Javne finance

Tabela 5.1.: Prihodki in odhodki konsolidirane bilance javnega financiranja

Opomba 1: Podatki predhodnega leta postanejo dokončni najkasneje šest mesecev po koncu leta, pred tem pa se podatki tekočega in predhodnega leta prilagajajo stanju zadnje obdelave. 

Opomba 2: Skupni prihodki ne vključujejo prejetih sredstev iz Evropske unije (EU) in tudi skupni odhodki ne vključujejo plačanih sredstev v proračun EU. 

Opomba 3: Tekoči izdatki zajemajo, poleg izdatkov za blago in storitve, plačil obresti, povečanja rezerv ter tekočih transferjev, tudi prispevke delodajalcev za socialno varnost.

Tabela 5.2.: Račun finančnih terjatev in naložb ter financiranja konsolidirane bilance javnega financiranja

Konsolidirana bilanca proračuna Republike Slovenije, proračunov občin, pokojninsko - invalidskega in obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Opomba 1: Podatki predhodnega leta postanejo dokončni najkasneje šest mesecev po koncu leta, pred tem pa se podatki tekočega in predhodnega leta prilagajajo stanju zadnje obdelave.

Tabela 5.3.: Dolg Republike Slovenije

Republika Slovenija predstavlja državo kot pravno osebo.Podatki v tabelah 5.1, 5.2, in 5.3. izvirajo iz Biltena javnih financ Ministrstva za finance.