Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Overitelj digitalnih potrdil na BS izdaja digitalna potrdila za zaposlene na BS in zunanje pogodbene izvajalce BS. Imetniki digitalnih potrdil overitelja zasebne ključe in pripadajoča digitalna potrdila hranijo na pametni kartici.

V okviru infrastrukture overitelja na BS delujeta korenski izdajatelj (Banka Slovenije Root CA) in podrejeni izdajatelj (Banka Slovenije EntSub CA) digitalnih potrdil.

Osnovni nameni uporabe digitalnih potrdil overitelja na BS so:

 • digitalno podpisovanje / overjanje podpisa
 • šifriranje / dešifriranje
 • prijava v računalniške sisteme

Naslov:
Banka Slovenije
Overitelj digitalnih potrdil
Slovenska c. 35
1505 Ljubljana

Telefon: 01 4719 140
Faks: 01 2515 516
Elektronski naslov: PKI@bsi.si
Spletna stran: http://ca.bsi.si/pki
 

Infrastruktura overitelja

Overiteljevo infrastrukturo sestavljata dva hierarhično urejena izdajateljska strežnika, kot prikazuje spodnja slika.

Najvišji v hierarhiji je izdajatelj "Banka Slovenije Root CA", ki je namenjen za izdajanje digitalnih potrdil sistemov podrejenih izdajateljev digitalnih potrdil.

Podrejeni izdajatelj "Banka Slovenije Ent Sub CA" izdaja digitalna potrdila končnim uporabnikom.
 

Digitalna potrdila overitelja

Banka Slovenije Root CA (Za prenos klikni povezavo)  

Naziv polja
Naziv polja angl.
Vrednosti polja
Verzija
Version
V3
Serijska številka
Serial Number
64 d6 57 2e d9 79 77 84 43 84 43 ec f3 42 f1 02
Identifikator ključa
Subject Key identifier
69 c6 8b 92 01 7f ca 40 1c a4 9f c2 dc a4 85 91 27 23 dc 19
Izdajatelj potrdila
Issuer
CN = Banka Slovenije Root CA
O = Banka Slovenije
C = SI
Imetnik potrdila
Subject
CN = Banka Slovenije Root CA
O = Banka Slovenije
C = SI
Veljavnost potrdila od
Valid from
14. ‎junij ‎2013 11:51:26 CET
Veljavnost potrdila do
Valid to
14. ‎junij ‎2043 11:51:26 CET
Dolžina RSA ključa
Public Key
4096 bit
Algoritem podpisa
Signature algorithm
sha256RSA
SHA-1 odtis potrdila
Thumbprint:
79 7a 52 04 93 b3 e6 e9 f1 5c d5 a2 d5 15 e9 04 e1 70 4d 32
 

Banka Slovenije Ent Sub CA (Za prenos klikni povezavo)  

Naziv polja
Naziv polja angl.
Vrednosti polja
Verzija
Version
V3
Serijska številka
Serial Number
14 fc 79 86 00 00 00 00 00 02
Identifikator ključa
Subject Key identifier
6c 33 15 ad fb b6 1e 0d e8 bb 88 de ba fc 91 cc b1 8d 45 e3
Izdajatelj potrdila
Issuer
CN = Banka Slovenije Root CA
O = Banka Slovenije
C = SI
Imetnik potrdila
Subject
CN = Banka Slovenije Ent Sub CA
O = Banka Slovenije
C = SI
Veljavnost potrdila od
Valid from
14. ‎junij ‎2013 13:08:20 CET
Veljavnost potrdila do
Valid to
14. ‎junij ‎2028 13:18:20 CET
Dolžina RSA ključa
Public Key
4096 bit
Algoritem podpisa
Signature algorithm
sha256RSA
SHA-1 odtis potrdila
Thumbprint:
25 2a 22 bb c5 6e df 1f a0 ce 49 3a d1 ef dd e7 ce 47 80 d2Registri preklicanih potrdil 

Veljavnosti registrov preklicanih digitalnih potrdil izdajateljskih strežnikov overitelja so:

Izdajateljski strežnik overitelja Obdobje veljavnosti CRL Pogostnost objav CRL
Banka Slovenije Root CA 1 leto Vsako leto
Banka Slovenije Ent SUB CA (celoten register) 7 dni Vsake 4 dni
Banka Slovenije Ent SUB CA (spremembe) 1 dan Vsak dan


Nov register se objavi pred potekom veljavnosti starega.   Ob preklicu potrdila se nov register preklicanih digitalnih potrdil objavi v roku obdobja veljavnosti zadnje objave registra.   Register preklicanih digitalnih potrdil je objavljen najkasneje 60 minut po kreiranju novega registra.   Registri preklicanih potrdil vsebujejo naslednja osnovna polja:

 • Version: V2
 • Signature: Overiteljev podpis
 • Issuer: Razločevalno ime
 • thisUpdate: Čas izdaje registra
 • nextUpdate: Čas izdaje naslednjega registra
 • revokedCertificate: Serijske številke preklicanih potrdil

Vsakokrat veljaven register preklicanih digitalnih potrdil je objavljen na naslovih:


Politika delovanja overitelja 

Politika opisuje tehnične lastnosti in stopnjo varnosti overiteljeve infrastrukture ter postopke, ki jih overitelj uporablja za upravljanje infrastrukture in upravljanje življenjskega cikla izdanih digitalnih potrdil. Politika vsebuje vse bistvene določbe, ki vplivajo na odnos med overiteljem, imetniki digitalnih potrdil, ki jih izdaja overitelj in tretjimi osebami, ki se zanašajo na ta potrdila.


Verzija 3.0

Politika overitelja digitalnih potrdil na Banki Slovenije za digitalna potrdila za končne uporabnike 

 • CP OID: 1.3.6.1.4.1.27213.2.2.1.1.1.2
 • Pričetek veljavnosti: 1.1.2024


Verzija 2.0

Politika overitelja digitalnih potrdil na Banki Slovenije za digitalna potrdila za končne uporabnike 

 • CP OID: 1.3.6.1.4.1.27213.2.2.1.1.1.2
 • Pričetek veljavnosti: 15. 11. 2023


Verzija 1.0

Politika overitelja digitalnih potrdil na Banki Slovenije za digitalna potrdila za končne uporabnike

 • CP OID: 1.3.6.1.4.1.27213.2.2.1.1.1.1
 • Pričetek veljavnosti: 6. 9. 2013


Splošni postopki overitelja 

Splošni postopki delovanja overitelja določajo postopke, ki jih overitelj izvaja za upravljanje celotnega življenjskega cikla digitalnih potrdil od posredovanja zahtevka, izdaje potrdila, pa vse do preteka veljavnosti ali preklica digitalnega potrdila. Akt opisuje tudi postopke, ki jih overitelj izvaja za upravljanje svoje računalniške infrastrukture.

Verzija 3.0

PKI – Splošni postopki overitelja digitalnih potrdil na Banki Slovenije

 • CP OID: 1.3.6.1.4.1.27213.2.2.1.2.1.2
 • Pričetek veljavnosti: 1.1.2024


Obrazci 


Obvestila

4.10.2013 - Predviden začetek delovanja overitelja na BS

Overitelj prične z delovanjem 15.10.2013

Povezano