Novi plačilni storitvi

16.01.2018 / Sporočilo za javnost

Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (t. i. PSD2) med drugim prinaša dve novi plačilni storitvi

PSD2 je bila sprejeta kot odziv na spremembe in novosti, ki so se v zadnjih letih pojavile na trgu plačilnih storitev in ki niso ustrezale obstoječi definiciji reguliranih plačilnih storitev. Ker sta ponudba in povpraševanje po teh storitvah na evropskem trgu naraščala, njihova nereguliranost pa povzročala pravno negotovost, EU s PSD2 pravno ureja tudi novi obliki plačilnih storitev in nadzor nad njihovimi ponudniki. Cilji PSD2 so predvsem višja stopnja varnosti plačil in hkrati varstva potrošnikov, spodbujanje inovacij in konkurenčnosti ter zagotavljanje enakih pogojev poslovanja za vse ponudnike plačilnih storitev, ki na trgu delujejo. V slovenski pravni red bo PSD2 prenesena z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih.

V skladu s PSD2 bodo torej banke, hranilnice in drugi ponudniki plačilnih storitev v EU lahko ponudili dve novi plačilni storitvi, in sicer storitev odreditve plačil in storitev zagotavljanja informacij o računih:

  • storitev odreditve plačil (angl.: Payment initiation service): ponudnik storitve odreditve plačil, ki je lahko banka, hranilnica, družba za izdajo elektronskega denarja ali plačilna institucija, na zahtevo plačnika oz. uporabnika odredi plačilo v breme plačilnega računa plačnika, ki je dostopen prek interneta in ga ima plačnik odprtega pri drugem ponudniku plačilnih storitev (npr. banki ali hranilnici). Bistvena novost je, da lahko poslej ponudniki storitve odreditve plačil ob izrecni in nedvoumni privolitvi plačnika dostopajo do podatkov o njegovem plačilnem računu zaradi izvajanja plačil prek interneta (najpogosteje v okviru spletnega nakupovanja). Ponudniki zaradi opravljanja te storitve ne bodo posedovali sredstev plačnika, ta bodo še vedno posedovali ponudniki plačilnih storitev, pri katerih imajo plačniki odprt račun;

  • storitev zagotavljanja informacij o računih (angl.: Account information service): ponudnik storitve zagotavljanja informacij o računih uporabniku plačilnih storitev na njegovo zahtevo v strnjeni in prijazni obliki zagotovi podatke o enem ali več plačilnih računih, ki jih ima pri enem ali več ponudnikih plačilnih storitev, ki vodijo račune, dostopne prek interneta. Namen tovrstne storitve je ponuditi uporabniku podporo pri upravljanju osebnih financ na način, da uporabnik z enega mesta ureja vse osebne finance, ne glede na to, pri kateri banki ima odprte račune. Ponudnik lahko tovrstno storitev opravlja le z dostopom do podatkov na uporabnikovem plačilnem računu, za kar mu mora uporabnik tak dostop izrecno in nedvoumno dovoliti.

Obe storitvi bodo lahko uporabnikom plačilnih storitev nudili vsi obstoječi ponudniki plačilnih storitev (banke, hranilnice, družbe za izdajo elektronskega denarja in plačilne institucije) in tudi novi ponudniki, ki bodo morali izpolnjevati z zakonodajo določene zahteve oziroma pridobiti ustrezno dovoljenje nadzornega organa.

Ponudniki plačilnih storitev pa bodo pri izvajanju storitev morali upoštevati tudi dodatne varnostne ukrepe glede močne avtentikacije uporabnikov plačilnih storitev in varnega komuniciranja. Ti so določeni v tehničnih standardih, ki bodo objavljeni predvidoma marca 2018 in bodo začeli veljati 18 mesecev po uradni objavi. Zakonodajalec EU je namreč ocenil, da potrebujejo ponudniki plačilnih storitev čas za nadgradnjo in prilagoditev svojih varnostnih sistemov v skladu z zahtevami tehničnih standardov.

 

Več o delu Nacionalnega sveta za plačila