Kreditno tveganje - Standardizirani in IRB pristop za izračun kapitalske zahteve

Standardizirani pristop

  SL EN

Regulativni tehnični standardi 

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/511 z dne 24. novembra 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za izračun zneskov tveganju prilagojenih izpostavljenosti kolektivnih naložbenih podjemov v skladu s pristopom na podlagi mandata (UL L št. 71 z dne 9. marca 2023)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2188 z dne 11. avgusta 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z opustitvijo kapitalskih zahtev za določene krite obveznice (UL L št. 310 z dne 25. oktobra 2017)

 

Izvedbeni tehnični standardi

   
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje v skladu s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 7. decembra 2021 
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2005 z dne 16. novembra 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 407 z dne 17. novembra 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2028 z dne 29. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 313 z dne 4. decembra 2019)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/634 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/1799 glede razpredelnic vzporejanja, ki določajo ujemanje ocen kreditnega tveganja zunanjih bonitetnih institucij s stopnjami kreditne kakovosti, določenimi v Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 105 z dne 25. aprila 2018)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1799 z dne 7. oktobra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z vzporejanjem bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij za kreditno tveganje v skladu s členom 136(1) in (3) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 275 z dne 12. oktobra 2016)

 

 

EBA smernice ter pripadajoči BS sklepi

   
Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem (EBA/GL/2019/01, 17. januar 2019)
Sklep o uporabi Smernic o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem (Uradni list RS, št. 27/19)

 

EBA sklepi in seznami

   
Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) (UL C št. 266 z dne 22. julija 2016) – neuradno konsolidirano besedilo z dne 17. avgusta 2017
 • Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) (2017/C 244/03) (UL C št. 244 z dne 28. julija 2017)
 • Sklep Evropskega bančnega organa, ki potrjuje, da se nenaročene bonitetne ocene nekaterih zunanjih bonitetnih institucij po kakovosti ne razlikujejo od njihovih naročenih bonitetnih ocen (2016/C 266/05) (UL C št. 266 z dne 22. julija 2016)
List of public sector entities treated as exposures to regional governments, local authorities or central governments in accordance with Article 116(4) CRR (last updated December 2022) /
List of EU regional governments and local authorities treated as exposures to central governments under Article 115(2) of Regulation (EU) 575/2013 (last updated December 2022) /
List of changes to risk weights or stricter criteria for exposures secured by immovable property in accordance with Article 124(2) of the Regulation (EU) 575/2013 (last updated 21 September 2021) /
List of ECAIs in accordance with Article 18(3) of Regulation (EC) No 1060/2009 /
Sklep Komisije z dne 18. junija 2010 o izvzetju Banque de France iz uporabe Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih agencijah (UL L št. 154 z dne 19. junija 2010)BS seznami

   
Seznam subjektov javnega sektorja v RS, ki se obravnavajo v skladu s členom 116(4) Uredbe (EU) št. 575/2013 (zadnjič posodobljen 20. oktobra 2020)
Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   

ESAs consult to amend technical standards on the mapping of ECAIs’ credit assessments (25 May 2023) – javno posvetovanje do 26. junija 2023

 • Draft implementing technical standards amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799 on the mapping of ECAIs’ credit assessments under Article 136(1) and (3) of Regulation (EU) No 575/2013 (JC /CP/2023 15; 25 May 2023) 
/

/


Decision of the European Banking Authority EBA DC 397 of 25 June 2021 amending Decision EBA DC 151 confirming that the unsolicited credit assessments of certain ECAIs do not differ in quality from their solicited credit assessments (EBA/DC/2021/397; 25 June 2021) /

 

 

Pristop IRB

  SL EN

Regulativni tehnični standardi

   
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/439 z dne 20. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev metodologije ocenjevanja, ki jo morajo pristojni organi upoštevati pri ocenjevanju skladnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij z zahtevami po uporabi pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen (UL L št. 90 z dne 18. marca 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/598 z dne 14. decembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dodeljevanje uteži tveganja izpostavljenostim iz naslova posebnih kreditnih aranžmajev (UL L št. 127 z dne 14. aprila 2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/930 z dne 1. marca 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo naravo, resnost in trajanje gospodarske recesije iz člena 181(1)(b) in člena 182(1)(b) navedene uredbe (UL L št. 204 z dne 10.6.2021)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/180 z dne 24. oktobra 2016 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev standardov za ocenjevanje referenčnih portfeljev in postopkov za izmenjavo ocen (UL L št. 29 z dne 3. februarja 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/72 z dne 23. septembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za dovoljenja za opustitev pri podatkih (UL L št. 10 z dne 14. januarja 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1556 z dne 11. junija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za prehodno obravnavo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov v skladu s pristopom IRB (UL L št. 244 z dne 19. septembra 2015)  
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje – neuradno konsolidirano besedilo z dne 9. julija 2015
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L št. 154 z dne 19. junija 2015)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

