Možnost sodelovanja pri pripravi delegiranih predpisov na podlagi PSD2

Nova Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) Evropskemu bančnemu organu (EBA) nalaga, da v zvezi z določenimi zahtevami PSD2 pripravi podrobnejša pravila v obliki osnutkov regulativnih oziroma izvedbenih tehničnih standardov (RTS/ITS) in smernic. Za subjekte, ki jih posamezni akti zadevajo, je pomembno dejstvo, da lahko pri pripravi aktov sodelujejo tudi sami, in sicer v okviru javnih posvetovanj, ki jih pripravi EBA.

Banka Slovenije z Ministrstvom za finance že intenzivno sodeluje pri pripravi novega Zakona o plačilnih storitvah in sistemih, s katerim bodo implementirane določbe PSD2, deležniki pa bodo k podaji predlogov in pripomb povabljeni v okviru javne obravnave predloga zakona. Poleg same implementacije PSD2 pa je za subjekte, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev na podlagi sedaj veljavne zakonodaje in želijo storitve opravljati tudi po implementaciji PSD2, ter za vse nove subjekte, ki bodo dovoljenje pridobili v skladu z zahtevami PSD2, ključno, da ravnajo tudi skladno z RTS/ITS in smernicami, sprejetimi na podlagi določb PSD2.

Tudi EBA je takoj po sprejetju PSD2 pričela s pripravo delegiranih predpisov. PSD2 namreč EBA daje mandat za pripravo skupaj 11 podrobnejših predpisov v zvezi s posameznimi zahtevami PSD2 (5 osnutkov RTS, en osnutek ITS in 5 smernic). Ključna razlika med RTS/ITS in smernicami je, da so prvi pravni akti, ki so neposredno veljavni (sprejeti kot uredbe ali sklepi EU, objavljeni v Uradnem listu Evropske unije, veljati pa začnejo z dnem, ki je v njih naveden), upoštevanje smernic pa mora vsak pristojni nacionalni organ posebej potrditi.

EBA na podlagi mandata PSD2 pripravlja:

 • osnutke RTS v zvezi:
  • z zahtevami za močno avtentikacijo strank ter zahtevami za skupne in varne odprte standarde za komunikacijo (člen 98 PSD2, rok za pripravo osnutka RTS je 13. januar 2017);
  • z okvirjem za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi matične države članice in organi države članice gostiteljice v primerih čezmejnega opravljanja storitev (člen 28 (5) PSD2, rok za pripravo osnutka RTS je 13. januar 2018);
  • z okvirjem za sodelovanje in izmenjavo informacij za potrebe opravljanja nadzora med pristojnimi organi matične države članice in države članice gostiteljice (člen 29 (6) PSD2, rok za pripravo osnutka RTS je 13. januar 2018);
  • z merili, ki se v skladu z načelom sorazmernosti uporabljajo pri določanju okoliščin, v katerih je primerno imenovati osrednjo kontaktno točko ter določiti funkcije teh osrednjih kontaktnih točk v zvezi s poročanjem informaciji o skladnosti s predpisi (člen 29 (5) PSD2, rok za pripravo osnutka RTS je 13. januar 2017);
  • s tehničnimi zahtevami za vzpostavitev, upravljanje in vodenje elektronskega centralnega registra EBA v zvezi z informacijami iz člena 14 PSD2 (o plačilnih institucijah, plačilnih institucijah z opustitvijo in institucijah, ki so na podlagi nacionalnega prava upravičene opravljati plačilne storitve), in dostopa do informacij v registru (člen 15 (4) PSD2, rok za pripravo osnutka RTS je 13. januar 2018).
 • osnutek ITS o podrobnostih in strukturi informacij, ki se sporočajo za potrebe vodenja registra EBA, vključno z enotno obliko in načinom, na katerega se zagotavljajo te informacije (člen 15 (5) PSD2, rok za pripravo osnutka ITS je do 13. julija 2017).
 • smernice:
  • glede meril za način določitve najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva za subjekte, ki opravljajo storitve odreditve plačil in/ali storitve zagotavljanja informacij o računih (člen 5 (4), rok za pripravo smernic je 13. januar 2017);
  • o pritožbenih postopkih, ki jih je treba upoštevati, da se zagotovi skladnost s predpisi, ki izvirajo iz določb PSD2 (člen 100 (6) PSD2, rok za pripravo smernic je 13. januar 2018);
  • glede informacij, ki jih plačilne institucije v vlogi za izdajo dovoljenja predložijo pristojnim organom (člen 5 (5) PSD2, rok za pripravo smernic je 13. julij 2017);
  • glede meril za razvrstitev večjih incidentov in načina obveščanja nacionalnih pristojnih organov ter meril, ki jih uporabljajo nacionalni pristojni organi za ocenjevanje pomembnosti incidentov in podrobnosti poročil o incidentih, ki se posredujejo drugim domačim organom (člen 96 (3) PSD2, rok za pripravo smernic je 13. januar 2018);
  • o vzpostavitvi, izvajanju in spremljanju varnostnih ukrepov in po potrebi vključno s postopki certificiranja (člen 95 (3) PSD2, rok za pripravo smernic je 13. julij 2017).

