Obvestilo za javnost po tretji seji Nacionalnega sveta za plačila

05/19/2015 / Press release

V Banki Slovenije je 24. aprila 2015 potekala tretja seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP). V okviru NSP Banka Slovenije izvaja predvsem vlogo moderatorja med različnimi deležniki na trgu plačil.

Odprtih je bilo več aktualnih tematik s področja plačilnih storitev.

Predstavnik Združenja bank Slovenije (ZBS) je predstavil napredek pri analizi možnosti uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec UPN (t. i. univerzalni plačilni nalog) za potrebe učinkovitejšega zajema podatkov s papirnega plačilnega naloga. Trenutni nabor podatkov, zajetih v optično čitljivi (OCR) vrstici na obrazcu UPN, je omejen oziroma ne vsebuje vseh sestavin plačilnega naloga. Nadgradnja optično čitljivih elementov bi lahko omogočila hitrejšo in natančnejšo obdelavo plačilnih nalogov v primerih, ko je sicer za pravilno izvršitev plačilnega naloga potrebno ročno prepisovanje podatkov z obrazca UPN, zlasti na bančnem okencu. NSP je podprl nadaljnji razvoj optično čitljivih elementov na obrazcu UPN, v prvi vrsti izvedbo tehnične analize, ki bo služila kot podlaga za oblikovanje ustrezne rešitve. Ta namreč mora izpolnjevati cilj večje učinkovitosti v procesu izvrševanja plačilnih transakcij in biti izvedljiva tako za ponudnike plačilnih storitev kot za uporabnike – zlasti za prejemnike plačil, ki izdajajo račune skupaj z vnaprej izpolnjenimi obrazci UPN.

Člani NSP so se seznanili s tematiko E-soglasja v shemah direktnih obremenitev SEPA. Gre za možnost uvedbe rešitev, po katerih bi lahko plačnik za (praviloma redne mesečne) obveznosti, ki jih želi poravnavati z direktno obremenitvijo svojega transakcijskega računa, izdal soglasje za tovrsten način poravnave v enotni elektronski obliki. Koristi uvajanja možnosti izdajanja e-soglasij so v veliki meri povezane z značilnostmi direktnih obremenitev SEPA, kjer mora sicer plačnik predložiti soglasje vsakemu posameznemu prejemniku plačila (in ne npr. svojemu ponudniku plačilnih storitev), ki to soglasje tudi hrani. Možnost izdajanja e-soglasij na enoten način lahko dodatno poveča privlačnost direktnih obremenitev kot učinkovitega plačilnega instrumenta pri plačnikih, enotna elektronska oblika pa lahko tudi olajša hranjenje in obdelavo zadevnih podatkov pri prejemnikih plačil. NSP je spodbudil ZBS, naj nadaljuje z oblikovanjem poslovnega modela za e-soglasja in pri tem zlasti okrepi komunikacijo s prejemniki plačil glede njihovih potreb in pričakovanj.

Uporaba e-računov, tj. računov, izdanih in predloženih v elektronski obliki, je v zadnjih mesecih zelo aktualna, zlasti zaradi uvedbe obveznega poslovanja z e-računi od 1. januarja 2015 za vse, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki. Aktivnosti je članom NSP predstavila predstavnica Uprave RS za javna plačila. Uprava je namreč enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki, ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki.

Banka Slovenije je v vlogi Sekretariata NSP predstavila priporočila Odbora za plačila malih vrednostih v eurih (Euro Retail Payment Board - ERPB) v zvezi z zagotavljanjem skladnosti s členom 9 Uredbe (EU) št. 260/2012, ki vsebuje prepoved t. i. "diskriminacije IBAN". Gre za prepoved prakse, ko pri kreditnih plačilih ali direktnih obremenitvah SEPA bodisi plačnik bodisi prejemnik plačila pogojuje drugi stranki v plačilni transakciji, v kateri državi članici Unije mora imeti odprt račun (označen v obliki IBAN), ki ga bo uporabila pri izvedbi plačila. Spoštovanje te prepovedi je pomemben element pri doseganju maksimalnih koristi enotnega območja plačil v evrih, ki predpostavljajo tudi možnost uporabe enega samega računa in enega samega niza plačilnih instrumentov za vsa plačila v okviru integriranega trga plačilnih storitev. Priporočila ERPB so sicer nastala zaradi zaznanih pomanjkljivosti pri spoštovanju omenjene prepovedi v nekaterih državah članicah.

V skladu s Poslovnikom Nacionalnega sveta za plačila je NSP potrdil letno poročilo o delu NSP v preteklem letu, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije.

Vsa podporna gradiva, ki so bila obravnavana na tretji seji NSP, so dostopna na tej povezavi.