Tržno tveganje, tveganje poravnave in CVA

Delegirani akti

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/424 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z alternativnim standardiziranim pristopom za tržno tveganje (UL L št. 84 z dne 11. marca 2021)

 

 

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/728 z dne 24. januarja 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za postopke za izključitev poslov z nefinančnimi nasprotnimi strankami s sedežem v tretji državi iz kapitalske zahteve za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (UL L št. 123 z dne 18. maja 2018)
Delegirana  uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) – neuradno konsolidirano besedilo z dne 26. junija 2020
 • Delegirana  uredba Komisije (EU) 2020/866 z dne 28. maja 2020 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/101 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) Uredbe (EU) št. 575/2013 (UL L št. 201 z dne 25. junija 2020) 
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (UL L št. 28 z dne 4. februarja 2016)
 • Delegirana  uredba Komisije (EU) 2016/101 z dne 26. oktobra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za preudarno vrednotenje v skladu s členom 105(14) (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje – neuradno konsolidirano besedilo z dne 9. julija 2015
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/942 z dne 4. marca 2015 o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 529/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb notranjih pristopov pri izračunavanju kapitalskih zahtev za tržno tveganje (UL L št. 165 z dne 19. junija 2015)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 529/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ocenjevanje pomembnosti razširitev in sprememb pristopa na osnovi notranjih bonitetnih ocen in naprednega pristopa za merjenje (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 530/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki dodatno opredeljujejo pomembne izpostavljenosti in pragove za notranje pristope k posebnemu tveganju v trgovalni knjigi (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja – neuradno konsolidirano besedilo z dne 2. junija 2016
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/861 z dne 18. februarja 2016 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 528/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja in o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij (UL L št. 144 z dne 1. junija 2016)
 • Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja (UL L št. 265 z dne 5. septembra 2014)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 528/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ne-delta tveganja, povezana z opcijami, pri standardiziranem pristopu za tržna tveganja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 526/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev približka razmika in omejenega števila manjših portfeljev za tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 525/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za opredelitev trga vrednotenja (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/453 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi zahtevami glede poročanja za tržno tveganje  (UL L št. 106 z dne 26. marca 2021)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/453 z dne 15. marca 2021 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s posebnimi zahtevami glede poročanja za tržno tveganje (UL L št. 89 z dne 16. marca 2021)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 945/2014 z dne 4. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta - neuradno konsolidirano besedilo z dne 19. februarja 2020
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/125 z dne 29. januarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 945/2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 24 z dne 30. januar 2020)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 945/2014 z dne 4. septembra 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z zadevnimi ustrezno razpršenimi indeksi v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 265 z dne 5. septembra 2014)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 z dne 27. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta – neuradno konsolidirano besedilo z dne 29. decembra 2019
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/249 z dne 17. februarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 57 z dne 18. februar 2021)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2091 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 317 z dne 9. december 2019)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1580 z dne 19. oktobra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 263 z dne 22. oktobra 2018)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2197 z dne 27. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 313 z dne 28. novembra 2015)

 

 

Smernice EBA ter pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o merilih za uporabo vhodnih podatkov v modelu za merjenje tveganj iz člena 325bc Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2021/07; 13. julij 2021)
Sklep o uporabi Smernic o merilih za uporabo vhodnih podatkov v modelu za merjenje tveganj iz člena 325bc Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 162/2021)
Smernice o obravnavi strukturnih valutnih pozicij na podlagi člena 352(2) Uredbe (EU)št. 575/2013 (CRR) (EBA/GL/2020/09; 1. julij 2020)
Sklep o uporabi Smernic o obravnavi strukturnih valutnih pozicij na podlagi člena 352(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) (Uradni list RS, št. 152/2020)
Smernice o korekcijah modificiranega trajanja dolžniških instrumentov v skladu z drugim pododstavkom člena 340(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (4. januar 2017)
Sklep o uporabi Smernic o korekcijah modificiranega trajanja dolžniških instrumentov v skladu z drugim pododstavkom člena 340(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 4/2017)
Smernice EBA o kapitalski zahtevi za presežno tveganje neplačila in migracije (IRC) EBA/GL/2012/3 (16. maj 2012)
Sklep o uporabi Smernic EBA o kapitalski zahtevi za presežno tveganje neplačila in migracije (IRC) (Uradni list RS, št. 47/15)
Smernice EBA o tveganih vrednostih za izjemne situacije EBA/GL/2012/2 (16. maj 2012)
Sklep o uporabi Smernic EBA o tveganih vrednostih za izjemne situacije (Uradni list RS, št. 47/15)

 

