Razkritja po CRR (III. steber)

 

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 z dne 4. septembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za razkritje obremenjenih in neobremenjenih sredstev (UL L št. 329 z dne 13. decembra 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1555 z dne 28. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za razkritje informacij v zvezi s skladnostjo institucij z zahtevo za proticikličen kapitalski blažilnik v skladu s členom 440 (UL L št. 244 z dne 19. septembra 2015)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/200 z dne 15. februarja 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede razkritja količnika finančnega vzvoda za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 39 z dne 16. februarja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1030/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 26. maja 2016
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/818 z dne 17. maja 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1030/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 136 z dne 25. maja 2016)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1030/2014 z dne 29. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede enotnih obrazcev in datuma za razkritje vrednosti, uporabljenih za določitev globalnih sistemsko pomembnih institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 284 z dne 30. septembra 2014)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013)

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s „quick fix“ spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/12; 11. avgust 2020) – razkritja v prehodnem obdobju ob uvedbi MSRP 9 in ob začasni obravnavi nerealiziranih dobičkov in izgub iz vrednotenja naložb v državne dolžniške vrednostne papirje
Sklep o uporabi Smernic o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (Uradni list RS, št. 140/20)
Smernice o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s „quick fix“ spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/11; 11. avgust 2020) - med drugim dopolnitev Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/200 (glede razkritja finančnega vzvoda)
Sklep o uporabi Smernic o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (Uradni list RS, št. 140/20)
Smernice o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07; 2 junij 2020) - v uporabi pri poročanju in razkritju informacij prvič po stanju na dan 30. junija 2020

Priloga 1: Predloge za poročanje
Priloga 2: Navodila za poročanje
Priloga 3: Predloge za razkritja
Predloge za namen poročanja po stanju na dan 30. junija 2020
EBA Report on the implementation of selected COVID-19 policies (EBA/REP/2020/23; 7 August 2020) – dodatna pojasnila v zvezi z implementacijo smernic glede COVID-19, v zvezi z obravnavo s COVID-19 povezanih operativnih tveganj in v zvezi s poročanjem in razkritji v povezavi s COVID-19


/
/


Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 104/20)

Smernice o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/10; 17. december 2018)

Priloga: Predloge za razkritja nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (v datoteki XLSX)

/

Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 38/19)
Smernice o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (EBA/GL/2018/01; 16. januar 2018)
Sklep o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (Uradni list RS, št. 11/18)

Smernice o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2016/11; 4. avgust 2017)

Sklep o uporabi Smernic o zahtevah po razkritju informacij iz dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 50/17)
Smernice o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2017/01; 21. junij 2017)
Mapping template LCR disclosure vs LCR supervisory reporting 

/

Sklep o uporabi Smernic o razkritju količnika likvidnostnega kritja (LCR) kot dopolnitev k razkritju upravljanja likvidnostnega tveganja iz člena 435 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 42/2017) 
Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/22; 27. junij 2016)
Sklep o uporabi Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 53/16)

Končne smernice Revidiranih smernic o dodatnih specifikacijah kazalnikov globalne sistemske pomembnosti in njihovem razkritju (EBA/GL/2016/01; 29. februar 2016)

Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2014/14; 23. december 2014)
Sklep o uporabi Smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 47/15)

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

Final report - draft implementing technical standards on disclosure and reporting on MREL and TLAC (EBA/ITS/2020/06; 3 August 2020)
Document with Annexes (templates, tables and instructions)

/
/

Final draft implementing technical standards on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/ITS/2020/04; 24 June 2020) 
Document with Annexes (templates, tables and instructions) 

/
/


 

Ostalo

  SL EN

EBA Report on assessment of institutions' Pillar 3 disclosures (EBA/Rep/2020/09; 02 March 2020)                                                                                                                                                                              

/