Obrestno tveganje v bančni knjigi

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/856 z dne 1. decembra 2023 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo nadzorniške stresne scenarije, skupne predpostavke glede modeliranja in parametrov ter pomen znatnega zmanjšanja (UL L št. 2024/856 z dne 24. aprila 2024)  
Delegirana uredba Komisije (EU) 2024/857 z dne 1. decembra 2023 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo standardizirano metodologijo in poenostavljeno standardizirano metodologijo za oceno tveganj, izhajajočih iz morebitnih sprememb obrestnih mer, ki vplivajo na ekonomsko vrednost lastniškega kapitala in neto prihodke od obresti pri dejavnostih iz netrgovalne knjige institucije (UL L št. 2024/857 z dne 24. aprila 2024) 

 

EBA smernice in pripadajoči BS sklepi

  SL EN
Smernice o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (EBA/GL/2022/14; 20. oktober 2022) – v veljavi od 30. junija 2023
Smernice o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (EBA/GL/2018/02; 19. julij 2018) – v veljavi do 30. junija 2023
Sklep o uporabi Smernic, izdanih na podlagi člena 84(6) Direktive 2013/36/EU, ki določajo merila za ugotavljanje, ovrednotenje, upravljanje in zmanjšanje tveganj, ki izhajajo iz morebitnih sprememb obrestne mere, ter za ocenjevanje in spremljanje tveganja kreditnega razmika pri dejavnostih iz netrgovalne knjige institucij (Uradni list RS, št. 49/23) – v uporabi od 30. junija 2023
Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2019) – v uporabi do 30. junija 2023                                       

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
EBA publishes final draft regulatory technical standards specifying standardised and simplified standardised methodologies to evaluate the risks arising from potential changes in interest rates that affect both the economic value of equity and the net interest income of an institution’s non-trading book activities in accordance with 84(5) of Directive 2013/36/EU (EBA/RTS/2022/09; 20 October 2022) /
EBA publishes final draft regulatory technical standards specifying supervisory shock scenarios, common modelling and parametric assumptions and what constitutes a large decline for the calculation of the economic value of equity and of the net interest income in accordance with Article 98(5a) of Directive 2013/36/EU (EBA/RTS/2022/10; 20 October 2022) /

  

Ostalo

  SL EN
Heatmap following its scrutiny on the IRRBB Standards implementation in the EU (EBA/REP/2024/02, 24 January 2024)                                                                                      /