Razprava o prihodnjem delovanju Evropskega bančnega organa na področju finteh

Evropski bančni organ (EBA) je 4. avgusta 2017 objavil dokument, na podlagi katerega odpira diskusijo s tržnimi deležniki na temo finteh (angl. Discussion Paper on the EBA's approach to financial technology (FinTech)). V njem povzema rezultate javne raziskave, na temo finančne tehnologije v finančnih storitvah, izvedene spomladi 2017, v kateri je sodelovalo 24 evropskih držav, ter znotraj šestih identificiranih ključnih področij predlaga svoje prihodnje aktivnosti, med drugim tudi iz naslova varnosti pri plačevanju in preučitve vpliva tehnologije razpršene evidence (angl. Distributed Ledger Technology) na trg plačil.

Cilj omenjene javne raziskave je bil pridobiti boljši vpogled EBA v dogajanje na področju finteh in vplivov le-tega na zadevno evropsko regulativo in nadzor. Finteh ima namreč potencial vplivati na spremembo opravljanja finančnih storitev in s tem tudi, z namenom prilagoditve na dogajanje na trgu, na spremembo obsega delovanja ter ciljev regulatornih in nadzorniških organov. Prav zato je vpliv finteh na finančne storitve in posledično na področje nadzora predmet številnih razprav in raziskav različnih institucij tako v Evropski uniji kot tudi širše v svetu. Področje finteh in njegovega vpliva na finančne storitve preučuje tudi Evropska komisija, o čemer smo pisali v prejšnji številki E-novic.

Na podlagi izvedene raziskave EBA v dokumentu za razpravo opredeljuje predloge za nadaljnje delo, in sicer na šestih področjih: (i) izdaja dovoljenj; (ii) bonitetna tveganja ter priložnosti za kreditne in plačilne institucije ter družbe za izdajo elektronskega denarja; (iii) vpliv finteh na poslovne modele kreditnih in plačilnih institucij ter družb za izdajo elektronskega denarja; (iv) vpliv na varstvo potrošnikov in področje poslovanja s prebivalstvom; (v) vpliv finteh na reševanje finančnih podjetij in (vi) vpliv finteh na boj proti pranju denarja in preprečevanju financiranja terorizma.

Znotraj omenjenih področij EBA na področju plačil podaja naslednje konkretne predloge za svoje nadaljnje delo: ocena tveganj in priložnosti, ki jih tehnologija razpršene evidence prinaša na trg plačil; nadaljnji razvoj in implementacija varnostnih mehanizmov kot zahtevano z novo Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) in spremljanje, ali imajo tovrstni varnostni mehanizmi želene učinke ter izvedba dodatnih aktivnosti, v kolikor jih ne bodo imeli.

EBA vabi vse zainteresirane deležnike k podaji odzivov na predloge nadaljnjih aktivnosti do 6. novembra 2017. Cilj javne obravnave je pridobiti mnenje deležnikov predvsem z vidika celovitosti in izvedljivosti aktivnosti na predlaganih področjih nadaljnjega dela. Na osnovi prejetih odzivov bodo sprejete nadaljnje odločitve o prihodnjih aktivnostih EBA na finteh področju.