropske centralne banke smo sprejeli nadaljnje ukrepe za vključevanje podnebnih sprememb v operacije denarne politike. Ti predvidevajo, da bomo v skladu z našim akcijskim načrtom podnebne spremembe upoštevali pri nakupih podjetniških obveznic, sistemu zavarovanja terjatev ter zahtevah po razkritjih in upravljanju tveganj.

Ukrepi bodo usmerjeni v zmanjševanje finančnega tveganja v bilanci stanja Evrosistema, ki je povezano s podnebnimi spremembami, spodbujanje transparentnosti in podpiranje prehoda v zeleno gospodarstvo. Vsi ukrepi bodo del rednega pregleda, kjer bo ECB preverjala, ali ustrezajo svojemu namenu in ali so v skladu s cilji Pariškega dogovora ter cilji EU o podnebni nevtralnosti.

Več v sporočilu za javnost ECB.