Seznam storitev - Banke v Sloveniji

Finančne storitve po 5. členu ZBan-3 so:

1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;

2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi

  • potrošniške kredite,
  • hipotekarne kredite,
  • odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
  • financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting);

3. finančni zakup (lizing, najem) dajanje sredstev v zakup, pri katerem se na zakupnika prenesejo vsa bistvena tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastninske pravice nad sredstvom zakupa, pri čemer je prenos lastninske pravice na zakupnika mogoč, ne pa nujen;

4. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja;

5.izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke;

6.izdajanje garancij in drugih jamstev;

7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:

  • z instrumenti denarnega trga,
  • s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
  • s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
  • z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
  • s prenosljivimi vrednostnimi papirji;

8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem;

9. svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij;

10. denarno posredništvo na medbančnih trgih;

11. upravljanje naložb in svetovanje v zvezi s tem;

12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo;

13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti;

14. oddajanje sefov;

15. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov.

 

Dodatne finančne storitve po prvem odstavku 6. člena ZBan-3 so:

1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo;

2. storitve upravljanja plačilnih sistemov;

3. upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje;

4. skrbniške storitve, za katere drug zakon določa, da jih opravlja banka, in storitve, povezane s temi skrbniškimi storitvami;

5. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih;

6. druge storitve ali posli, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je banka pri opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot vzajemno priznane finančne storitve ali storitve iz 1. do 5. točke tega odstavka.

 

Druge finančne storitve po drugem odstavku 6. člena ZBan-3 so:

1. opravljanje zavarovalnih ali pozavarovalnih poslov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo,

2. storitve pokojninskih družb po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

3. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo,

4. upravljanje investicijskih skladov po zakonu, ki ureja upravljanje investicijskih skladov