Operativno tveganje

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/959 z dne 14. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi opredelitve metodologije ocenjevanja, v skladu s katero pristojni organi institucijam dovolijo uporabo naprednih pristopov merjenja operativnega tveganja (UL L št. 169 z dne 6. julija 2018)
Delegirana uredba Komisije  (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje – neuradno konsolidirano besedilo z dne 9. julija 2015
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L št. 165 z dne 19. junija 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

Smernice EBA ter pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice EBA o naprednem pristopu za merjenje operativnega tveganja (pristop AMA) – razširitve in spremembe (EBA/GL/2012/01) (6. januar 2012)                                                                                
Sklep o uporabi Smernic EBA o naprednem pristopu za merjenje operativnega tveganja (pristop AMA) – razširitve in spremembe (Uradni list RS, št. 47/15)
CEBS Guidelines on the management of operational risks in market-related activities (12 October 2010) /
CEBS Guidelines on operatinal risk mitigation techniques (22 December 2009) /
CEBS Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches (4 April 2006) /

 

 

Ostalo

  SL EN
EBA Report on the implementation of selected COVID-19 policies (EBA/REP/2021/02; 29 January 2021) – dodatna pojasnila v zvezi z implementacijo smernic glede COVID-19, v zvezi z obravnavo operativnih tveganj ter v zvezi s poročanjem in razkritji  /
Policy advice on the Basel III reforms: Operational risk (EBA-Op-2019-09b) (2 August 2019) /