Akti se pripravljajo v okviru delovnih skupin pri EBA, ki jih sestavljajo strokovnjaki s področja, ki ga bo akt urejal. Posamezni akt gre v postopku priprave čez več stopenj preverjanj, usklajevanj in potrditev v okviru odborov pri EBA, preden je dokončno potrjen na pristojnem organu EBA in posredovan Evropski komisiji oziroma javno objavljen. Ena izmed vmesnih faz priprave akta je tudi javno posvetovanje o osnutku akta, v okviru katerega lahko svoja stališča in mnenja podajo tudi subjekti, na katere bo akt naslovljen oziroma jih bo kakorkoli zadeval.

Smernice, potrjene na pristojnem organu EBA, so javno objavljene in veljavne, osnutki RTS/ITS pa so posredovani v presojo in potrditev Evropski komisiji. Pri potrditvi ali zavrnitvi upoštevanja smernic pristojni nacionalni organi ravnajo skladno s t. i. principom "upoštevaj ali pojasni" (ang. comply or explain). Navedeno pomeni, da je neupoštevanje smernic ali priporočil pravzaprav izredne narave, za neupoštevanje pa morajo obstajati utemeljeni razlogi.

Nacionalni pristojni organi, med njimi tudi Banka Slovenije, imajo možnost aktivnega sodelovanja pri pripravi prej navedenih aktov preko različnih odborov in delovnih skupin pri EBA. Kot že omenjeno, pa lahko svoje stališče o vsebini osnutkov podajo tudi subjekti, ki jih posamezni akti zadevajo, in lahko vplivajo na oblikovanje zahtev, ki jih bodo morali izpolnjevati. Javna posvetovanja v zvezi s posameznim predlogom akta v pisni obliki običajno potekajo tri mesece, v določenih primerih pa EBA organizira tudi javno obravnavo (ang. public hearing) v zvezi z osnutkom posameznega akta. Prejete odzive v okviru javnega posvetovanja EBA analizira in predloge upošteva pri končnem oblikovanju aktov, če so ti relevantni, ustrezno utemeljeni in pravno dopustni. Obvestila v zvezi z javnimi posvetovanji so objavljena na tem mestu, obenem pa se lahko zainteresirani deležniki prijavijo na avtomatsko prejemanje obvestil o novostih.

Do objave tega prispevka je EBA na podlagi določb PSD2 pripravila in se javno posvetovala glede naslednjih aktov:

 • osnutka RTS z okvirjem za sodelovanje in izmenjavo informacij med pristojnimi organi matične države članice in organi države članice gostiteljice v primerih čezmejnega opravljanja storitev (javno posvetovanje se je zaključilo 11. marca 2016);
 • osnutka RTS z zahtevami za močno avtentikacijo strank ter zahtevami za skupne in varne odprte standarde za komunikacijo (javno posvetovanje se je zaključilo 12. oktobra 2016);
 • osnutka smernic glede meril za način določitve najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva (javno posvetovanje se je zaključilo 30. novembra 2016);
 • osnutka smernic glede informacij, ki jih plačilne institucije v vlogi za izdajo dovoljenja predložijo pristojnim organom (javno posvetovanje traja do 3. februarja 2017);
 • osnutka smernic glede meril za razvrstitev večjih incidentov in načina obveščanja nacionalnih pristojnih organov ter merila, ki jih uporabljajo nacionalni pristojni organi za ocenjevanje pomembnosti incidentov in podrobnosti poročil o incidentih, ki se posredujejo drugim domačim organom (javno posvetovanje traja do 7. marca 2017).

Ostali akti, ki jih na podlagi določb PSD2 EBA še mora pripraviti, so v fazi oblikovanja in bodo za namen javnega posvetovanja objavljeni v (bližnji) prihodnosti.