Realni sektor

Tabela 4.1. Formiranje in poraba bruto domačega proizvoda in Tabela 4.2. 

Četrtletni realni bruto domači proizvod

* Novi podatki v skladu z novo metodologijo. Mio SIT, stalne cene predhodnega leta, referenčno leto 1995.

Statistični urad je v septembru 2005 objavil revizijo bruto domačega proizvoda (BDP) za obdobje 1995- 2004. Vzroka za revizijo sta sektorska razporeditev posredno merjenih storitev finančnega posredništva (PMSFP) in prehod na ocenjevanje BDP v stalnih cenah predhodnega leta. Potrošnja PMSFP je razporejena tako po sektorjih uporabnikih kot po dejavnostih, vključno z izvozom in uvozom teh storitev. Hkrati s sektorsko razporeditvijo PMSFP po uporabnikih je v nacionalnih računih uvedeno tudi t.i. verižno ocenjevanje BDP v stalnih cenah. Na ta način se opušča metoda ocenjevanja BDP v stalnih cenah določenega baznega leta (do sedaj sta to bili leti 1995 in 2000) in prehaja na veriženje, to je ocenjevanje BDP v stalnih cenah predhodnega leta. Ta metoda je bolj kakovostna, saj upošteva tekoče spremembe in relativna razmerja cen, kar je zelo pomembno za ocenjevanje spremembe obsega BDP v dinamičnem gospodarstvu.

Metodološke opombe so objavljene tudi na internetni strani: www.stat.si.

Tabela 4.3.: Industrija

Indeksi industrijske proizvodnje (IIP) so od februarja 2004 naprej začasni. 

Metodološke opombe so objavljene na internetni strani: www.stat.si.

Tabela 4.5.: Zaposlenost in brezposelnost

Večina podatkov za obdobje pred letom 1997 je ocenjena na podlagi tedaj veljavnih metodologij.

Tabela 4.6.: Povprečne plače

Realne plače so deflacionirane z indeksom cen življenjskih potrebščin.

V podatkih za januar 2005 je prvič upoštevana spremenjena metodologija za izračun povprečnih mesečnih plač, in sicer so v raziskovanje vključene tudi pravne osebe z eno ali dvema zaposlenima osebama v zasebnem sektorju. V raziskovanje niso zajeti samostojni podjetniki posamezniki in pri njih zaposlene osebe, osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetje. 
Objavljeni podatki so rezultat novega raziskovanja Mesečno poročilo o plačah pri pravnih osebah. Podatke zanj zbira AJPES (s skupnim vprašalnikom Obrazec 1 - ZAP/M) in jih pošilja na SURS, ta pa jih statistično obdela. 

Ker je zaradi uvedbe nove metodologije prišlo do preloma časovne vrste, so na SURS_u po novi metodologiji preračunali še podatke o povprečnih mesečnih plačah za leto 2004, da bo možna primerjava.

Tabela 4.7.: Evidentirani prejemki prebivalstva

Realni agregati so deflacionirani z indeksom cen življenjskih potrebščin.

Tabela 4.8.: Cene

Podatki v tabeli bodo spremenjeni zaradi preračuna na bazno leto 2005. 

Metodološke opombe so objavljene na internetni strani: www.stat.si.