ECB akti

  SL EN
ECB Guide on assessment methodology (EGAM) Assessment methodology for the internal model method for calculating exposure to counterparty credit risk and the advanced method for own funds requirements for credit valuation adjustment risk (September 2020) /
Update on the Targeted Review of Internal Models (TRIM) (21 November 2019)
ECB guide to internal models (October 2019)
/
/

Working group on euro risk-free rates issues recommendations to address impact of euro risk-free rates transition on risk management (17 October 2019) /

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
EBA updates technical standards in view of its 2023 benchmarking of internal approaches (5 May 2022) /

EBA publishes final draft technical standards on default probabilities and loss given default for default risk model under the internal approach for market risk (21 March 2022)

Final Report - Draft Regulatory Technical Standards on requirements that an internal methodology or external sources used under the internal default risk model are to fulfil for estimating default probabilities and losses given default under Article 325bp(12) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation) (EBA/RTS/2022/02; 21 March 2022)

/

/


Commission Delegated Regulation (EU) …/... of 28.2.2022 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on liquidity horizons for the alternative internal model approach, as referred to in Article 325bd(7) (C(2022) 1023 final; 28 February 2022) /

EBA publishes technical standards listing advanced economy countries for market risk own funds requirements (2 February 2022)


Final draft Regulatory Technical Standards on emerging markets and advanced economies under Article 
325ap(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation – CRR) (EBA/RTS/2022/01; 2 February 2022)

/


/

 

EBA publishes final draft technical standards on the alternative standardised approach for market risk as part of its FRTB roadmap (22 October 2021)

Final draft Regulatory Technical Standards on gross JTD amounts under Article 325w(8) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/RTS/2021/09; 22 October 2021)

Final Report Draft Regulatory Technical Standards on the specification of what an exotic underlying is and which instruments are instruments bearing residual risks for the purposes of Article 325u(2) under Article 325u(5) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation) (EBA/RTS/2021/10; 22 October 2021)
 

/

/

/
EBA publishes final draft technical standards on capital requirements of non-modellable risks under the FRTB (17 December 2020)

Final Draft RTS on the calculation of the stress scenario risk measure under Article 325bk(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2) (EBA/RTS/2020/12; 17 December 2020)

/

/


EBA publishes final draft technical standards on the treatment of non-trading book positions subject to foreign-exchange risk or commodity risk under the FRTB framework (3 December 2020)

Final draft Regulatory Technical Standards on the treatment of non-trading book positions subject to foreign exchange risk or commodity risk under Articles 325(9), 325bf(9) and 325bg(4) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation – CRR2) (EBA/RTS/2020/09; 3 December 2020)

/

/


EBA publishes final draft standards on key areas for the EU implementation of the FRTB (27 March 2020)

 • EBA Final draft Regulatory Technical Standards on liquidity horizons for the Internal Model Approach (IMA) under points (a) to (d) of Article 325bd(7) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation — CRR 2) (EBA/RTS/2020/01; 27 March 2020)
 • EBA Final draft Regulatory Technical Standards on Back‐testing requirements and Profit and Loss attribution requirements under Article 325bf(9) and 325bg(4) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation ‐ CRR2) (EBA/RTS/2020/02; 27 March 2020)
 • EBA Final draft Regulatory Technical Standards on criteria for assessing the modellability of risk factors under the Internal Model Approach (IMA) under Article 325be(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation – CRR2) (EBA/RTS/2020/03; 27 March 2020)

/

/

/

/Targeted exploratory consultation on the finalisation of Basel III (16 March 2018) /
Consultation Paper on Guidelines on the treatment of CVA risk under the supervisory review and evaluation process (SREP) (EBA/CP/2015/21; 12 November 2015) /

 

 

Ostalo

  SL EN

EBA publishes annual assessment of banks’ internal approaches for the calculation of capital requirements (22 February 2022)

EBA Report - Results from the 2021 market risk benchmarking exercise (EBA/REP/2022/03; 22 February 2022)                                                                                                    

/

/


EU financial regulators warn of an expected deterioration of asset quality (31 March 2021)
 

 • Joint Committee Report on Risks and Vulnerabilities in the EU Financial System March 2021 (JC 2021 27; 31 March 2021)
/

/


EBA updates the estimates of the impact of the implementation of Basel III and provides an assessment of its effect on the EU economy (4 December 2019)

 • Basel III reforms: Impact study and key recommendations macroeconomic assessment, credit valuation adjustment and market risk (4 December 2019)
 • Policy advice on the Basel III reforms on credit valuation adjustment (CVA) and market risk (EBA-Op-2019-15; 4 December 2019)
/
/
/