Epidemija koronavirusa se je odrazila tudi na dostopnosti podjetij do virov financiranja

27.01.2021 / Sporočilo za javnost

Podjetja ocenjujejo, da je bilo stanje na področju financiranja v lanskem letu, ki je bilo močno zaznamovano z epidemijo koronavirusa, slabše kot v preteklih letih. Anketa med podjetji, ki smo jo naredili v Banki Slovenije, je pokazala, da je bila finančna vrzel pozitivna za vse vrste podjetij, ne glede na njihovo velikost. Potrebe po virih financiranja so bile večje od njihove dostopnosti. Nadaljevanje podobnih trendov podjetja pričakujejo tudi v letošnjem letu. V povezavi z epidemijo koronavirusa pa podjetja poročajo o prilagoditvah stroškov poslovanja in velikem obsegu koriščenja različnih oblik državnih pomoči.

V Banki Slovenije raziskavo o dostopnosti finančnih virov za podjetja izvajamo od leta 2011. Namenjena je pridobivanju mnenj podjetij o stanju na trgu financiranja. Z raziskavo dopolnjujemo informacije, ki jih sicer pridobivamo od bank. 

Uvodoma ugotavljamo, da se podjetja v Sloveniji večinoma financirajo z notranjimi viri financiranja, z bančnimi viri in lizingom. V lanskem letu so mala in srednja podjetja (MSP) glede na predhodno leto povečala predvsem uporabo notranjih virov financiranja in posledično zmanjšala uporabo zunanjih virov. Velika podjetja pa so v tem obdobju povečala uporabo vseh vrst virov financiranja. Za obe velikosti podjetij pa je značilno tudi močno povečanje uporabe pomoči države ob epidemiji koronavirusa.

V letu 2020 so sicer MSP negativno ocenjevala neto dostopnost do vseh virov financiranja, razen do lizinga. Navkljub temu pa so bila MSP bolj ali enako uspešna pri pridobivanju želenih sredstev za vse vire financiranja, zmanjšal se je tudi delež zavrnjenih vlog. Velikim podjetjem se je v primerjavi z letom 2019 uspešnost pri pridobivanju sredstev za vse vire financiranja nekoliko zmanjšala, a so ostala uspešnejša kot MSP.

Podjetja v zadnjih letih sicer poročajo o povečanju potreb za vse vire financiranja – te so v lanskem letu prvič presegle njihovo dostopnost. Finančna vrzel je bila tako pozitivna za oba segmenta podjetij. Podjetja slabše kot v 2019 ocenjujejo tudi pogoje bančnega financiranja, in sicer predvsem cenovne pogoje, kot je obrestna mera.

Za letošnje leto pa pričakujejo dodatno poslabšanje dostopnosti vseh virov financiranja, najbolj notranjih in bančnih. Kljub temu pa velika večina (90 % MSP in 98 % velikih podjetij) v prihodnjih treh letih načrtuje investicije, pri čemer bodo ključni viri financiranja kljub omejitvam ostali lastni viri in bančna posojila.

Odziv podjetij na razmere, povezane z epidemijo koronavirusa

Raziskava je pokazala, da so zaradi učinkov epidemije podjetja najprej prilagodila stroške za poslovna potovanja in investicije, najkasneje pa stroške za plače. Najbolj negativno je epidemija vpliva na promet oziroma prihodek od prodaje, povpraševanje, stroške poslovanja in stroške proizvodnje ali dela. Največje ovire, s katerimi se soočajo podjetja, so prilagoditev stroškov poslovanja in odsotnost z dela, sledita upravljanje denarnega toka in povpraševanje.

Državno pomoč podjetja večinoma ocenjujejo z oceno nevtralno ali pozitivno. Za državne spodbude je sicer zaprosilo okoli 90 % velikih in 60 % MSP, večinoma za povračila za čakanje na delo, plačilo prispevkov zaposlenim na čakanju, povračilo za odrejene karantene in povračilo zaradi odsotnosti zaradi višje sile. Večina podjetij, ki je vložila vlogo, je sredstva tudi prejela, pri tem pa so bila velika podjetja praviloma uspešnejša kot MSP.

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja v letu 2020 je dostopna na povezavi.