Nova pravila pretvorbe valut v EU pri bankomatskih dvigih in plačilih s plačilno kartico

Uredba (EU) 2019/518 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (Uredba) uvaja dodatne ukrepe za zaščito potrošnikov pred pretiranimi nadomestili za storitve pretvorbe valut na bankomatih in prodajnih mestih z namenom potrošnikom zagotoviti potrebne informacije, da lahko izberejo zase najugodnejšo možnost. Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah Evropske unije.

Uredba določa, da morajo od 19. 4. 2020 dalje vsi ponudniki plačilnih storitev in pogodbene stranke, ki zagotavljajo storitve pretvorbe valut na bankomatu ali prodajnem mestu, plačniku razkriti vsa nadomestila, ki jih bodo zaračunali, ter menjalni tečaj, ki bo uporabljen za pretvorbo valute plačilne transakcije. Nadomestila prikažejo v obliki odstotnega pribitka, obračunanega na zadnji referenčni devizni tečaj evra, objavljen s strani Evropske centralne banke (ECB). To nadomestilo mora biti plačniku prikazano preden le-ta potrdi plačilo ali dvig gotovine.

Nadalje Uredba z namenom omogočanja lažjih primerjav cen pri nakupih v tujih valutah še določa, da morajo ponudniki plačilnih storitev plačnikom zagotoviti informacije o pribitkih javno, na razumljiv in zlahka dostopen način, npr. z objavo na svoji spletni strani, v elektronski oziroma mobilni banki, itd.

V kolikor storitev pretvorbe valut na bankomatu ali prodajnem mestu zagotavlja pogodbena stranka (npr. trgovec), mora plačniku prikazati še informacije o znesku, ki bo plačan prejemniku plačila (v valuti, ki jo uporablja prejemnik plačila), in skupnem znesku, ki ga plača plačnik (v valuti plačnikovega računa). Plačnik pa mora biti pred potrditvijo plačila obveščen tudi o možnosti plačila v valuti, ki jo uporablja prejemnik plačila, in o možnosti, da pretvorbo valute izvede njegov ponudnik plačilnih storitev.

Ponudniki plačilnih storitev in pogodbene stranke, ki zagotavljajo storitve pretvorbe valut na bankomatu ali prodajnem mestu, so k zagotovitvi informacij o zaračunanih nadomestilih, povezanih s storitvijo pretvorbe valute, zavezani le v primeru, kadar to storitev na bankomatu ali prodajnem mestu dejansko nudijo.

Prav tako morajo ponudniki plačilnih storitev od 19. 4. 2020 dalje za plačilo, pri katerem izvedejo pretvorbo valute in ki ga je odredil plačnik s svojega plačilnega računa v dobro plačilnega računa prejemnika plačila prek elektronske oziroma mobilne banke, plačnika pred odreditvijo plačila na jasen in razumljiv način obvestiti o predvidenih nadomestilih, povezanih s storitvijo pretvorbe valut za to plačilo.