Poslovne knjige, letno poročilo in revizija

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, ter zakonitimi revizorji in revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezno revizijo kreditnih institucij (EBA/GL/2016/05; 7. november 2016)
Sklep o uporabi Smernic o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, ter zakonitimi revizorji in revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezno revizijo kreditnih institucij (Uradni list RS, št. 75/16)

 

Sklepi in navodila Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 72/17)
Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic – neuradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 69/17, št. 73/19 in 164/20)

- Izkaz finančnega položaja

- Konsolidirani izkaz finančnega položaja

- Izkaz poslovnega izida (v uporabi najpozneje od 1. junija 2020)

 
- Konsolidirani izkaz poslovnega izida (v uporabi najpozneje od 1. junija 2020)  
- Izkaz vseobsegajočega donosa

- Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa

- Izkaz denarnih tokov (po neposredni metodi oz. različici I.)

- Izkaz denarnih tokov (po posredni metodi oz. različici II.)

- Izkaz sprememb lastniškega kapitala

- Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala

- Posredniško poslovanje  (poslovanje s strankami)

- Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli (poslovanje s strankami)

Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 13. novembra 2020 (neuradno prečiščeno besedilo z dne 8. decembra 2020; z izjemo nekaterih določb v uporabi od 28. novembra 2020)  /
  • Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 8. decembra 2020 (v uporabi od 9. decembra 2020)
/
  • Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 13. novembra 2020 (v uporabi od 28. novembra 2020)
/
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 3. decembra 2019 (objavljeno 6. decembra 2019; v uporabi od 1. junija 2020, razen določb, ki se začnejo uporabljati 31. decembra 2019) /
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 26. septembra 2018 (neuradno prečiščeno besedilo z dne 28. januarja 2019; z izjemo nekaterih določb v uporabi še do 31. maja 2020) /