Pogosta vprašanja in odgovori vezani na Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja potrošnikov (Uradni list RS, št. 60/22)

    5. člen (način izračuna celotnega dolga potrošnika) in 6. člen (način izračuna stroška servisiranja kredita in stroška servisiranja celotnega dolga)

  • Splošno vprašanje: Prosimo za pojasnilo, kaj je namen spreminjanja definicij pojmov? Se te prenesejo na poročanje BSMAP?

    Kot navedeno zgoraj, gre za nomotehnično prilagoditev, ki razlikuje med definicijami in načinom izračuna ter hkrati pri določenih pojmih vključuje manjše vsebinske spremembe. Nekatere prilagoditve bodo prenesene tudi na poročanje BSMAP, kot je razvidno iz osnutka sprememb navodila za poročanje, ki je priložen temu dopisu.

    12. člen (dovoljena odstopanja (DSTI))

  • 1. točka: Je v tem delu res mišljeno, da lahko odobravamo kredite strankam, ki prejemajo dohodke, nižje od minimalne plače?

    Prvi odstavek 12. člena bankam omogoča, da pri dovoljenih odstopanjih od ukrepa omejevanja DSTI ne upošteva omejitev iz drugega odstavka 11. člena. To pomeni, da lahko med dovoljene izjeme uvrstijo tudi kredite, kjer potrošniku po plačilu vseh obrokov iz kreditnih pogodb vsak mesec ne ostane najmanj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače. Poudarjamo pa, da morajo banke same določiti svojo interno politiko prevzemanja in upravljanja tveganj v skladu s sklepom, ki ureja ureditev notranjega upravljanja, upravljalni organ in proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, ki ga Banka Slovenije izda na podlagi zakona, ki ureja bančništvo.