Poslovne knjige, letno poročilo in revizija

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, ter zakonitimi revizorji in revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezno revizijo kreditnih institucij (EBA/GL/2016/05; 7. november 2016)
Sklep o uporabi Smernic o komunikaciji med pristojnimi organi, ki nadzorujejo kreditne institucije, ter zakonitimi revizorji in revizijskimi družbami, ki izvajajo obvezno revizijo kreditnih institucij (Uradni list RS, št. 75/16)

 

Sklepi in navodila Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 72/17)
Sklep o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 184/21) – v uporabi od 30. decembra 2021
- Priloga 1: Izkaz finančnega položaja

- Priloga 2: Izkaz poslovnega izida

Priloga 3: Izkaz vseobsegajočega donosa

- Priloga 4: Izkaz sprememb lastniškega kapitala
- Priloga 5: Izkaz denarnih tokov - po neposredni metodi oz. različici I.

Priloga 6: Izkaz denarnih tokov - po posredni metodi oz. različici II.

- Priloga 7: Konsolidirani izkaz finančnega položaja
- Priloga 8: Konsolidirani izkaz poslovnega izida
Priloga 9: Konsolidirani izkaz vseobsegajočega donosa
- Priloga 10: Konsolidirani izkaz sprememb lastniškega kapitala

- Priloga 11: Posredniško poslovanje

- Priloga 12: Prihodki in odhodki iz opravnin v zvezi z investicijskimi storitvami in posli

Navodilo za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 195/21) - v uporabi od 30. decembra 2021 /
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 13. novembra 2020 (neuradno prečiščeno besedilo z dne 8. decembra 2020; z izjemo nekaterih določb v uporabi od 28. novembra 2020)  /
  • Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 8. decembra 2020 (v uporabi od 9. decembra 2020)
/
  • Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 13. novembra 2020 (v uporabi od 28. novembra 2020)
/
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 3. decembra 2019 (objavljeno 6. decembra 2019; v uporabi od 1. junija 2020, razen določb, ki se začnejo uporabljati 31. decembra 2019) /
Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa ter izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic z dne 26. septembra 2018 (neuradno prečiščeno besedilo z dne 28. januarja 2019; z izjemo nekaterih določb v uporabi še do 31. maja 2020) /

 

 

Ostalo

  SL EN
ESMA: Public statement on half-yearly financial reports in relation to Russia’s invasion of Ukraine and the sanctions imposed against Russia and Belarusia, 13 May 2022    /

ESMA: European enforcers target COVID-19 and climate-related disclosures, 29. oktober 2021                                                                                                                                         
-  Public statement: European common enforcement priorities for 2021 annual financial reports
 

/