Razkritja po CRR (III. steber)

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/637 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z javnim razkritjem informacij iz naslovov II in III dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s strani institucij ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1423/2013, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1555, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/200 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2295 (UL L št. 136 z dne 21. aprila 2021) - neuradno konsolidirano besedilo z dne 8. januarja 2023 
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2453 z dne 30. novembra 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/637 glede razkritja okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj (UL L št. 324/2022 z dne 19. decembra 2022)

  Povezava na spletno stran EBA s predlogami v excelu


/


 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/631 z dne 13. aprila 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/637 glede razkritja izpostavljenosti obrestnemu tveganju pri pozicijah, ki niso v trgovalni knjigi (UL L št. 117 z dne 19. aprila 2022)

  Povezava na spletno stran EBA s predlogami v excelu

  Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/631 z dne 13. aprila 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2023/90072 glede razkritja izpostavljenosti obrestnemu tveganju pri pozicijah, ki niso v trgovalni knjigi (UL L 2022/631 z dne 7. novembra 2023) 

  Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/631 z dne 13. aprila 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/637 glede razkritja izpostavljenosti obrestnemu tveganju pri pozicijah, ki niso v trgovalni knjigi (UL L 2024/90196 z dne 18. marca 2024) 


//

/
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1018 z dne 22. junija 2021 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2021/637 glede razkritja kazalnikov globalnega sistemskega pomena in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 1030/2014 (UL L št. 224 z dne 24. junija 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/637 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z javnim razkritjem informacij iz naslovov II in III dela 8 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s strani institucij ter o razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1423/2013, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1555, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/200 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2295 (UL L št. 136 z dne 21. aprila 2021)

Povezava na spletno stran EBA:   

 • predloge v excelu
 • neuradno orodje za mapiranje s poročevalskim paketom V 3.0 (ni del izvedbene uredbe)
 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti  (konsolidirana verzija z dne 12. oktobra 2022) /
 • Smernice o spremembi smernic EBA/GL/2018/10 o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2022/13; 12. oktober 2022)
 • Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 146/2022)
 • Smernice o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (EBA/GL/2018/10; 17. december 2018)
  in
  Priloga: Predloge za razkritja nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (v datoteki XLSX)

/

 • Sklep o uporabi Smernic o razkritju nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 38/19)
Smernice o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 ter enotnih razkritjih v skladu s členom 468 CRR v zvezi z začasno obravnavo nerealiziranih dobičkov in izgub, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa / /
 • Smernice o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s „quick fix“ spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (EBA/GL/2020/12; 11. avgust 2020) – razkritja v prehodnem obdobju ob uvedbi MSRP 9 in ob začasni obravnavi nerealiziranih dobičkov in izgub iz vrednotenja naložb v državne dolžniške vrednostne papirje
 • Sklep o uporabi Smernic o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo covida-19 (Uradni list RS, št. 140/20)
 • Smernice o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (EBA/GL/2018/01; 16. januar 2018)
 • Sklep o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital (Uradni list RS, št. 11/18)
Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2014/14; 23. december 2014)
Sklep o uporabi Smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 47/15)

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
Consultation Paper on Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/637 on public disclosures by institutions of the information on operational risk under Article 446 of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/CP /2024/06; 20 February 2024)

Povezava na spletno stran s prilogami (predloge za razkritja – spremembe in čistopis; navodila za razkritja – spremembe in čistopis; prevajalna tabela med poročanjem in razkritji)

/


/
Discussion paper on Pillar 3 data hub processes and possible practical implications (EBA/DP/2023/01; 14 December 2023)  /

Consultation Paper on Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/637 on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/CP/2023/38; 14 December 2023)

Povezava na spletno stran s prilogami (predloge za razkritja – spremembe in čistopis; navodila za razkritja – spremembe in čistopis; prevajalna tabela med poročanjem in razkritji)

/


/