Izvedbeni tehnični standardi

   
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 20. julija 2022
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/313 z dne 15. decembra 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 46 z dne 14. februarja 2023)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/951 z dne 24. maja 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 174 z dne 30. junija 2022)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2017 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 424 z dne 26. novembra 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1971 z dne 13. septembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 412 z dne 19. novembra 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/439 z dne 15. februarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji ter predlogami in navodili za poročanje, ki se v Uniji uporabljajo za poročanje iz člena 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 90 z dne 29. marca 2019)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/688 z dne 23. marca 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi z referenčnimi portfelji, predlogami za poročanje in navodili za poročanje (UL L št. 124 z dne 18. maja 2018)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1486 z dne 10. julija 2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/2070 v zvezi s portfelji za primerjanje in navodili za poročanje (UL L št. 225 z dne 31. avgusta 2017)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/2070 z dne 14. septembra 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za predloge, opredelitve in rešitve s področja informacijske tehnologije, ki jih institucije uporabljajo za poročanje Evropskemu bančnemu organu in pristojnim organom v skladu s členom 78(2) Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in sveta (UL L št. 328 z dne 2. decembra 2016)

 

EBA smernice in pripadajoči sklepi

   
Smernice o ocenjevanju izgube ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije (ocenjevanje LGD za recesijo) (EBA/GL/2019/03; 6. marec 2019)
Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju izgube ob neplačilu (LGD), primerne za obdobje gospodarske recesije (ocenjevanje LGD za recesijo) (Uradni list RS, št. 46/19) 
Smernice o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti (EBA/GL/2017/16; 23. aprila 2018) 

Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 43/18) 

   
Smernice o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD) (EBA/GL/2020/05; 6. maj 2020) 
Sklep o uporabi Smernic o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD) (Uradni list RS, št. 152/20) 
 
CEBS Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches (4 April 2006) /

EBA sklepi, priročniki in seznami

   
The EBA publishes follow-up Report on the use of machine learning for internal ratings-based models (04 August 2023) /
EBA updates timeline for the implementation of the IRB roadmap and publishes its final supervisory handbook for the validation of IRB rating systems (07 August 2023) /
EBA clarifies the use of COVID-19-impacted data for internal credit risk models (21 June 2022) /
 • List of public sector entities treated as exposures to regional governments, local authorities or central governments in accordance with Article 116(4) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of EU regional governments and local authorities treated as exposures to central governments
 • in accordance with Article 115(2) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of changes to risk weights or stricter criteria for exposures secured by immovable property
 • in accordance with Article 124(2) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of changes to minimum LGD for retail exposures secured by residential or commercial immovable property in accordance with Article 164(5) of Regulation (EU) 575/2013
 • List of exposures referred to in Article 150(1)(g) and (h) to be treated according to Standardised Approach in accordance with Article 150(1) the Regulation (EU) 575/2013
 • List of types of physical collateral for which institutions can assume that the conditions referred to in points (a) and (b) of paragraph 6 of Article 199 of Regulation (EU) 575/2013 are met in accordance with Article 199(8) of Regulation (EU) 575/2013
 
     

ECB akti

   
ECB guide to internal models (October 2019) /
Guide to on-site inspections and internal model investigations (September 2018) /
     

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

   

ECB consults on revised Guide to internal models (22 June 2023) – javno posvetovanje do 15. septembra 2023
 

−    ECB guide to internal models (June 2023) 

/

 

/EBA publishes final draft technical standards specifying the data collection for the benchmarking exercise in 2024 (5 June 2023) /
EBA consults on technical standards on the permanent and temporary uses of the IRB approach (26 June 2014)  /

 

 

Ostalo

   

EBA publishes Handbook on data submission for supervisory benchmarking (16 March 2023)

/
EBA publishes annual assessment of banks’ internal approaches for the calculation of capital requirements (10 March 2023) /
EBA issues Opinion to the European Commission on the proposed amendments to the EBA final draft RTS on IRB assessment methodology (14 December 2020) /
EBA issues Opinion regarding the European Commission’s intention to amend the EBA’s final draft RTS on economic downturn (31 August 2020) /
EBA: Opinion of the European Banking Authority on the treatment of credit insurance in the prudential framework (9 March 2020) /
ECB: Targeted Review of Internal Models (TRIM) - Project Report (April 2021) /
EBA publishes report on progress made on its roadmap to repair IRB models (9 July 2019) /
EBA Report on IRB modelling practices: Impact assessment for the GLs on PD, LGD and the treatment of defaulted exposures based on the IRB survey results (20 November 2017) /
EBA sets out roadmap for the implementation of the regulatory review of internal models (4 February 2016) /