Poročilo Evropskega bančnega organa o potrošniških trendih

Evropski bančni organ (EBA) je 28. junija 2017 objavil poročilo o potrošniških trendih, ki obravnava navade potrošnikov (kot uporabnikov finančnih storitev) na območju Evropske unije ter izzive in vprašanja, s katerimi se ti pri tem soočajo. Največ pritožb potrošnikov, in sicer 46 odstotkov vseh prejetih pritožb na temo plačilnih računov, se nanaša na pretirano administracijo, povezano z odprtjem (zamenjavo) plačilnega računa, med drugim pa tudi na nepreglednost ter neprimerljivost bančnih nadomestil in stroškov. O teh tematikah smo že pisali v prejšnji številki E-novic.

Poročilo obravnava tudi tematike, izpostavljene s strani potrošniških in drugih pristojnih organizacij v državah članicah, in sicer tudi na področju zadolževanja, prodajnih praks, inovativnih plačilnih metod, alternativnih finančnih storitev ter obdelav podatkov potrošnikov. Zaznana je vedno večja rast uporabe inovativnih plačilnih metod, pri čemer potrošniki predstavljajo ranljivo skupino z vidika (morebitnega) nepoznavanja lastnosti novih rešitev, prednosti njihove uporabe ali s tem povezanih (morebitnih) tveganj, varnosti osebnih podatkov ter ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. EBA bo (kot izhaja iz poročila) izvedla presojo o tem, ali bo omenjena vprašanja, s katerimi se srečujejo potrošniki, razrešila že nova Direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2), ki bo v nacionalne pravne rede prenesena do 13. januarja 2018, ali pa bodo potrebni dodatni regulatorni oziroma nadzorni ukrepi. EBA je v poročilu izpostavila tudi problem obdelave (osebnih) podatkov potrošnikov za namene, za katere niso bili pridobljeni (npr. za promocijo neželenih produktov ali za izvršitev (v tem primeru neavtorizirane) direktne obremenitve). S ciljem podrobneje raziskati zadevna vprašanja ter potencialne prednosti in tveganja omenjenega pojava je EBA, v okviru javne obravnave v letu 2016, že pridobila informacije deležnikov. Po pregledu prejetih odgovorov bo sprejela odločitve o nadaljnjih korakih.

Z izzivi na področju varnosti plačil se ukvarja tudi Nacionalni svet za plačila. O tematiki so bili pripravljeni prispevki za pretekle številke E-novic. Prav tako se vprašanjem, povezanim z varnostjo na področju plačil, posveča tudi delovna skupina, ki jo je posebej za ta namen ustanovil Nacionalni svet za plačila.