Aktivnosti EBA v kontekstu plačil

Evropski bančni organ (EBA) je neodvisen organ EU, katerega namen je zagotoviti učinkovito in usklajeno stopnjo ureditve varnega in skrbnega poslovanja ter nadzora v evropskem bančnem sektorju. Pri delovanju ga vodita dva splošna cilja: ohranjati finančno stabilnost v EU ter zagotavljati integriteto, učinkovitost in pravilno delovanje bančnega sektorja.

Glavna naloga organa EBA je prispevati k vzpostavitvi enotnih evropskih pravil v bančništvu s sprejemanjem zavezujočih tehničnih standardov in smernic. Glede na določitev izrecne tovrstne pristojnosti v več zakonodajnih aktih EU, sprejetih ali predlaganih v zadnjem času, se bo omenjena naloga organa EBA vse bolj uresničevala tudi na ožjem področju plačil oziroma plačilnih storitev. Organ EBA je tako npr. že pristojen za pripravo smernic in regulativnih tehničnih standardov v povezavi s t. i. Direktivo o plačilnih računih (Direktiva 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov). Prav tako bo pristojen za sprejetje regulativnih tehničnih standardov glede zagotavljanja delitve med dejavnostma upravljanja kartične sheme in obdelave transakcij v okviru takšne sheme po Uredbi o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije, ki se približuje končnemu sprejetju.

Priprava osnutkov aktov EBA poteka praviloma v okviru delovnih teles, v katerih sodelujejo tudi predstavniki nacionalnih pristojnih organov. Področje plačil tako v pomembnem delu sodi v delokrog stalnega odbora za varstvo potrošnikov in finančne inovacije (Standing Committee on Consumer Protection and Financial Innovation – SCConFin), v letu 2014 pa je bila posebej za področje plačilnih storitev ustanovljena tudi posebna delovna skupina za plačilne storitve (Taskforce on Payment Services), z glavno nalogo sodelovanja pri pripravi več regulativnih tehničnih standardov in smernic, predvidenih tudi v predlogu nove Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu. Na podlagi osnutka, ki ga je pripravila ta posebna skupina, so bile sicer že sprejete Smernice o varnosti spletnih plačil, ki so na voljo tudi v slovenskem jeziku na spletni strani EBA.

Na omenjeni spletni strani je posebna podstran namenjena prav plačilnim storitvam in elektronskemu denarju. Glede na vse zgoraj omenjene naloge organa EBA se bo ta podstran v prihodnje hitro polnila, tudi z dokumenti o posvetovanju, kjer lahko s svojimi odzivi na končno vsebino aktov EBA vplivajo tudi relevantni deležniki in zainteresirana javnost.