Pritožbe uporabnikov finančnih storitev

Banka Slovenije v okviru izvajanja nadzorniških pristojnosti spremlja tudi, kako subjekti nadzora izvajajo bančne in finančne storitve v razmerju do svojih uporabnikov.

Pritožbe uporabnikov finančnih storitev so tako namenjene posameznikom in pravnim osebam, ki menijo, da je kateri izmed subjektov nadzora Banke Slovenije (banke, hranilnice, plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja, upravljavci plačilnih sistemov, menjalci, kreditni posredniki za nepremičnine) pri izvajanju bančnih ali finančnih storitev kršil veljavne predpise.

Izvajanje bančnih in finančnih storitev v razmerju do uporabnikov urejajo zlasti Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV). 

Elektronska oddaja pritožbe omogoča varno izmenjavo informacij in dokumentacije, zato za učinkovito obravnavo pritožbe svetujemo, da nam poleg opisa situacije posredujete tudi relevantno dokumentacijo. Pritožbo lahko z unikatno kodo pritožbe, ki jo boste prejeli ob oddaji pritožbe, tudi kadarkoli dopolnite. 

Banka Slovenije vas lahko v okviru obravnave vaše pritožbe zaprosi za dodatne informacije ali te pridobi neposredno od subjektov nadzora. Anonimna pritožba ni mogoča. Če želite ostati anonimni, imate zoper subjekt nadzora možnost oddati prijavo kršitve.

Vašo pritožbo bodo v okviru pristojnosti Banke Slovenije proučile in obravnavale naše strokovne službe ter vam pripravile odgovor. Vsebina odgovora je odvisna od posredovanih podatkov in dokumentacije ter v elektronskem obrazcu izbranih možnosti.

Če želite, da vam posredujemo odgovor, ki vključuje tudi vaše osebne podatke, vam bo ta posredovan po zavarovani poti, za kar potrebujemo vašo telefonsko številko. Banka Slovenije namreč mora pri obravnavi pritožb zagotoviti ustrezno varstvo osebnih in zaupnih podatkov. Telefonska številka ni obvezen podatek. Če boste pritožbo oddali brez telefonske številke, vam bomo posredovali zgolj splošen odgovor.

Pri pripravi odgovorov Banka Slovenije upošteva, da je za reševanje konkretnih sporov iz pogodbenih razmerij (med komitenti in bankami oz. drugimi subjekti nadzora) pristojno sodišče.

 

ODDAJ PRITOŽBO >>